ATH..............4
glädia sig så hiärteligh ath the få migh affliffwa. Chur Sachsen Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
frijheet är godh Ach ath iagh frijheet hadhe. Men I himblar Ach libertas, tu ädla tingh!
fattigh och för rijka, ath för henne uthi tuu landh, och Ach libertas, tu ädla tingh!
pinligh wee och smertha, ath iagh tigh ey, O Sverigies landh Ach libertas, tu ädla tingh!
 
 ATT..............16
såår Aff kärlek stor, att han gärn går I fiorton åår Amor han kan, som en tyran
Thär een kan stå, Att kärlek hom eij finna må! Will Amor han kan, som en tyran
tå Nu vndra på, Att kärlek oss intog och så? Skull’ Amor han kan, som en tyran
dÿra Heldt the gäster att tractera, som han war waan, skön Chur Sachsen har pancquet anställt
skön Marcipan För pålacker att rätta an. Gustavus kom med ett Chur Sachsen har pancquet anställt
så snål war man, att alt åts vp hwad ther bars Chur Sachsen har pancquet anställt
så drucko och åto, att the föll’ kull och sompnad’ in Chur Sachsen har pancquet anställt
drack sielf så snålelig. att han och blod vtspÿdde, sielf tridie Chur Sachsen har pancquet anställt
du, wår käre son, att oss then helge Ande, I skriffen Chur Sachsen har pancquet anställt
skriffen klar befallat har, Att vtrota Lutheri lähr’. Swär nu honom Chur Sachsen har pancquet anställt
Spannien med egin hand, Att the endlig intaga England, Schotland och Chur Sachsen har pancquet anställt
och, vnder sitt oock att the twinga the swänska noch. Danmarch Chur Sachsen har pancquet anställt
wan, På Prÿssisk wiss att bära fram. Säg nu: trolmän med Chur Sachsen har pancquet anställt
eÿ små aff Luthriskt att förskona, Om du och skulld’ med Chur Sachsen har pancquet anställt
wäll förährar Ett Slott att boo allen med roo. Min ord Chur Sachsen har pancquet anställt
kiärha. För kierlekz pÿn att ögon min fäller heta tårar på Jagh hörde fogell nechtergal
 
 BACKAR...........1
dalenom bland bergh och backar springa, thee haa ey lika lustigt Ach libertas, tu ädla tingh!
 
 BACKEN...........1
gång at hwijla i backen, hand heetar been streetar, tungt Foten Wächtarens Första Sång
 
 BAD..............1
böd han god dag, bad hom wara wällkommen Till thet pancquet Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 BADHA............1
ett giffterrmåll moste iag badha. Ty föres iagh bort nordast till Warer nu glad mina fiender all
 
 BAND.............2
från sigh bortskaffa Veneris Band I alle Land Een hitzigh Brand Min hiertans Tröst och Lilia
konungarÿke, medh iern och band till foot och handh är plågat Jagh hörde fogell nechtergal
 
 BANDET...........1
iagh är worden aff bandet löst Som hwar natt qwälde mitt Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BANDH............3
bortdriffwa. I jern och bandh till foot och handh måste iag Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
warit i Jern och bandh, nu snart i tu åhr fånghen Ach libertas, tu ädla tingh!
i iern, boÿor och bandh nu snart i 5 åhr så Warer nu glad mina fiender all
 
 BANGE............1
vp, mig är så bange, Anseer min nöd och samwetz qwal Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 BARCK............1
sigh, med Knopp och Barck Tigh nu förbarm, tagh migh i Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BARDE............1
man swär offt’ smittas barde och rijka. Hwar öfwe den Konst Wächtarens Första Sång
 
 BARN.............1
Låår thet han sin Barn borde gifwa. Sij then om Konst Wächtarens Första Sång
 
 BARNEN...........1
Medh Stämmor mång: Lät Barnen dantza och nijga. Lät dantza å Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BARS.............1
åts vp hwad ther bars fram. Ja, titt stolta Cavallierÿ, som Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 BEBINDAS.........1
hans Regement, ey någorlunda bebindas, men wreden, slår freden, hwar landzändWächtarens Första Sång
 
 BEBUNDEN.........1
gyllenduuck medh stoor omsorgh bebunden. Ja een fogell vthi een buur Ach libertas, tu ädla tingh!
 
 BEBÅDA...........1
wijdh Hwad monde thet bebåda Migh en skön Skrudh Aff Herren Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BEDER............4
höra eller see. Jag beder derför, at I mig höör; elliest Jagh hörde fogell nechtergal
medh kierlekz förbundh. Jagh beder: troo icke klaffarens ordh, som önsker Jagh hörde fogell nechtergal
vptäckt. Medh thet defect beder eder sleckt then godha Amor hafwa Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
fara? med heeder iag beder til frågan swår, O Sool mig Wächtarens Första Sång
 
 BEDHET...........1
Englar och herrar hafwa bedhet för migh sampt frugor och jungfrugor Warer nu glad mina fiender all
 
 BEDRAGHER........1
Och om tu migh bedragher Een Dufwa kleen Är iagh alleen Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BEDRÖFFWAT.......1
the meen och ära bedröffwat tilsamman. Rät så nähr lyckan wänder Lärckianss sång är icke långh
 
 BEDRÖFFWELIGE....1
sin buur och haffua bedröffwelige tanckar. Utaff thet liuffliga solennes skeenLärckianss sång är icke långh
 
 BEDRÖFWAR........1
släck uth stiernorna tina, bedröfwar ehr i himblat all, J skogar Ach libertas, tu ädla tingh!
 
