BENÄMBD..........1
een wäll känd, Habor benämbd, Een aff the swænske riddersmænd, Bleff Amor han kan, som en tyran
 
 BEPRYDD..........1
redligh Dama som är beprydd Medh tuchtigheet skönheet och dygd Hon Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BEREDT...........1
är skedt: eer blef beredt, hwad I hafn’ länge efterledt. Med Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 BERG.............2
Then klang hördes öffuer berg och daalar. Iagh gick mig till Jagh hörde fogell nechtergal
skiön Resonans utj all berg och höga skantz, sampt änglar och Jagh hörde fogell nechtergal
 
 BERGEN...........1
hörner, och then i bergen födha fåår bland tistell steen och Ach libertas, tu ädla tingh!
 
 BERGH............2
måst’ i dalenom bland bergh och backar springa, thee haa ey Ach libertas, tu ädla tingh!
gröne lidher, J höge bergh och diupe daall, medh migh sörier Ach libertas, tu ädla tingh!
 
 BERÖFWAT.........2
buur, hwarss frijhet är beröfwat, han siunger wäll af sin natur Ach libertas, tu ädla tingh!
wendt, migh är frijheet beröfwat. Jagh haar warit i Jern och Ach libertas, tu ädla tingh!
 
 BERÖM............1
wijs och väl wärd beröm, som söker Himmelska håfwor, mång söker Wächtarens Första Sång
 
 BERÖMMA..........1
skrijm. Rättligh kan iagh berömma Tin sköna dygd Och hiertans blygd Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BESKODAR.........3
hiulet omwänder. När iag beskodar lyckones gångh, at hoon så mången Lärckianss sång är icke långh
mäckta, men när iag beskodar tin inwärtes flerdh, så wilia mina Lärckianss sång är icke långh
alla inskäncker. När iag beskodar all lyckan min, hoon mig i Lärckianss sång är icke långh
 
 BESKUTEN.........1
Rätt nu wardt iagh beskuten, Aff Veneris Pijl, O Iungfrw lill Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BESKÄR...........1
tigh bekomma, Hwad han beskär, Iagh tigh förähr, O Iungfrw kär Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BESKÄRA..........1
Gudh will them alla beskära frögd, glädie, fridh och roo, och Warer nu glad mina fiender all
 
 BESKÅDA..........1
steen. Ehwem iagh wil beskåda Tu meer alltijdh Synes migh blijdh Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BESTÄLLT.........2
most falla. Slätt är beställt: tin bäste heldt, Tylli, är nu Chur Sachsen har pancquet anställt
Förstar, Han ett Confect beställt, Som mången efter törstar. The most Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 BESWIJKEN........1
om j hwar andra beswijken. Ja, byggen ett Torn så högt Wächtarens Första Sång
 
 BESWŸKA..........1
I mig så hastelig beswÿka, som fördh är genom tu konungarÿke Jagh hörde fogell nechtergal
 
 BESWÄR...........3
mig ifrån mit hiärtans beswär, så will iag tig troligt åkalla Lärckianss sång är icke långh
gör fyllest, för titt beswär, nu är Terminen och vthe. Then Wächtarens Första Sång
iagh beer, hielp theras Beswär, Som tuchtigt sina Bord duka, Och Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BETALAS..........1
Med Rom eÿ allt betalas ikan, hwad thet Confect förtärar. Tin Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 BETEER...........2
Vppå migh seer Kärleek beteer Medh tin Mund leer Som vpfriskar Min hiertans Tröst och Lilia
eder seer, iagh migh beteer wänlig och beer: O, hiärtans kiär Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
 
 BETENCK..........1
elliest iag wisserlig döör. Betenck dock thet starcka förbundh som wÿ Jagh hörde fogell nechtergal
 
 BETENCKIA........1
menniskia, på iorden boor, betenckia kan thet elendhe, mig aff sit Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
 
 BETÄNCKER........1
vngdomss åhr begrundar och betäncker, för sorg all min sinne förgåår Ach libertas, tu ädla tingh!
 
 BEWAR............1
mitt Bröst. Gudh tigh bewar frisk och sund spaar Genom sin Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BEWARA...........1
ey Bondan kan föda. Bewara, från Fahra, I allan Tijdh, Then Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BEWARAT..........1
så stilla. Gudh hafwer bewarat krop, lÿff och andh, fast mångher Warer nu glad mina fiender all
 
 BIDHA............1
wil nu lÿdha och bidha. Jagh täncker, kan skie, her kommer Warer nu glad mina fiender all
 
 BIDIA............1
mig i mina boÿor! Bidia will iagh bådhe gamull och ungh Warer nu glad mina fiender all
 
 BIJ..............2
Lööff lät stimma the Bij, Som draga Honungen söta. Men Lufften Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
Freden, Gudh statt oss bij, Som bäst kan Fienden stöta. Tu Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BIJDHA...........1
sorgen skulle mig icke bijdha; när iag fierran, kommer hoon fort Lärckianss sång är icke långh
 
 BIJET............1
fergen något och båta? Bijet swärmer, Ull vermer, och Winteren grå Wächtarens Första Sång
 
 BIJSTÅND.........1
ende Corall, Gör migh bijstånd i thetta faIl. All glädie är Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BINDES...........1
medh konung Habor skulle bindes medh eder hufwudh håår och låta Jagh hörde fogell nechtergal
 
 BINGARNA.........1
hans Äng, Hielp fylla Bingarna blotta, När Bonden sielf råår, får Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BINS.............1
prånga, men knapt en bins, som twist bland Bröder vptänder. I Wächtarens Första Sång
 
 BISTÅND..........2
frambt the tig giöra bistånd, enär tu them påkallar, Du willt Chur Sachsen har pancquet anställt
Waker doch vp, giörer bistånd, Elliest moste iag falla! Maria from Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 BITTER...........1
blodh giörs kalt aff bitter sorg och stort gewalt. Dock eder Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
 
 BITTERHEET.......1
och tränktan stoor och bitterheet mit hiärta haar antastat. I samma Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
 
 BITTERLIG........1
spott, Doch iag begråter bitterlig Tylli den Cavalliere, Som i Stade Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 BITTIJDHA........1
I Morghon glädz iagh bittijdha Och frögdar migh Vthöfwer tigh Så Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BIUDER...........2
behagar wäll, at han biuder oss leffwa säll, förökas och i Jagh hörde fogell nechtergal
hand, thet Gud sielf biuder förkasta, en Öfwerheet böör förswara sitt Wächtarens Första Sång
 
 BLADH............1
Färlor. På Blomster och Bladh, lät tillra och stå, The wåta Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BLAND............7
höö, Och träddes ner bland skarn och strö. Säij een then Amor han kan, som en tyran
Migh tÿckte iag woor bland änglaskaar och icke på iorden quaar Jagh hörde fogell nechtergal
man hörer åthskilnat stoor bland thee småå nächtergaaler. Bättre qwär han Ach libertas, tu ädla tingh!
i bergen födha fåår bland tistell steen och törner, thee haa Ach libertas, tu ädla tingh!
som måst’ i dalenom bland bergh och backar springa, thee haa Ach libertas, tu ädla tingh!
gunst för migh uthödh bland förra wänner mina. Så hafwer migh Ach libertas, tu ädla tingh!
en bins, som twist bland Bröder vptänder. I Spinnelens wääf, snart Wächtarens Första Sång
 
 BLANDH...........1
kiär, migh sälia nidh blandh een hoop quinnor för kiärlek skull Jagh hörde fogell nechtergal
 
 BLANDT...........1
giörs wrångh, stoor haat blandt mennischior alla. Iagh hoppas, min tidh Warer nu glad mina fiender all
 
 BLEEK............1
och gala. Moot Gryningen bleek, moot Dagningen blijdh, När Natt och Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BLEF.............1
rätt är skedt: eer blef beredt, hwad I hafn’ länge efterledt Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 BLEFF............7
Hans sinn bortran, Kärleken bleff hans öffuerman. Wist war Samson En Amor han kan, som en tyran
aff the swænske riddersmænd, Bleff offt omränd Aff mång tusend, The Amor han kan, som en tyran
behänd. Aff kärlek vptänd Bleff han doch hängd Then cavallier i Amor han kan, som en tyran
iagh til Minnes Han bleff behänd Aff kärleek tänd Och så Min hiertans Tröst och Lilia
för sin Aldrakärste skuld Bleff til Aska, Stofft ock så Muldh Min hiertans Tröst och Lilia
medh hast At kärleek bleff them en stoor last Både omkom Min hiertans Tröst och Lilia
hans sinne bortran, kierlecken bleff hans öfwerman. Wist waar Simson een Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
 
 BLEFSTU..........1
thet Pancquet i Sachsenland blefstu illa tracterat. Gustaff konung aff SweaChur Sachsen har pancquet anställt
 
 BLEFVO...........1
Mångt skön wildbråd, som blefvo stekt, lät man för Tylli skära Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 BLIDHA...........1
widha vpfÿlla medh Erfwingar blidha. Therföre, madam, eder försan iagh dockJagh hörde fogell nechtergal
 
 BLIFF............4
Roos, Ädle Turkoos, Kom bliff migh hoos, Låt ingen oss åthskilia Min hiertans Tröst och Lilia
stoor fromma, Tu Deamant, Bliff min bekant Sätt migh i pant Min hiertans Tröst och Lilia
Dagh Afftonen wil framskrijda Bliff hoos migh qwar Och giff migh Min hiertans Tröst och Lilia
Gör Sorgen oss kort, bliff Åkermans Wän, Lät grönskas Skogar och Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BLIFFWA..........1
handh måste iag fången bliffwa. För een edell möö moste iagh Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
 
 BLIFVA...........1
thet pancquet Lät’ the blifva till valet. Tÿlli drack sielf så Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 BLIFWA...........4
wil, Finnes iagh oförtruten, Blifwa eer Man, Om iagh så kan Min hiertans Tröst och Lilia
migh Iagh önskar så blifwa ewinnerlig Een lustigh Hind, ästu geswind Min hiertans Tröst och Lilia
och ynkelig spister offt’ blifwa, gif säcken, åt gäcken, gif önskor Wächtarens Första Sång
Stand, Lät mången frögdefull blifwa. Lät Dagen blij warm, mång Heerde Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr