Next section
Previous section
 
 ALLENAST........12
För all din hulde tiänst allenast mödan baar 15.
Och swara allenast dhet ja ja dhet blir wäl gått 25.
Allenast sången af een osöfd Nächtergaal 26.
Allenast ett blåt Nampn dhet skattar iagh fast mehr36.
Och huru wäl dhet är allenast aska igen 53.
Rätt som ett Hierta är allenast i een Kropp 57.
Allenast när iagh siälf hoos migh dhet öfwer wäger64.
Allenast wille iagh förnimm’ aff dhem tillijka 67.
Och see allenast eens hiälpande heller ingas 70.
Tu älska ingen mehr så och allenast een 73.
För all’ allenast nu then största orsak är 77.
Om så aff Munnar twå allenast een Mund blifwer 84.
 
 ALL’............1
För all’ allenast nu then största orsak är 77.
 
 ALT.............61
GÖr kärleek alt sitt fålk i sina kånster lärde, 4.
Har Venerid sedt, du kommer alt igen. 5.
Så går iag alt för ett när mig äre borttagna, 11.
Som för alt Qwinnokön, kan som exempel gå 13.
Som drager til tigh alt rät som een stark Magneet 18.
Flys hijt at lefwa wäl och uthan alt förtreet 18.
Hijt kommer alt hwadh Haf och Mälare kan bära, 18.
Hwar fins en sådan Hålm man leeta öfwer alt 18.
ALt är fåfängligheet, som Skugga och som Wäder 22.
Dhet kommer alt och gåår och blifwer inthet qwart 22.
Förswinner alt som Röök och flyger bårt som Fjäder22.
Dy tijden har ändå en alt för hastig fart 22.
Din Sorg, du får alt dhet du önskar innan kort 26.
Betalar alt förtreet den siste på mitt wee 27.
Om någon alt för ett anskoda henne tör 29.
Så wäl som henne sielf och alt hwadh hennes är 30.
Alt så förandrar sigh alting så när som iagh 31.
Alt är osynhlgit när han ögons krafft tilsluter 32.
Alt hwadh dhen warma Wår dhem pläger medh bekröna 34.
Alt effter gammal sedh, hon nu besökia will 34.
Alt fåfängt är och skal förgåås ehwadh dhet dröyer36.
Än alt dhet Silf och Guld som jorden ännu hölier 36.
Dhet war alt stilla lungt, en swalk’ och skugga blijder37.
War dhen alt kring om täpt rätt som een runder Krantz37.
På qwistar alt omkring som hölle liufligh sång, 38.
Som älskar fåfängt alt ehwadh han gör och lagar 41.
ALt Gräs nu wisnar bårt och gröna Löfwen falna 42.
Alt är snart rutnat bort all fägring är sin koos 42.
JAgh achtar ringa alt, dhet andra högt werdera 43.
Hon hörer inthet migh för hwars skuld iagh alt dhetta48.
Hwadh gagnar alt min lust dher af hon inthet weet 48.
Som högsta lusten är, O alt fåfängligheet, 48.
ALt är i Sömpn nidlagt och hwijlar sigh nu stilla 49.
Nu gladh och mehr än gladh at dhet så alt tilgick.52.
När hon nu alt förtärd, och slätt uthbrunnin är 53.
Alt annat lyckan må aff mitt begär förmena 56.
Kom och inwefwa alt, medh digh i glömskan din 56.
NÄr alle hafwa roo och alt som tryggiast såfwa, 59.
Men heller driwa bårt uhr wägen för sigh alt, 59.
Olyckor fara och alt ont du migh förtälier 60.
Medh Sinnetz ögon dhet som migh alt sedan hände 61.
Och råkade nogh på då iagh alt dhetta wee 61.
Då är all möda lätt och liufligt alt beswär. 63.
Förgäfwes alt dhen tijdh Kärleek dhet dref och körde66.
Tillijka henn’ och alt dhet som iagh skillies frå 71.
För alt förtret som man, hoos oß affsäya weet 71.
Alt har iagh reda hafft och omwänt i mitt sinne 72.
Då war och så alt mörkt och skumt uthi mitt sinne 75.
Ty Venerid är min Sool som wederqwecker alt 75.
Och hände sedan alt hwadh lyckan lägger till 77.
För honom mehr till redz i alt dhet han befaller 82.
Alt så är lyckans låpp i werlden aff och an 86.
Men när hon syns at hon, alt älskande förglömmer. 87.
Ach ach iagh weet dhet alt är Mund än mindr’ än mugga89.
Och alle Gräs i Trä alt Guld thet worde Bly 94.
Alt silfwer til hwit Kalk, hårt Järn til blöta dy 94.
Förr fölle up åth tungt och neder åth alt lätt 94.
At icke wäntan din må warda alt för groff 96.
Så blir alt lönligt än och bundit som en ring 97.
Jagh kommer heller går och tijger så medh alt 98.
Widh alt förmycket dölt hwadh för en art til kriga99.
 
