AFFTONEN.........2
bådh Natt och Dagh Afftonen wil framskrijda Bliff hoos migh qwar Min hiertans Tröst och Lilia
till oss will iu afftonen falla. Then ene rättar then andrass Warer nu glad mina fiender all
 
 AFSKÄR...........1
lijten skamfläck, stoor heeder afskär, men lijten heeder, stor neesa, åt Wächtarens Första Sång
 
 AFWUND...........1
jorden. Om Haat och Afwund the Brunno som Weed, och Watn Wächtarens Första Sång
 
 AFWUNDZMAN.......1
mån någon Planet är Afwundzman wår hwem rår om örlig och Wächtarens Första Sång
 
 ALBASTER.........1
Är lijk een hwijt Albaster steen. Ehwem iagh wil beskåda Tu Min hiertans Tröst och Lilia
 
 ALCANT...........1
hwad hom kunde behaga, AlCant, Rensktwin, Petirsewin Lät man honom vpdragaChur Sachsen har pancquet anställt
 
 ALDRAKÄRSTE......1
Möö Paris för sin Aldrakärste skuld Bleff til Aska, Stofft ock Min hiertans Tröst och Lilia
 
 ALDRASKÖNSTE.....1
lydha sådan harm. Coridon aldraskönste Fahr, fahr nu wäl Mitt Lijff Min hiertans Tröst och Lilia
 
 ALDREKIÄRSTAN....1
sin. Så giör iag, aldrekiärstan min, såsom min gudh hafuer mig Jagh hörde fogell nechtergal
 
 ALDRIG...........8
försan eder, madam, dock aldrig förgiäta kan. Om Her[c]ulis sohn skulle Jagh hörde fogell nechtergal
madam, iagh dock försan aldrig förgiätha kan. Om iagh ähn medh Jagh hörde fogell nechtergal
eder försan iagh dock aldrig förgiäta kan. Om werlden ståår i Jagh hörde fogell nechtergal
åhr wåår kierleek dock aldrig förgår. Gierna thet skeer, fast man Jagh hörde fogell nechtergal
will, fast the äro aldrig så gill, och jungfru subtill, eder Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
och hållen i hoop, aldrig från enigheet wijken, med tijden, i Wächtarens Första Sång
är frid förgiord, Och aldrig stadig mehr kommer. Och werldennes wärk Wächtarens Första Sång
tu nu fåår, seen aldrig mehr fåås, Gudh råder om tijderna Wächtarens Första Sång
 
