BLIFWER..........6
troor iagh wist tu blifwer min Migh önskar iagh i titt Min hiertans Tröst och Lilia
ödmiuk och still. Iagh blifwer qwald och hårdt tiltalt, deet iag Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
lenger will twingha. Gudh blifwer wäll hoss migh nordast i fiellen Warer nu glad mina fiender all
hoppas, min tidh, han blifwer eÿ långh. Iagh will migh Herran Warer nu glad mina fiender all
uth thet bär, gudh blifwer min hampn. Mina owenner winna dock Warer nu glad mina fiender all
werlden så wÿdha. Eÿ blifwer thet fängsle ewinnerligh! Hwÿ skall iagh Warer nu glad mina fiender all
 
 BLIJ.............2
brokotta Sänger. Lät Gräset blij blött, och Blomsteren skiön, Lät dantza Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
frögdefull blifwa. Lät Dagen blij warm, mång Heerde tå ståår, I Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BLIJD............1
sporde, när Sämian war blijd och Kärleken klaar, och ingen annan Wächtarens Första Sång
 
 BLIJDH...........3
meer alltijdh Synes migh blijdh I werlden wijdh Hwad monde thet Min hiertans Tröst och Lilia
nådig war rådig war blijdh, ey kall moot thet Land som Wächtarens Första Sång
Gryningen bleek, moot Dagningen blijdh, När Natt och Dagh sigh åthskillia Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BLIJDHA..........1
och giömmer sit ansikte blijdha, måste menniskian lidha stoor twångh och Lärckianss sång är icke långh
 
 BLIJR............7
skönheet och dygd Hon blijr försann, trogen sin Man Såsom Sara Min hiertans Tröst och Lilia
torran Green Een Fogel blijr iagh i ödemarck Som föder sigh Min hiertans Tröst och Lilia
tigh wandra I ensligheet Blijr iagh en tijdh Som Gudh wäl Min hiertans Tröst och Lilia
sender: Til frommans ogunst blijr Lögnaren ärdt, men långa Konunga hender Wächtarens Första Sång
Aff högmod och stååt, blijr ingen Man god men mången kommer Wächtarens Första Sång
på kneken, när Hanen blijr wåt, tå fäller han mod, Långkåpan Wächtarens Första Sång
Honungen söta. Men Lufften blijr dööff, aff buller och Skrij, Ther Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BLINDER..........1
wara lärd men hemma blinder at råda. Hwad androm skal skee Wächtarens Första Sång
 
 BLOD.............3
snålelig. att han och blod vtspÿdde, sielf tridie mot (moste?) han Chur Sachsen har pancquet anställt
med Gångare Gråå, mod, Blod nu gäller, nu mandom, här gäller Wächtarens Första Sång
och stötes vhr Näsan Blod, som närmast sitter wjd Steeken. Hwij Wächtarens Första Sång
 
 BLODET...........1
andra blomster alla. När blodet rödt är wordet dödt I mig Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
 
 BLODH............7
ock så Muldh Sitt Blodh vthgöt, i sin Wäns sköt Helena Min hiertans Tröst och Lilia
vndfånga Kropp, Lijff och Blodh Medh ett friskt modh För sin Min hiertans Tröst och Lilia
O wärmer mitt förkolna Blodh Thet förr är sagdt, haff i Min hiertans Tröst och Lilia
een handh full medh blodh iedher lust at trösta. Låter eder Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
nu få I Vivallij blodh sampt liffwet medh, thet vnga. Rät Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
igen sendher. Mit vnga blodh giörs sorgfult modh för alla owänner Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
modh giörs qwalt, mit blodh giörs kalt aff bitter sorg och Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
 
 BLOMMOR..........2
som grönskas med rosendhe blommor. Gudh gifue all sorg kundhe snart Lärckianss sång är icke långh
tala. Giff Sommar, Giff Blommor, Giff gott grönt Höö, Lät Göken Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BLOMSTER.........3
Lillium Convallium och andra blomster alla. När blodet rödt är wordet Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
feerla Sommarens Färlor. På Blomster och Bladh, lät tillra och stå Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
öfwer all måtta. På Blomster och Lööff lät stimma the Bij Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BLOMSTEREN.......2
ey meer The späda Blomsteren tuchta: War nådigh, war rådigh, För Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
Gräset blij blött, och Blomsteren skiön, Lät dantza lilla Lekatten, Lät Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BLOMSTRAS........1
grönskas hans Fåår, lät blomstras hans Äng, Hielp fylla Bingarna blotta Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BLOMSTRET........1
Gräset är blött, och Blomstret smucht, då Dantzar lille Leekaten men Wächtarens Första Sång
 
 BLOTTA...........1
Äng, Hielp fylla Bingarna blotta, När Bonden sielf råår, får Krijgzman Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BLYGA............1
i Länder fromma och blyga. I hafwen een troo, ett hopp Wächtarens Första Sång
 
 BLYGD............1
sköna dygd Och hiertans blygd Är högdt vpbygd Ey synes migh Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BLYY.............1
som skyyy, Smeltes som Blyy, Aff kärleek är iagh wunnen, Een Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BLŸGD............1
kööt för rått, Stor blÿgd, stor skam, stor hohn och spott Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 BLÅSA............1
Siön, Lät skönt Wäär blåsa på Hatten, På Ängen, giff Sängen Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BLÅÅ.............1
en Jacht med Brynian Blåå, och hwad som skerpes aff handom Wächtarens Första Sång
 
 BLÅÅS............1
Droparna wååta. När Wädret blåås sött, och skogen ger lucht, och Wächtarens Första Sång
 
 BLÖTT............3
moot Stenar, på Dunet blött, är trott för Kropper och Tunger Wächtarens Första Sång
natten: och Gräset är blött, och Blomstret smucht, då Dantzar lille Wächtarens Första Sång
Sänger. Lät Gräset blij blött, och Blomsteren skiön, Lät dantza lilla Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BOIJOR...........1
nordast wid fiellen, uthi boijor. Jagh tackar min gud, iag hafwer Warer nu glad mina fiender all
 
 BOL..............1
lät wandra, Til tomma Bol, Som aldrigh hielpa siuukt heela. Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BONDAN...........1
nidh, At han ey Bondan kan föda. Bewara, från Fahra, I Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BONDE............1
en giöddan maatsäck, then Bonde med bäär, som långtfrån Gården wil Wächtarens Första Sång
 
 BONDEN...........2
vnder Gudz låås, Lät Bonden glädias widh Plogen, Höst mustigh, gör Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
fylla Bingarna blotta, När Bonden sielf råår, får Krijgzman och Säng Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BONDENS..........1
slijka the snijka vhr Bondens Låår thet han sin Barn borde Wächtarens Första Sång
 
 BONDES...........1
Wätskan som än, Mång Bondes Hierta hugswalar, Lät siunga, mång Tunga Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BOO..............5
påkallar, Du willt eÿ boo med frid och roo, För änn Chur Sachsen har pancquet anställt
förährar Ett Slott att boo allen med roo. Min ord du Chur Sachsen har pancquet anställt
fåår iagh i himmelen boo. Iagh wil nu lÿdha och bidha Warer nu glad mina fiender all
pröfwar och röfwar hans boo och stuut och hwem på Fåren Wächtarens Första Sång
Konungarijken, så byggen itt boo, och hållen i hoop, aldrig från Wächtarens Första Sång
 
 BOOL.............1
spara, Lyys vppå wårt Bool, medh Sommar igen, Lät Köld och Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BOOR.............2
Ingen menniskia, på iorden boor, betenckia kan thet elendhe, mig aff Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
qwär han i skogen boor, ähn thee i konungz saaler, som Ach libertas, tu ädla tingh!
 
 BOOT.............1
Budh, med Bättring och Boot, Nu föllia Dagarna wåra, Lät falla Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BORD.............1
Beswär, Som tuchtigt sina Bord duka, Och hielpa, ey stiälpa, Then Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BORDE............1
thet han sin Barn borde gifwa. Sij then om Konst är Wächtarens Första Sång
 
 BORT.............12
mijll Kan han skiuta bort med sin pijll. Han går in Amor han kan, som en tyran
Heela min Hyy, Fahr bort som skyyy, Smeltes som Blyy, Aff Min hiertans Tröst och Lilia
then röök förnam, kröp bort med skam, Och mister nu sitt Chur Sachsen har pancquet anställt
hiärtans kiär, drag eÿ bort meer, tÿ iag är ehr och Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
skarn och ströö. Gack bort tu, som wilt vndra uppå, at Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
willia! Iagh föres nu bort från edhert förtaal. Gud wil migh Warer nu glad mina fiender all
schillia. Iagh föres nu bort nordast i fiellen uthi boÿor. Iagh Warer nu glad mina fiender all
fromma. Iagh föres nu bort etc. Wäxer ther gräs för vill Warer nu glad mina fiender all
komma. Iagh föres lickwäll bort, men inthet till mörckrens boÿor. Rätt Warer nu glad mina fiender all
badha. Ty föres iagh bort nordast till fiellen uthi boÿor. Kiäre Warer nu glad mina fiender all
råår, sij Wåren går bort, Och lijten Glädie oss gifwer, Sool Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
Dalar, Drijff Torckan oss bort, giff Wätskan som än, Mång Bondes Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr