ALLEENA..........1
igen, ståår hoos Herren alleena. Gudh giffwe, all sorg kundhe snart Lärckianss sång är icke långh
 
 ALLEN............1
Ett Slott att boo allen med roo. Min ord du tänck Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 ALLENA...........3
Land Gudzfruchtan hon drifwer, allena then ena, til hand och foot Wächtarens Första Sång
råder om tijderna fleera, allena, then ena, Råår Låås och Båås Wächtarens Första Sång
är kalt, Tu weest allena wårt bäste. Wij hafwe, O Gudh Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 ALLENAST.........1
och önskar dödssens smertha, allenast för een Jungfru skuldh, som migh Ach libertas, tu ädla tingh!
 
 ALLO.............1
Till thet pancquet aff allo slag, Willbråd skull’ han bekomma, Renar Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 ALLOM............1
Min högsta orsak är allom wäll sport: för ett giffterrmåll moste Warer nu glad mina fiender all
 
 ALLT.............2
doch din General, och allt hans folk most falla. Slätt är Chur Sachsen har pancquet anställt
förähra. Med Rom eÿ allt betalas ikan, hwad thet Confect förtärar Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 ALLTIJDH.........1
wil beskåda Tu meer alltijdh Synes migh blijdh I werlden wijdh Min hiertans Tröst och Lilia
 
 ALL’.............1
heldt, En Crona aff all’ Förstar, Han ett Confect beställt, Som Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 ALT..............18
godh Han redeligh wåghar alt thet För sin trogne och Kärste Min hiertans Tröst och Lilia
rätt nu tilspring. I alt thet iagh migh förtagher Vthi mitt Min hiertans Tröst och Lilia
utur hiärtat slå och alt kortzwill bortdriffwa. I jern och bandh Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
snål war man, att alt åts vp hwad ther bars fram Chur Sachsen har pancquet anställt
perlor, guld och silfwer alt. På kÿskheet reen föruthan meen ähren Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
Jungfru haar iagh förspilt, alt hwad iag föör haar samkat, migh Ach libertas, tu ädla tingh!
Gudz rådh. Thet skier alt siälen till fromma. Iagh föres nu Warer nu glad mina fiender all
Kropper och Tunger. Tänck alt är ey sant, som sanning är Wächtarens Första Sång
är lijkt, ey heller alt Gull som glimmar, ey fordras och Wächtarens Första Sång
för thetta och slijkt, alt Lijf ey hafwer som stimmar, om Wächtarens Första Sång
Ja Girigheet är til alt ondt en Root, som och Apostelen Wächtarens Första Sång
siälen har kär, förachtar alt gull, och sökier altid Gudz ähra Wächtarens Första Sång
Ther een wil ensam alt skära. Ty seer man at haat Wächtarens Första Sång
väl märck: åt ändan alt bär, all ting nu trottna och Wächtarens Första Sång
Låås och Båås, som alt kan eensam regera. Een torr och Wächtarens Första Sång
Krijgh, tu råder om alt, Tu råår om Himmelens Fäste, Ty Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
wil iagh och tigh, alt hafwa befalt, Hielp oss til Foot Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
Wredes Hoot, Och dämp alt hwad oss kan dåra. Dämp Wällusten Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 ALTID............3
rijkligh födha fåå och altid i frid wara, doch heller thar Ach libertas, tu ädla tingh!
medh stoort weeklag måst’ altid resonera thenna min sångh båd’ hat Ach libertas, tu ädla tingh!
alt gull, och sökier altid Gudz ähra, fast werlden hon är Wächtarens Första Sång
 
 ALTIDH...........1
högd, som lyckan haar altidh i händer? Ty, när hoon skänker Lärckianss sång är icke långh
 
 ALTIJDH..........1
tin’ Gåfwor oss lär, Altijdh rätt nyttia och bruka, Och ändtligh Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 ALTŸDH...........1
upgiffwa. Min tanckar ära altÿdh och stundh till dödhen wilia mig Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
 
 AMEN.............1
och medh migh lamentera. Amen. Lärckianss sång är icke långh, regn Ach libertas, tu ädla tingh!
 
 AMOR.............5
Amor han kan Som en tyran Plåga Amor han kan, som en tyran
och wachtar fåår. När Amor sår Och Mars han rår, Lägz Amor han kan, som en tyran
och thet samma nööt. Amor så tordes wågha At Pyramis På Min hiertans Tröst och Lilia
eder sleckt then godha Amor hafwa suspäckt. Röön mig een vrå Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
lithen luur, then godhe Amor, öfwergåår den högsta muur medh sin Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
 
 AMOREUM..........1
och aff it godt, amoreum cor tÿ iag försan eder, madam Jagh hörde fogell nechtergal
 
 AMOUR............1
liten lwr Är Gud Amour, Han går öfver then högsta mwr Amor han kan, som en tyran
 
