Next section
Previous section
 
 BEKÄND..........1
Förnufftet swarar mig bekänd dig ingalund, 6.
 
 BEKÄNDE.........2
Bekände af hwadh soot, och hwij the ginge så 91.
Hon kom som tycktes migh och nu bekände fritt 95.
 
 BEKÄNNA.........2
Så stilla’ at iag och, mig ey bekänna törs 6.
Må iagh bekänna det du war den trognaste 15.
 
 BEKÄNNAT........1
Om du dhet och så wist för migh bekännat torde 55.
 
 BEKÄNNER........1
War hon den kyskeste som du det sielf bekänner 15.
 
 BEPRIJSA........1
Men dhen tin skönheet wil beprijsa som sigh bör 29.
 
 BEPRYDA.........1
Men mehr med några rijm den händelsen bepryda, 9.
 
 BEPRYDD.........1
Dhen dagh som är beprydd med Veneridz wackre nampn.30.
 
 BEPRÖFWA........1
Lät migh och nu dhen frögd för än iagh dör bepröfwa33.
 
 BEREDE..........1
Oß låta inthet se för hwem dhe sigh berede 88.
 
 BERG............2
Djupt nederst i en Dahl dher berg på alle sijder 37.
För wändes alla Berg, i jämpna falor släta 94.
 
 BERGEN..........1
Bergen dijt dher dhe begynte komma än 86.
 
 BERGET..........1
Berget inthet sees så prydeligt aff lägden 85.
 
 BERGFÅLK........1
At dhe små Bergfålk dher anställa kund’ een Dantz 37.
 
 BERÖM...........12
Hwad winst hwadför beröm at du så häfftigt ijlar, 1.
Det wärdige beröm och låf som du förtjänar 13.
Ey eller finnes låf beröm och prijs och ähra, 14.
JAgh tycker för migh siälf, beröm och ära wara 21.
Sin käre Wäns beröm han inthet wil förtijga 29.
Mehr skal beröm och dygd medh rätta hållas kär 36.
Som medh beröm och lust iagh trodde ändas migh 44.
Hwadh prydnad hwad beröm är dhet iagh mehr begärer52.
Föruthan hennes Roos och deyligheetz beröm 68.
Doch hon är wärd beröm, och aff migh låfwas bör 68.
Min Nymphe til beröm sin nådh och hielp beskärte 85.
Är thet mehr än beröm ehr lust är aldrigh heel 99.
 
 BERÖMBDE........1
Hwadh hon berömbde dhet befan han inthet gått 67.
 
 BERÖMD..........1
Jag soge Venerid berömd i werlden wijdh. 13.
 
 BERÖMT..........1
Hwadh man på jorden rund berömt och nyttigt weet 18.
 
 BESKRIFWA.......2
Ey eller fiädren at beskrifwa sig förtror, 14.
HWem kan som dhet är wärt din deyligheet beskrifwa29.
 
 BESKÄRD.........2
Och den ehwem det är, åth hwem du är beskärd, 2.
Aff dygd och behagh, är migh min Eld beskärd 73.
 
 BESKÄRER........1
Dhet lyckan digh een skiänk lijk dhenna här beskärer52.
 
 BESKÄRTE........1
Min Nymphe til beröm sin nådh och hielp beskärte 85.
 
 BESKÅDA.........1
At hon sig der uti beskåda wille då 9.
 
 BESLUTH.........1
Kom ifrån Bygden hem din resa nu besluth 96.
 
 BESNÄRD.........1
Tu Hand och Foot besnärd i dijne gyllendtågh 82.
 
 BESNÄRDE........1
Och i sitt gyllen nät mig aldraförst besnärde, 4.
 
 BESTOGH.........1
Aff skönheet wäl bestogh min Kärleek men doch mehr60.
 
 BESTÅ...........1
Och tror dher i bestå sin egen ähr’ och Prijs 29.
 
 BESWÄR..........5
Hwem wil då skylla mig? är fåfängt det beswär 16.
Behagas och igen men ach, hwadh för beswär 41.
Då är all möda lätt och liufligt alt beswär. 63.
Och inthet sagt åth then migh hielpt’ uhr mitt beswär76.
At länge hålla tyst och tijga mitt beswär 77.
 
 BESWÄRA.........2
Men at iag älskar och, skal intet dig beswära, 7.
Men håppas frögd igen och lät digh ey beswära 95.
 
 BESWÄRAD........1
Så war iagh och medh Sorg och ängzlan så beswärad 75.
 
 BESWÄRAR........1
Men uthan återhåld migh städz’ een Sorg beswärar. 31.
 
 BESWÄREN........1
Så lycktas en gång och, beswären dijna många. 26.
 
 BESÅÅS..........1
Lät åkrarna besåås och hiordarna fritt beta 96.
 
 BESÖKIA.........1
Alt effter gammal sedh, hon nu besökia will 34.
 
 BETA............1
Lät åkrarna besåås och hiordarna fritt beta 96.
 
 BETAGEN.........2
Nu är hon stackars Möö af brånad wäl betagen 44.
Aff hwilkens skönheetz pracht iagh så betagen är 76.
 
 BETALAR.........1
Betalar alt förtreet den siste på mitt wee 27.
 
 BETALNINGEN.....1
Betalningen är dhen stadigheeten winner 46.
 
 BETEE...........1
Och wänter på dhen nådh han låfwar migh betee 58.
 
 BETEER..........1
Om hon migh ingen gunst och willigheet beteer. 17.
 
 BETER...........1
Hwar aff i stad för röst din rådna sigh beter 100.
 
 BETRACHTA.......1
Betrachta thet nu siälf, se til om iagh har skiäl 9.
 
 BETYDA..........1
HWem säger at een dröm, har intet til betyda 9.
 
 BETYGA..........1
Fru Friggas store macht och kunna bäst betyga 51.
 
 BETÄCKT.........1
Och mörkret alle ting betäckt dhen tysta Natt, 59.
 
 BETÄKTE.........1
At icke skole gro the snö betäkte frö 90.
 
 BETÄNCKER.......1
Betäncker klagar jag och aff mitt hiertas grund 4.
 
 BETÄNCKIA.......1
Och inthet dhet til at betänckia något mehr 54.
 
 BEWECKIA........1
Migh som all sinnes macht noghsamt beweckia pläger64.
 
 BEWEKELSE.......1
All annor Menskligh bewekelse som will 64.
 
 BEWEKER.........2
SÅ wist som dhet är een allena migh beweker 73.
Ty til at hafwas kär beweker ingen böön 76.
 
 BEWEKIAS........1
Och än bewekias mehr til löye aff ens gråt 50.
 
 BEWIJSA.........2
Det är det första prof hwar genom wij bewijsa 20.
Om icke du oß wil bewägen digh bewijsa 56.
 
 BEWISAR.........1
Bewisar wara sant, aff skadan blir man wijs. 4.
 
 BEWÄGEN.........1
Om icke du oß wil bewägen digh bewijsa 56.
 
 BIJ.............2
Jagh weet han står oß bij iagh märker dhet hwar dagh35.
För samblas älskare, som kring en Blomma, bij. 74.
 
 BIJDA...........5
DHet är en lijten tijdh som iagh än måste bijda 27.
Vthgången blir wäl godh om iagh kan tåligt bijda 28.
EN Jungfru gaff migh tröst, een Gammal bad mig bijda67.
(Sang migh en hemligh Röst) uthärda, bijda, tigh. 77.
DHen du medh längtan stoor har måst så länge bijda86.
 
 BILLIGT.........2
Men stålte Venerid du måst’ och billigt lee 19.
Så är dhet billigt och dhen dagen hålla kär 30.
 
 BINDA...........4
Så wille iagh digh snart sielff binda medh min Fampn30.
Mitt Hierta göra fritt och binda mehr min hand 45.
Som kan oß göra lös och när han will oß binda 87.
At binda ett skygt hwitt så långt för ögon nedh 88.
 
 BINDER..........1
Dhen medh sin upsyn blidh migh binder så och fångar,23.
 
 BINNA...........2
Jag hörde säya mig hwem wil den bundne binna. 5.
Ett Band förhindrar migh dhet iagh kan ingen binna30.
 
 BISTERHEET......1
Af nattzens bisterheet, i mörkret tänker iag 11.
 
 BITTERT.........1
Har ensligh gått omkring medh bittert modh och qwal26.
 
 BITTRA..........1
Har iagh thet bittra bland medh sötma kunnat smaka76.
 
 BIUDER..........1
Dy Kärleek biuder så dhen Kärleekz Guden blinda 87.
 
 BLADH...........1
Så wackra täcke bladh så prächtigh uprätt stam, 79.
 
 BLAND...........6
Min liuffligeste tröst bland all tröst iag kan få.13.
Lycksam kärkomne dagh bland andra dagar alla 24.
När han bland Fålket sitt sin liufligheet uthgiuter32.
Har iagh thet bittra bland medh sötma kunnat smaka76.
Bland Jungfrur som een Sool för sina Stiernor står81.
Bland dem du förr digh seer, som nedan aff en Lafwa98.
 
 BLANDA..........1
Dhe blanda sigh ihoop, fritt och för ingen blyga 51.
 
 BLANDAS.........1
Nu blandas hon ihoop nu annor wärtz sigh wrijder 37.
 
 BLEF............4
SÅ hastigt blef iagh skadd aff lilla Gudens pijlar,1.
Från det iag fängzlad blef mång gångor der til än 5.
Begärade hon det hwi blef iagh icke qwar 23.
Blef iag upwäckt at snart, båd’ Sömpn och dröm förgick.69.
 
 BLEFF...........4
Bleff iagh uplyst dher hoos at kunna för åth see 61.
DHet bleff migh sagt at dhen som nu mitt hierta äger64.
Men dhet bleff inthet aff för än Venerid hon kom 67.
Bleff Mannen som aff jord och ståfft war skapad blind87.
More Top of section