 ALTFÖR..........1
At iag ey altför ett i mörkret måste gå 12.
 
 ALTIJD..........1
Du förer androm köld, mig altijd brånad ny 5.
 
 ALTIJDH.........9
Och skull’ han älska een at han Ju altijdh21.
Hwadh för een hiertans Sorg och wee dhen altijdh bär41.
Och altijdh fölie medh dhe leke Systrar dijna 45.
Dhen iagh altijdh i lust och glädie har begått 48.
Så wänd och du igen altijdh ny Eld at tända. 65.
Och gör din flijt att migh må altijdh lycksampt gå83.
Dhen sjuka altijdh mehr än Läkiarn dher om weet 91.
Så fulle medh behagh wor’ altijdh hanskar på 93.
War altijdh blidh så kan du finna migh mehr trägen98.
 
 ALTING..........1
Alt så förandrar sigh alting så när som iagh 31.
 
 ALTSAMMANS......2
Medh rätta honom dhet altsammans iagh tilskrifwer 58.
Nu fick aff lyckans gunst altsammans noga see. 92.
 
 ALTSÅ...........3
Står mehr til finna up altså förtijges bägges. 29.
Och hwadh mehr man ey seer, altså hwadh Gullet döljer36.
Altså bör uthaf oß hwem Amor så wäl menar 84.
 
 ALZINTHET.......1
Jagh wänter likwäl än och migh alzinthet rörer 83.
 
 AMANT...........1
DV trogneste Amant som tiugo åhr tillijka 15.
 
 AMENDON.........1
Men har hon Amendon kär, så måst’ hon mig förglömma3.
 
 AMOR............3
Som Amor tächtes bäst ell’r och dhe Gudar andra 39.
Altså bör uthaf oß hwem Amor så wäl menar 84.
Dy gaf iagh Amor skuld hwi han som hade migh 88.
 
 AN..............11
Föruthan Venerid min, will hon sigh tagat an. 25.
Dhe åka hwar om an dhet går och mehra fort 31.
Dhe löpa hwarom an i mörkret hijt och dijt 32.
J stället tager an sin fierde partz förswar 34.
Hoos dhen iagh älskar och då gofwe iagh migh an 38.
Nu täncker ställa an, min eld är inthet rögd 48.
Migh som tilförne Sorg har åffta tastat an 64.
Hålt up och skona nu tänd ingen ny Eld an 65.
HWadh tecken seer dig an hwadh för en omild Stierna74.
Lättwinga Tanckarna sin flyckt då taga an 78.
Alt så är lyckans låpp i werlden aff och an 86.
 
 ANDAN...........1
Dy andan waring giör hälst dem som honom lyda. 9.
 
 ANDRA...........31
Men det som ärnat är, åth andra, älska, blygd. 6.
Som wij wid undran stor af andra hör’ och se 9.
De andra himmels ljus än mindre nog förmå. 12.
Lycksam kärkomne dagh bland andra dagar alla 24.
Och at iagh lijka så umgås medh andra gärna 27.
Hon gör lät dhet som syns omöyeligt för andra. 27.
Och dheras frije lust på andra rum förstörde 38.
Som Amor tächtes bäst ell’r och dhe Gudar andra 39.
NOg kan migh hända dhet at iagh til Jungfrur andra40.
JAgh achtar ringa alt, dhet andra högt werdera 43.
Jgenom Kärleek dhen een til dhen andra bär 43.
En har iagh inthet fått och kan så medh dhe andra 47.
Til en, än allan dhen iagh hafwer för dhe andra. 50.
Doch sökia medh all flijt, dhet andra könetz nåder51.
At Kärleek icke skal Eer göra som dhe andra. 51.
Du löses straxt doch ståår dhen andra olöst än 52.
Som andra gifwin är, så länge iagh dher satt, 59.
Men andra wändas om och dem som Kärlekz macht 62.
Och dhen som inthet seer, medh andra ögons krafft 62.
Nu lempna migh och flytt een gång och så til andra65.
När alle andra ting här hafwa theras ända 65.
Dhen andra inthet långt dher effter sigh undrogh 67.
Dhen andra dher uthaf een Skugga eller skeen 73.
Medh fägring sin, ther thet ibland the andra ståår79.
Thet giör all andra Gräs och liufligh örter skam 79.
Then andra inthet kan mothstå och neka till 84.
Så fåhr en såsom sin, then Kys then andra gifwer 84.
Jgenom andra, dhe at brukan ey begärte: 85.
Doch lijkwäl ähre wij så gärna hoos hwar andra 90.
J föllie aff andra tre och sökte watnet swalt 92.
För andra, men för sigh, ähr’ alla dher till snälla93.
More Top of section