 ALDRIGH..........5
är som iagh war aldrigh född, eller kommen aff Qwinna, så Ach libertas, tu ädla tingh!
i fiellen, uthi boÿor. Aldrigh föres iag i werlden så långt Warer nu glad mina fiender all
är Herren ther heema; aldrigh läses iagh i boÿor så hårdt Warer nu glad mina fiender all
i Wettalla heed, men aldrigh Watn tilräckte, Frimodder, Torskodder, man medWächtarens Första Sång
Til tomma Bol, Som aldrigh hielpa siuukt heela. Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 ALL..............33
bijstånd i thetta faIl. All glädie är förswunnen , Heela min Hyy Min hiertans Tröst och Lilia
twingar nidh till jorden. All mödho, sorg och elendheet haar hoon Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
kan eÿ meer skriffwa, all lust måste iag utur hiärtat slå Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
säger snart: O helgon all, Står vp, mig är så bange Chur Sachsen har pancquet anställt
iag fruchtar the helgon all kunna tig intet trösta, Vthan med Chur Sachsen har pancquet anställt
eÿ Rom, Eÿ heller all eer heligdom. Gustaff then dÿra heldt Chur Sachsen har pancquet anställt
och skiön Resonans utj all berg och höga skantz, sampt änglar Jagh hörde fogell nechtergal
och iordh så hiärteligh, all firmamenter och maÿesteter, sohl, måna, stiernorJagh hörde fogell nechtergal
stiernor och alla planeter, all creatur, foglar och diur i sin Jagh hörde fogell nechtergal
nidh aff himmels throon, all widh den brun then morgonstundh stadfästes Jagh hörde fogell nechtergal
brun then morgonstundh stadfästes all kiärleekz förbundh. För ähn den mörkraJagh hörde fogell nechtergal
till brudh giffwet medh all ähra och skrudh. Then kierleek Gudh Jagh hörde fogell nechtergal
bedröfwat medh migh wittna all Creatur som ondt och goth haar Ach libertas, tu ädla tingh!
warer medh migh bedröfwat, All lycka haar sigh från migh wendt Ach libertas, tu ädla tingh!
och betäncker, för sorg all min sinne förgåår, mitt hierta sigh Ach libertas, tu ädla tingh!
är icke nu fåfängligheet? all werldzens prååll och ähra. Ach phoebe Ach libertas, tu ädla tingh!
bedröfwar ehr i himblat all, J skogar, och gröne lidher, J Ach libertas, tu ädla tingh!
aff Qwinna, så är all gunst för migh uthödh bland förra Ach libertas, tu ädla tingh!
båser up i wädher all, hälst i Zephyrer kalla, gifwer från Ach libertas, tu ädla tingh!
sina wingar. Gudh giffwe, all sorgh kundhe snart wändass i glädie Lärckianss sång är icke långh
liuffliga solennes skeen frögdas all ting med stoor gamman; när thet Lärckianss sång är icke långh
och qwijdha. Gudh giffwe, all sorg kundhe snart wändas i glädie Lärckianss sång är icke långh
rosendhe blommor. Gudh gifue all sorg kundhe snart wändas i glädie Lärckianss sång är icke långh
bortmister sin maaka Worhe all glädie utj een hoop och hängde Lärckianss sång är icke långh
Herren alleena. Gudh giffwe, all sorg kundhe snart wändas i glädie Lärckianss sång är icke långh
inskäncker. När iag beskodar all lyckan min, hoon mig i nödhen Lärckianss sång är icke långh
nu glad, mina fiender all! Nu går thet effter edher willia Warer nu glad mina fiender all
dock wäll, I menniskior all, som migh hafwa welat uthhielpa! J Warer nu glad mina fiender all
til hand och foot, all fredh och sämia kulldrifwer. Then siälen Wächtarens Första Sång
frid dundrar, och slår all kull, Ther een wil ensam alt Wächtarens Första Sång
åt ändan alt bär, all ting nu trottna och luta, söök Wächtarens Första Sång
Rosor, och Kosor, Ibland all Stand, Lät mången frögdefull blifwa. Lät Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
Dräng, Tå glädias öfwer all måtta. På Blomster och Lööff lät Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 ALLA.............20
Convallium och andra blomster alla. När blodet rödt är wordet dödt Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
giörs sorgfult modh för alla owänner mina, som stå och see Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
Ferdinand, genom the helgon alla, så frambt the tig giöra bistånd Chur Sachsen har pancquet anställt
tall ähre the Swänske alla The sloge doch din General, och Chur Sachsen har pancquet anställt
Jag beer eer helgon alla, Waker doch vp, giörer bistånd, Elliest Chur Sachsen har pancquet anställt
lustig sång om jungf[r]uer alla. Then klang hördes öffuer berg och Jagh hörde fogell nechtergal
sohl, måna, stiernor och alla planeter, all creatur, foglar och diur Jagh hörde fogell nechtergal
sin natur. The sprungo alla aff glädie och gamman, sampt fiskar Jagh hörde fogell nechtergal
skall, Qwistar i skogen alla, och du Echo medh stoort weeklag Ach libertas, tu ädla tingh!
wändass i glädie! Aff alla foglars art och natur seer man Lärckianss sång är icke långh
wijn, som werlden för alla inskäncker. När iag beskodar all lyckan Lärckianss sång är icke långh
som lyckan utdeelar hoos alla, frelss mig ifrån mit hiärtans beswär Lärckianss sång är icke långh
stoor haat blandt mennischior alla. Iagh hoppas, min tidh, han blifwer Warer nu glad mina fiender all
är. Gudh will them alla beskära frögd, glädie, fridh och roo Warer nu glad mina fiender all
wÿ äre doch menniskior alla. Ropa högt, min siäll! Thet är Warer nu glad mina fiender all
Nu lee mina fiender alla. Men min herre gudh, tu lefwer Warer nu glad mina fiender all
pall, En Kong för alla Planeter war nådig war rådig war Wächtarens Första Sång
ära mest wärd, som alla warnar för wåda, men mig vndrar Wächtarens Första Sång
Paar, Lät frögdas Menniskior alla. Gack fruchtbaar oss op, gack fruchtbaarLaurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
wåra, Lät falla, medh alla, Tin Wredes Hoot, Och dämp alt Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 ALLAN............1
Bewara, från Fahra, I allan Tijdh, Then späda Jordennes Gröda. Lät Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 ALLDRIG..........1
will, Fast han ær alldrig så gill. Jomfrwr suptil Theras mund Amor han kan, som en tyran
 
 ALLDRIGH.........1
i fiellen uthi boÿor. Alldrigh är daghen nossen så långh, till Warer nu glad mina fiender all
 
 ALLE.............6
bortskaffa Veneris Band I alle Land Een hitzigh Brand Ingen kan Min hiertans Tröst och Lilia
förhanden. O Ferdinand, i alle land Få the Kätter nu öfuerhand Chur Sachsen har pancquet anställt
dock mit hiärta at alle paar, hwadh Gudh på iorden skapat Jagh hörde fogell nechtergal
Jagh klagar migh för alle stand, för fattigh och för rijka Ach libertas, tu ädla tingh!
beklagar mine vngdoms åhr, alle gudinnor skiöne, J fiskar, som på Ach libertas, tu ädla tingh!
landh, Jungfrugor och pigor alle, Sörier medh migh hwar i sit Ach libertas, tu ädla tingh!
 
 ALLEEN...........3
Dufwa kleen Är iagh alleen På torran Green Een Fogel blijr Min hiertans Tröst och Lilia
migh eÿ lengre leffwa alleen. Sÿ, iag qwider medh tårar mångh Jagh hörde fogell nechtergal
mit sidhobeen, I ähren alleen then ädle steen, som gåår genom Gierna thet skeer, fast man ähr wredh