The Concordance
 
 5................1
bandh nu snart i 5 åhr så stilla. Gudh hafwer bewarat Warer nu glad mina fiender all
 
 ABRAHAM..........1
Man Såsom Sara sin Abraham. Tör någhon migh här straffa At Min hiertans Tröst och Lilia
 
 ACH..............11
eer behaghar min Person, Ach Iungfrw from, wändt tigh nu om Min hiertans Tröst och Lilia
wårt förbundz pacht. Finis. Ach wee, ach wee, min jemmer stoor Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
pacht. Finis. Ach wee, ach wee, min jemmer stoor, min sorg Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
Peer, J helige Patroner, Ach hiälper mig, eder son kär, Mit Chur Sachsen har pancquet anställt
mit hiärta och bröst. Ach kierlekz dÿgd, min gÿllandhe croon, waar Jagh hörde fogell nechtergal
tidh hoos eder wist. Ach lÿcksam stundh, när iag eder mun Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
förbundh skulle giöras annorlundh. Ach Gudh tig vnn frisk och gesundh Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
aff hiärtans grundh. Finis. Ach libertas tu ädla tingh, sääll är Ach libertas, tu ädla tingh!
bäst, frijheet är godh Ach ath iagh frijheet hadhe. Men I Ach libertas, tu ädla tingh!
plågat, fengsslath, och fången. Ach wee, min vngdoms tidh bortgåår, min Ach libertas, tu ädla tingh!
werldzens prååll och ähra. Ach phoebe klar titt lopp omwändt, läth Ach libertas, tu ädla tingh!
 
 ACHT.............1
sagdt, haff i gran acht At ey förstörs wårt förbundz pacht Min hiertans Tröst och Lilia
 
 ACHTAR...........1
krona mista. Maria from achtar eÿ Rom, Eÿ heller all eer Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 ACHTEN...........2
krypa och smyga, ehr achten, ehr wachten, för fiender twå, i Wächtarens Första Sång
skerpes aff handom, ehr achten, ehr wachten, för fiender twå i Wächtarens Första Sång
 
 ACTEON...........1
Och så för Hundar Acteon. Exempel finnes många Vpräkna här Iagh Min hiertans Tröst och Lilia
 
 ADIEU............1
sin helge Änglars skaar Adieu godh Natt, min ende skatt Ty Min hiertans Tröst och Lilia
 
 ADMIRAL..........1
Bält och Ocean En Admiral fast prächtig, then röök förnam, kröp Chur Sachsen har pancquet anställt
 
 AF...............4
fundhen ähn een klädningh af gyllenduuck medh stoor omsorgh bebunden. Ja Ach libertas, tu ädla tingh!
beröfwat, han siunger wäll af sin natur, men hiertat är bedröfwat Ach libertas, tu ädla tingh!
fånghen för een Jungfru af Danmarckz landh; så är migh werlden Ach libertas, tu ädla tingh!
fast werlden hon är, af ondska så full, at hon ey Wächtarens Första Sång
 
 AFF..............58
Med devotion Begärte the aff then Patron. Jacob och får Sådana Amor han kan, som en tyran
och får Sådana såår Aff kärlek stor, att han gärn går Amor han kan, som en tyran
känd, Habor benämbd, Een aff the swænske riddersmænd, Bleff offt omränd Amor han kan, som en tyran
riddersmænd, Bleff offt omränd Aff mång tusend, The han slog neer Amor han kan, som en tyran
neer, käck och behänd. Aff kärlek vptänd Bleff han doch hängd Amor han kan, som en tyran
döö För kärleks skulld aff thenna øø. Som een skön røø Amor han kan, som en tyran
Som een skön røø Aff storm och tøø Brötz hon sönder Amor han kan, som en tyran
twå, Som wore vng aff åhren fåå, Nær han kan slå Amor han kan, som en tyran
skyyy, Smeltes som Blyy, Aff kärleek är iagh wunnen, Een Iungfrw Min hiertans Tröst och Lilia
iagh nu vptänd är, Aff kärleeks stoora begär, Iagh twiflar wist Min hiertans Tröst och Lilia
nu wardt iagh beskuten, Aff Veneris Pijl, O Iungfrw lill, Om Min hiertans Tröst och Lilia
At iagh är worden aff bandet löst Som hwar natt qwälde Min hiertans Tröst och Lilia
Migh en skön Skrudh Aff Herren Gudh Är gifwin nu Een Min hiertans Tröst och Lilia
Minnes Han bleff behänd Aff kärleek tänd Och så vphängd Signil Min hiertans Tröst och Lilia
Signil mond och förnimma Aff Kappan Rödh Brändes til Glödh Then Min hiertans Tröst och Lilia
kan thet elendhe, mig aff sit hiul slår hoon omkull och Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
antastat. I samma sin aff ögon min heeta tårhar utrinna. När Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
min kropp, som förr aff leer och jordh, iag iorden igen Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
med ett stort taal aff sina Lappeländer, Vndfick Tylli tin General Chur Sachsen har pancquet anställt
wällkommen Till thet pancquet aff allo slag, Willbråd skullí han bekomma Chur Sachsen har pancquet anställt
Tig, Keysar och Påffwen aff Rom, lät man skiuta till ähra Chur Sachsen har pancquet anställt
nu tin Gud, påffwen aff Rom, skrifva: O Ferdinand, weta må Chur Sachsen har pancquet anställt
illa tracterat. Gustaff konung aff Swea land Lät tig Confect vpbära Chur Sachsen har pancquet anställt
Tylli, är nu drifvin aff feldt. Wallstein, som sig skreff till Chur Sachsen har pancquet anställt
eÿ stor, eÿ små aff Luthriskt att förskona, Om du och Chur Sachsen har pancquet anställt
macht Mot thet leyon aff middernacht. Du skriker snart, O Ferdinand Chur Sachsen har pancquet anställt
dÿra heldt, En Crona aff allí Förstar, Han ett Confect beställt Chur Sachsen har pancquet anställt
natur. The sprungo alla aff glädie och gamman, sampt fiskar i Jagh hörde fogell nechtergal
sohn pläga komma nidh aff himmels throon, all widh den brun Jagh hörde fogell nechtergal
hiärtans frögd, migh skänkes aff himmels högd. Men wee och wee Jagh hörde fogell nechtergal
bångh, at iag hastigt aff sömpnen sprangh. Strax mig förswan then Jagh hörde fogell nechtergal
hafwer utj mit hiärta aff kiärlekz flam och ÿnkelig smärta. För Jagh hörde fogell nechtergal
oss then swarta iordh; aff then wÿ ära giordhe och skapte Jagh hörde fogell nechtergal
thet sig böör, och aff it godt, amoreum cor tÿ iag Jagh hörde fogell nechtergal
än medh Patriarchen Jacob aff Mesopotamien eder så min ädla gudinna Jagh hörde fogell nechtergal
iag wil så heller aff denna werlden gå, ähn haffwa den Jagh hörde fogell nechtergal
och devotion begiäradhe han aff then Patron. Dröfflige såår mången man Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
döö för kierleek skull aff thenna öö, som een skiön röö Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
twå, som woro vng aff åhren och så, när han kan Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
mit blodh giörs kalt aff bitter sorg och stort gewalt. Dock Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
meen ähren I giordh aff mit sidhobeen, I ähren alleen then Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
gesundh, thet önsker iag aff hiärtans grundh. Finis. Ach libertas tu Gierna thet skeer, fast man ähr wredh
sänger är sigh låta aff menniskior spijsa. Ja man hörer åthskilnat Ach libertas, tu ädla tingh!
uppå min kindh nher aff min ögon rinner, helst enär iagh Ach libertas, tu ädla tingh!
och öar! J ynglingar aff Swerigies landh, Jungfrugor och pigor alle Ach libertas, tu ädla tingh!
aldrigh född, eller kommen aff Qwinna, så är all gunst för Ach libertas, tu ädla tingh!
snart wändass i glädie! Aff alla foglars art och natur seer Lärckianss sång är icke långh
långtfrån Gården wil dijka, aff swecket och beeket ehwad man swär Wächtarens Första Sång
jerntacken. Ja Giszningar som, aff Spåmänner skee, om mootgång hunger och Wächtarens Första Sång
hwars orsaak ey är, aff någon brinnande Stierna, men aff ett Wächtarens Första Sång
någon brinnande Stierna, men aff ett Defect, som tigas böör här Wächtarens Första Sång
tå war, när man aff Falsheet ey sporde, när Sämian war Wächtarens Första Sång
och hwad som skerpes aff handom, ehr achten, ehr wachten, för Wächtarens Första Sång
wilt lefwa wäl länge. Aff högmod och stååt, blijr ingen Man Wächtarens Första Sång
och härligh een Lucht, Aff Skogar, Åkrar, och Ängier, Lät krantzas Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
the hälst Handelen drijfwa, Aff Rosor, och Kosor, Ibland all Stand Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
lustigh, Lät Säden fåås, Aff Åkren ymnigh och mogen. Lät grönskas Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
Men Lufften blijr dööff, aff buller och Skrij, Ther sigh twå Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wåhr
 
 AFFHUGGES........1
få I see Vivallium affhugges och nidh falla som Lillium Convallium Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
 
 AFFLIFFWA........1
ath the få migh affliffwa. Chur Sachsen har pancquet anställt tig Ach wee, ach wee, min jemmer stoor
 
 AFFTON...........2
Pijper och pracht, hwar Affton föras til sänge, man kommer och Wächtarens Första Sång
Dag nu opgåår, i Affton förgås, och lyser inga städz mera Wächtarens Första Sång