Next section
Previous section
 
 ATH.............1
Ath henne mehr och mehr och dagligh mehra kär 77.
 
 ATT.............4
ATt iagh medh sådan Sorg, och heta Suckar många 19.
Att inthet lembnas qwart dhem står fritt lagen bryta39.
Att ey omöyeligt är min önskan kunna skee 58.
Och gör din flijt att migh må altijdh lycksampt gå83.
 
 AURORA..........1
Än lågh Aurora qwar i Sängen hoos sin Wän 69.
 
 BAAR............1
För all din hulde tiänst allenast mödan baar 15.
 
 BAD.............2
Bad jag, och sade än när hon sig der widh stälte, 9.
EN Jungfru gaff migh tröst, een Gammal bad mig bijda67.
 
 BADH............2
För än migh rådnan fann aff mårgon och migh badh 59.
Men sedan badh iagh Gudh migh hielp’ uhr sådan låga80.
 
 BAND............6
Och at då gifwa band, war en sedwanlig lag, 5.
Ett Band förhindrar migh dhet iagh kan ingen binna30.
At wij medh bättre band bebind’ oß både twå 35.
Ett band här bundit är een ouplöslig knut 40.
Dhen iagh så läng’ har wänt på hwilken du dhet band45.
Täck’ ähre mine Band behageligh min plåga 46.
 
 BANDEN..........2
Och lös migh uhr mitt Ook och ifrån banden mina. 70.
BEfriad uhr the Näät och swåre träldoms Banden 82.
 
 BAR.............5
At iagh kungöra fick, den Kärleek som iagh bar 24.
Seer grått skröpligt uth, och skäms at hon är bar 34.
Men ingen frögd för migh han ännu medh sigh bar 47.
War du för migh i pant bar du migh pant igän 52.
NÄr inthet mehr än Mund är bar dhet and’ i skugga 89.
 
 BARA............3
Du som medh bara lust, dem kan så lätligh fånga 19.
J bara älskandet dhen rena lusten är. 73.
Som inthet mehra än til Munden ähre bara. 88.
 
 BARHEET.........1
Kan på digh pryda mehr än ägen barheet dijn. 93.
 
 BART............2
Så lefwandes så bart sigh kunde migh förte, 9.
OM mehr är thet man bart för ögonen får ställa 93.
 
 BEBIND’.........1
At wij medh bättre band bebind’ oß både twå 35.
 
 BEDER...........4
Och tycktes säya migh iagh beder ännu töfwa 23.
Förr än iagh beder dhen iagh skattar aldrastörst 54.
Thet beder iagh och aff digh som migh ledsagar så 83.
Jagh beder, nu en gång omsijder uppenbara 83.
 
 BEDRAGEN........1
Doch kan iagh dhetta tro, är hon nu så bedragen 44.
 
 BEDRAGIT........1
ETt Blåmster nys upwäxt och friskt har mig bedragit79.
 
 BEDRÄGERIJ......2
Medh hemlige försåt och små bedrägerij, 1.
På samma sätt och medh ett slijk bedrägerij 70.
 
 BEDRÖFWA........2
Jagh kunde ey säyat uth som iagh då war bedröfwa 23.
Dhen som dhe gode få migh inthet mehr bedröfwa 33.
 
 BEDRÖFWAD.......2
Man weet ey hwem är gladh bedröfwad eller wredh 88.
När du bedröfwad äst så wäl som när du leer 100.
 
 BEDRÖFWAT.......1
Då frögdas thet igen som för bedröfwat war 75.
 
 BEDRÖFWELSE.....1
Bekymmer Fruchtan Sorg Håpp och Bedröfwelse 61.
 
 BEDZ............1
Men war förnögd medh hwadh som man uthaf digh bedz95.
 
 BEEN............3
Så Händren såsom been en annan skyller på 91.
The lilliehwijta Lår och Been nu wältras om 92.
Än thet som synas hölt, hwij höllias föttren been 93.
 
 BEENET..........1
JFrån dhen tijdh at Gudh af beenet Qwinnan gjorde 87.
 
 BEET............1
Från Städer och från Land, som til den bästa beet 18.
 
 BEFALLER........1
För honom mehr till redz i alt dhet han befaller 82.
 
 BEFALT..........1
Jagh gör hwadh du begär och när migh är befalt 98.
 
 BEFAN...........1
Hwadh hon berömbde dhet befan han inthet gått 67.
 
 BEFARAR.........1
Men iagh bör säyat först, om icke iagh befarar 54.
 
 BEFRIAD.........1
BEfriad uhr the Näät och swåre träldoms Banden 82.
 
 BEFRIJAS........1
Då först befrijas iagh at hafwa Venerid kär. 53.
 
 BEGRUNDA........1
Tu fruchta håppas på til älska til begrunda 78.
 