 AN...............2
så kan, Bringa thet an, Min ödmiuka præsentation, Om eer behaghar Min hiertans Tröst och Lilia
För pålacker att rätta an. Gustavus kom med ett stort taal Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 ANDAS............1
ger lucht, och Åkren andas om natten: och Gräset är blött Wächtarens Första Sång
 
 ANDE.............1
att oss then helge Ande, I skriffen klar befallat har, Att Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 ANDH.............2
suuck giör tå min andh medh pinligh wee och smertha, ath Ach libertas, tu ädla tingh!
bewarat krop, lÿff och andh, fast mångher hafwer welat migh illa Warer nu glad mina fiender all
 
 ANDRA............6
som Lillium Convallium och andra blomster alla. När blodet rödt är Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
gott Malmosier, Claret och andra drickar meer. Tig, Keysar och Påffwen Chur Sachsen har pancquet anställt
taa en efter then andra ort. Wed thet Pancquet i Sachsenland Chur Sachsen har pancquet anställt
wildiur och så sampt andra fogler små, han finner på fiskar Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
Stoop, om j hwar andra beswijken. Ja, byggen ett Torn så Wächtarens Första Sång
Nedan ey feela, The andra, lät wandra, Til tomma Bol, Som Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 ANDRAS...........2
mig vndrar mäst: at andras ofärd mäst Stiernekijkare skåda Spåmannen för Wächtarens Första Sång
sitt land, och nödigt andras antasta, i högden är frögden, och Wächtarens Första Sång
 
 ANDRASS..........1
Then ene rättar then andrass gångh; wÿ äre doch menniskior alla Warer nu glad mina fiender all
 
 ANDROM...........2
blinder at råda. Hwad androm skal skee thet seer han förut Wächtarens Första Sång
lekrar oc Larkar. Ja, androm han kan, stoor Rijkedom spåå, och Wächtarens Första Sång
 
 ANNAN............2
haffwa den skam, een annan man skulle haffwa eder i sin Jagh hörde fogell nechtergal
Kärleken klaar, och ingen annan ondt giorde, nu qwijder, och strijder Wächtarens Första Sång
 
 ANNORLUNDH.......1
wårt förbundh skulle giöras annorlundh. Ach Gudh tig vnn frisk och Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
 
 ANSAT............1
lärdt, mång jern ey ansat i sender: Til frommans ogunst blijr Wächtarens Första Sång
 
 ANSEER...........1
mig är så bange, Anseer min nöd och samwetz qwal, Sofver Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 ANSICHT..........1
Dam Widh Helenam Titt Ansicht är klar som een Crystall Tin Min hiertans Tröst och Lilia
 
 ANSIKTE..........1
gångh och giömmer sit ansikte blijdha, måste menniskian lidha stoor twånghLärckianss sång är icke långh
 
 ANSLAG...........1
har slagit felt, Din anslag haa fallerat. Så hafuer du förkehren Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 ANSTÄLLT.........1
Chur Sachsen har pancquet anställt tig, Ferdinand, till ähra Och böd Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 ANTASTA..........1
land, och nödigt andras antasta, i högden är frögden, och fridligt Wächtarens Första Sång
 
 ANTASTAT.........1
bitterheet mit hiärta haar antastat. I samma sin aff ögon min Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
 
 APOSTELEN........1
en Root, som och Apostelen skrifwer, falskt witne som bär, står Wächtarens Första Sång
 
 ARISTOTELES......1
skam såsom een man, Aristoteles, skulle ledes fram, heller och så Jagh hörde fogell nechtergal
 
 ARM..............4
förbarm, tagh migh i arm Lätt migh ey lydha sådan harm Min hiertans Tröst och Lilia
ögonen mina uppå min arm tagha och kÿssa medh sin honeur Jagh hörde fogell nechtergal
I haffwen mig eder arm vtsträckt, dock är vpwäckt och wäll Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
Skugga, Och rester sin Arm, åth Getter och Fåår, På Bäär Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 ART..............2
marcken grön, effter sin art och tungha. Fast han kan rijkligh Ach libertas, tu ädla tingh!
glädie! Aff alla foglars art och natur seer man, när wäder Lärckianss sång är icke långh
 
 ART’.............1
Thet är en ond art’ med Pijper och pracht, hwar Affton Wächtarens Första Sång
 
 ASKA.............1
Aldrakärste skuld Bleff til Aska, Stofft ock så Muldh Sitt Blodh Min hiertans Tröst och Lilia
 
 ASPECT...........1
Skåne. Jag seer en Aspect, hwars orsaak ey är, aff någon Wächtarens Första Sång
 