 BEDRÖFWAT........3
natur, men hiertat är bedröfwat, när han hörer thee foglar skiön Ach libertas, tu ädla tingh!
buur, the äre doch bedröfwat medh migh wittna all Creatur som Ach libertas, tu ädla tingh!
firnament, warer medh migh bedröfwat, All lycka haar sigh från migh Ach libertas, tu ädla tingh!
 
 BEDRÖFWELIGT.....1
Frögd igen, Som nu bedröfweligt talar. Lät Skogen stå grön, lät Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BEEKET...........1
dijka, aff swecket och beeket ehwad man swär offt’ smittas barde Wächtarens Första Sång
 
 BEEN.............3
gåår genom merg och been. Gudh giffwe tu, min kääraste wän Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
är han uppå sin been, som gåår på marcken gröna Een Ach libertas, tu ädla tingh!
i backen, hand heetar been streetar, tungt Foten går, när man Wächtarens Första Sång
 
 BEER.............4
snart, O Ferdinand: Jag beer eer helgon alla, Waker doch vp Chur Sachsen har pancquet anställt
migh beteer wänlig och beer: O, hiärtans kiär, drag eÿ bort Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
rådigh, För them iagh beer, Som HERRan tiena och fruchta. Lät Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
bruka, Och ändtligh iagh beer, hielp theras Beswär, Som tuchtigt sina Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BEFALA...........1
Iagh will migh Herran befala. Legat hafwer iagh i iern, boÿor Warer nu glad mina fiender all
 
 BEFALLAT.........1
Ande, I skriffen klar befallat har, Att vtrota Lutheri lähr’. Swär Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 BEFALLER.........1
sörga eller qwÿdha! Så befaller iag gud min öfwerheet kiär, ja Warer nu glad mina fiender all
 
 BEFALT...........1
och tigh, alt hafwa befalt, Hielp oss til Foot och til Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 BEGIÄRADHE.......1
dock pardon och devotion begiäradhe han aff then Patron. Dröfflige såår Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
 
 BEGRUNDAR........1
iagh min vngdomss åhr begrundar och betäncker, för sorg all min Ach libertas, tu ädla tingh!
 
 BEGRÅTER.........1
och spott, Doch iag begråter bitterlig Tylli den Cavalliere, Som i Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 BEGŸNTE..........1
och gnÿ, innan dagen begÿnte grÿ. Iagh hörde it roop: ÿnglingh Jagh hörde fogell nechtergal
 
 BEGÄR............2
är, Aff kärleeks stoora begär, Iagh twiflar wist, Klaffarens list, Skilier Min hiertans Tröst och Lilia
Vpräkna här Iagh ey begär Som Skrifften lär Then kärleek månd Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BEGÄRA...........1
Hwad will iagh högre begära! Gudh, frelsar min siäll nordast i Warer nu glad mina fiender all
 
 BEGÄRAT..........1
Canon, Som I länge begärat, Män twÿ , stor skam. så snål Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 BEGÄRTE..........1
doch pardon Med devotion Begärte the aff then Patron. Jacob och Amor han kan, som en tyran
 
 BEHAGA...........1
Citronewin, hwad hom kunde behaga, AlCant, Rensktwin, Petirsewin Lät man honomChur Sachsen har pancquet anställt
 
 BEHAGAR..........1
skrudh. Then kierleek Gudh behagar wäll, at han biuder oss leffwa Jagh hörde fogell nechtergal
 
 BEHAGH...........1
önskar iagh i titt behagh At lefwa medh bådh Natt och Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BEHAGHA..........1
prijs Thisbe mond och behagha Thenne Gudhinn Som förde pijn I Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BEHAGHAR.........1
ödmiuka præsentation, Om eer behaghar min Person, Ach Iungfrw from, wändt Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BEHÄND...........2
slog neer, käck och behänd. Aff kärlek vptänd Bleff han doch Amor han kan, som en tyran
til Minnes Han bleff behänd Aff kärleek tänd Och så vphängd Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BEKANT...........1
Tu Deamant, Bliff min bekant Sätt migh i pant Titt trogna Min hiertans Tröst och Lilia
 
 BEKLAGAR.........1
diur på marcken gröna, beklagar mine vngdoms åhr, alle gudinnor skiöne Ach libertas, tu ädla tingh!
 
 BEKOM............1
föllo omkull, män thet bekom them som thet skull’. [Thet söt’] Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 BEKOMMA..........2
Gudh vnn migh tigh bekomma, Hwad han beskär, Iagh tigh förähr Min hiertans Tröst och Lilia
slag, Willbråd skull’ han bekomma, Renar, harar, skull’ eÿ sparas, Med Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 BEMERCKER........1
med fromma; ty thet bemercker een lagerbär qwist, som grönskas med Lärckianss sång är icke långh