 BEGYNNAR........1
Jag weet wäl när iag nu begynnar på nyt åhr 16.
 
 BEGYNNER........1
När man af wintrens köld, begynner til at frysa, 5.
 
 BEGYNT..........1
HWem har doch först begynt dhen gamble Seden lede 88.
 
 BEGYNTE.........1
På Bergen dijt dher dhe begynte komma än 86.
 
 BEGÄR...........8
Hon tror det ey, och då iag henne mäst begär, 6.
Af afwund eller haat, af ondska, slem begär, 8.
Förgäfwes trängtan min onyttigt mitt begär 16.
Han fodrar wårt begär och dher til har behagh. 35.
Alt annat lyckan må aff mitt begär förmena 56.
Sine Älskares begär godh eller elack willia 73.
Then som min Kärleek war then som war mitt begär 76.
Jagh gör hwadh du begär och när migh är befalt 98.
 
 BEGÄRA..........5
Så wet at ingen wet iag skulle dig begära, 7.
Hwad målning henne lijk ståår sedan at begära 14.
At allehanda Folk på digh få bo begära 18.
Begära längta ifrån, mißtrösta håppas på 72.
Men ach hwadh är för tiänst, iagh aff tigh skal begära97.
 
 BEGÄRADE........1
Begärade hon det hwi blef iagh icke qwar 23.
 
 BEGÄRAN.........3
HWad achtade iag det du log’, åth min begäran. 7.
Hon kunde wäl förstå hwadh min begäran war 24.
All din begäran hugh och tanckar wändas dijt 89.
 
 BEGÄRAR.........1
Åstundar hennes gunst dhen som iagh nu begärar 31.
 
 BEGÄRAT.........1
Som iagh begärat har, uthi så månge åhr. 83.
 
 BEGÄRER.........1
Hwadh prydnad hwad beröm är dhet iagh mehr begärer52.
 
 BEGÄRLIGH.......1
Wißerligh gifwer Gudh en så begärligh fart 28.
 
 BEGÄRTE:........1
Jgenom andra, dhe at brukan ey begärte: 85.
 
 BEGÅ............1
Och låta, dhen begå förswårt migh inthet falla 30.
 
 BEGÅFWAD........1
Hwem är så skön, hwem är begåfwad medh dhe Seder 68.
 
 BEGÅTT..........1
Dhen iagh altijdh i lust och glädie har begått 48.
 
 BEHAG...........1
At gifw’ en Hatt så tror iag och hon får behag 10.
 
 BEHAGA..........4
Jagh hafwer åffta sagt migh ingen skal behaga 17.
Behaga ingen mehr när hon tagz migh ifrå? 17.
Lät digh behaga dhem som lefwa, mehr än dhen 35.
Föruthan henne doch behaga migh mehr inga 58.
 
 BEHAGAR.........5
Sig wara hwem dät wil, mig någon mehr behagar, 2.
Hon hon behagar mig in til min sista dag. 3.
Som dhem behagar hälst til allehanda Djur 39.
Lyksammer är dhen wist som een kär Wän behagar 41.
Dy uthan henne migh mehr ingen ting behagar 71.
 
 BEHAGAS.........1
Behagas och igen men ach, hwadh för beswär 41.
 
 BEHAGELIGH......1
Täck’ ähre mine Band behageligh min plåga 46.
 
 BEHAGELIGHE.....1
BEhagelighe dagh för åhrsens dagar alla 30.
 
 BEHAGH..........6
Han fodrar wårt begär och dher til har behagh. 35.
Än een för hwars behagh iagh här på Orten är 43.
Du säger iagh är din, är dhet så ditt behagh 54.
Aff dygd och behagh, är migh min Eld beskärd 73.
Ty är så hans behagh hwem törs så wara will 84.
Så fulle medh behagh wor’ altijdh hanskar på 93.
 
 BEHAG’..........1
Behag’ och hålla af så trogen stadig wän 3.
 
 BEHOF...........1
Aff långa troheet min hwadh giörs digh mehr behof 96.
 
 BEHOFF..........1
At inthet giörs behoff mehr något dher til läggies29.
 
 BEHÅLLER........1
At han på sådant wijs behåller dhem och niuter 32.
 
 BEHÖFFDES.......1
Dher war een lijten slätt så stoor som niugt behöffdes37.
 
 BEHÖFWA.........1
Och effter Krigh giff dhem som dhet behöfwa Fridh 65.
 
 BEHÖFWER........1
Och som en unger Kropp behöfwer gammalt weet, 20.
 
 BEKLAGAR........1
Dhet än medh gode skiäl beklagar jorden trind 87.
 
 BEKRÖNA.........1
Alt hwadh dhen warma Wår dhem pläger medh bekröna 34.
 
 BEKYMMER........1
Bekymmer Fruchtan Sorg Håpp och Bedröfwelse 61.
More Top of section