 AT...............51
iagh i titt behagh At lefwa medh bådh Natt och Dagh Min hiertans Tröst och Lilia
Vthöfwer tigh Så hierteligh At iagh är worden aff bandet löst Min hiertans Tröst och Lilia
någhon migh här straffa At iagh nu är Så hiertans kär Min hiertans Tröst och Lilia
Amor så tordes wågha At Pyramis På kärleeks wijs Förde stoor Min hiertans Tröst och Lilia
them förkränckte medh hast At kärleek bleff them en stoor last Min hiertans Tröst och Lilia
haff i gran acht At ey förstörs wårt förbundz pacht. Finis Min hiertans Tröst och Lilia
medh blodh iedher lust at trösta. Låter eder speel här klinga Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
och ther åth lee, at thet på iorden rinner. Migh tÿckess Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
till, ödmiuk och still, at höra den music och speel, then Jagh hörde fogell nechtergal
hörde den liuffliga röst, at iagh måtte medh ögonen mina en Jagh hörde fogell nechtergal
stoora sorg och elendhe, at sig min frögd skulle så snart Jagh hörde fogell nechtergal
sång giorde mig bångh, at iag hastigt aff sömpnen sprangh. Strax Jagh hörde fogell nechtergal
see. Jag beder derför, at I mig höör; elliest iag wisserlig Jagh hörde fogell nechtergal
förtappat. Hans önskan är, at wÿ eÿ meer hwarandra see i Jagh hörde fogell nechtergal
qwider medh tårar mångh, at iag må see eder een gångh Jagh hörde fogell nechtergal
och höör min böön, at iag måtte eder medh ögonen mina Jagh hörde fogell nechtergal
quinnor för kiärlek skull at lära spinna, heller medh skam såsom Jagh hörde fogell nechtergal
medh stoor träldom kundhe at winna; om iag skulle gå i Jagh hörde fogell nechtergal
Min wän, troo mig, at iag wil så heller aff denna Jagh hörde fogell nechtergal
Tenck dock mit hiärta at alle paar, hwadh Gudh på iorden Jagh hörde fogell nechtergal
som i watnet rinna, at hwar och een förswarar sin. Så Jagh hörde fogell nechtergal
kierleek Gudh behagar wäll, at han biuder oss leffwa säll, förökas Jagh hörde fogell nechtergal
ther iag kan stå, at kierleek eÿ hittas må. Skulle man Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
fåår för kierleek skull, at han gierna gåår i fiortan åhr Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
som wilt vndra uppå, at kierleek intager och så. Skulle han Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
men wee then stundh, at wårt förbundh skulle giöras annorlundh. Ach Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
iag beskodar lyckones gångh, at hoon så mången man dårhar; så Lärckianss sång är icke långh
haar iag meent wist, at iag skulle frögdas med fromma; ty Lärckianss sång är icke långh
wistas utj huar by, at hoon skull ingen försaka. Dok giör Lärckianss sång är icke långh
Iagh hade wäll tänckt at vinna then nådh migh till gunst Warer nu glad mina fiender all
till gunst i Swerike at komma. Men mennischeligh hielp är eÿ Warer nu glad mina fiender all
Swerige then priss igien at komma medh ähro, så unner migh Warer nu glad mina fiender all
till gunst i Swerie at komma. Iagh föres lickwäll bort, men Warer nu glad mina fiender all
Doch önskar eÿ iagh, at någon the tidender båro från Danmarck Warer nu glad mina fiender all
fåår, plär gammalt ordspråk at wara, mån någon Planet är Afwundzman Wächtarens Första Sång
men mig vndrar mäst: at andras ofärd mäst Stiernekijkare skåda Spåmannen Wächtarens Första Sång
lärd men hemma blinder at råda. Hwad androm skal skee thet Wächtarens Första Sång
jw rår, en gång at hwijla i backen, hand heetar been Wächtarens Första Sång
och Faar ondt är at lefwa på jorden. Om Haat och Wächtarens Första Sång
af ondska så full, at hon ey orkar mer bära, huem Wächtarens Första Sång
skära. Ty seer man at haat gemenligen finns, emillan Nabor och Wächtarens Första Sång
ther Kocken ey mins, at twätta, diskar och hender, för många Wächtarens Första Sång
så högt under Skyy, at thet Kringskådar siöstranden, Rog , Hwete , och Wächtarens Första Sång
så släppen vhr Loy, at maat ey föres vhr Landen, förachten Wächtarens Första Sång
Och mindre Konst är, at slippa ett waad, än ther som Wächtarens Första Sång
ey läggias så nidh, At han ey Bondan kan föda. Bewara Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
Sång, Som Kölden twingar at tijga. Lät siunga, the vnga, Medh Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
trängta, Qwinnor och Män, At gå i Soolskijnet klara. Gör Sorgen Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
få Frucht, See til at intet oss trängier, Lät flächta een Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
får Krijgzman och Säng, At hwijla Lemmarna trotta, Still Wreden, giff Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
Åhr som i fiool, At Ny och Nedan ey feela, The Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr