Next section
Previous section
 
 AFFSKRÄCKTE.....1
Hwad hon migh styrckte till, then Gubben mig affskräckte67.
 
 AFFSKÄRA........1
Som du har bundit skall uplösa och affskära 45.
 
 AFFSÄYA.........1
För alt förtret som man, hoos oß affsäya weet 71.
 
 AFFTON..........1
Än finge sådan Roo om Affton stunden kalla 24.
 
 AFFTONSTUND.....1
OM sena Afftonstund när Solen sigh nedhsänkte 24.
 
 AFSIJDES........1
Än Rum som äre mörk afsijdes öde toma. 17.
 
 AFSKÄRA.........1
Min willia är mig frij hwem kan mig den afskära, 7.
 
 AFWUND..........1
Af afwund eller haat, af ondska, slem begär, 8.
 
 AIDRIGH.........1
Haa aidrigh pröfwat förr är fåfäng allan wacht 62.
 
 AL..............1
Strimmorna af min Sol, al ting mig synes full 11.
 
 ALDRA...........2
Hwadh är på dhenna jord som aldra minst sigh röyer36.
Dhen aldra bästa wän som migh dhet samma göör 58.
 
 ALDRABÄSTE......1
MJn aldrabäste wän, för alla mina wänner, 13.
 
 ALDRAFÖRST......1
Och i sitt gyllen nät mig aldraförst besnärde, 4.
 
 ALDRAHÖGSTE.....1
De aldrahögste och för ring’ åth henne ähra. 14.
 
 ALDRAKIÄRSTE....1
Min aldrakiärste sielf, at hon så älskad är, 6.
 
 ALDRAKÄRAST.....1
Offt aldrakärast är, dy hwadh som uthaf Muld 36.
 
 ALDRAKÄRASTE....1
Du aldrakäraste för alla dem iag känner, 13.
 
 ALDRAMÄST.......1
Och pröfwer aldramäst wårt modh och manligheet 20.
 
 ALDRASTÖRST.....1
Förr än iagh beder dhen iagh skattar aldrastörst 54.
 
 ALDRASTÖRSTE....1
Min aldrastörste lust, för all lust mig ske må. 13.
 
 ALDRIG..........2
Och aldrig hafwer seen af annan kiärleek wist 3.
Men aldrig har iag drömt, det så lätt til uthtyda,9.
 
 ALDRIGH.........6
Som medh sitt skiutande sigh aldrigh nånten hwijlar.1.
At man skal aldrigh tro, dhe kärleekzfullas låth 19.
Dhet kommer aldrigh tijdh dhet du migh gagnar mehr52.
Skal du mehr aldrigh see dhen du förr sågh så gärna74.
Men aldrigh hindrar han nu mehr umgänget wårt 74.
Är thet mehr än beröm ehr lust är aldrigh heel 99.
 
 ALEN............1
Du äst allena min, alen ästu mig kär 2.
 
 ALENA...........2
Dhen som alena migh hugswalar widh sin sijda 27.
Så länge iagh så will, paperet weet alena 97.
 
 ALEXANDERS......1
Dhen Alexanders Swärd, ey skulle reda uth. 40.
 
 ALFWAR..........2
Men leeken wändes snart i alfwar för man weet 20.
Til ingen serdels saak medh något alfwar slagit 79.
 
 ALL.............40
Som nampnetz täckligheet, all andras öfwergår, 5.
Min liuffligeste tröst bland all tröst iag kan få.13.
Min aldrastörste lust, för all lust mig ske må. 13.
Förnöyer sinnen all uti sin stålte flor 14.
För all din hulde tiänst allenast mödan baar 15.
All ting så när som du min kärleek kan omwändas 16.
All Hafzens fara Storm som dhet har utheståt 28.
På honom som en Gudh dhe sättia all sin troo 32.
All Wädretz macht förtog dijt näpligh Solens skeen37.
Alt är snart rutnat bort all fägring är sin koos 42.
Och Sommaren är all man känner lufften swalna 42.
Dhet går migh nogh emoth på all sätt iagh försökes42.
All små djur, foglar, all dhe liggia i sin Roo 49.
All små djur, foglar, all dhe liggia i sin Roo 49.
Fast all ting är sin koos drar du doch icke bort. 49.
Doch sökia medh all flijt, dhet andra könetz nåder51.
Til lön för min förtienst i all dhen tijden långa 53.
Så at min kyske Eld han kunde blifwa all 57.
Och finner dher aff tröst emoth all Sorg och wee 58.
Aff all min hiertans hugh, iagh älskar som migh böör58.
Som står emoth mitt Hopp och hindrar all min Roo 60.
Då är all möda lätt och liufligt alt beswär. 63.
Migh som all sinnes macht noghsamt beweckia pläger64.
All annor Menskligh bewekelse som will 64.
Då blefw’ all sinnen medh Hierta och Modh förstörde66.
All annan iagh uthslår uhr hiertat och förnekar 73.
Ett Blomster när du wilt nu straxt all Sorg fördrijf74.
Och lemna lufften reen och Himmelen all klar 75.
Och för thet mörkret så aff all min hugh förfärad 75.
Thet giör all andra Gräs och liufligh örter skam 79.
J all ting mehra lijk the Himmelske Gudinnor 81.
All Qwinligh deyeligheet then samma öfwergår 81.
Digh för sin wällust all, hon håller i samma acht 86.
Geer sigh all skönheet dijt medh hast från många mijl89.
All din begäran hugh och tanckar wändas dijt 89.
HOn kom all klädd i hwitt, in widh dhen låge stranden92.
Och all slätt mark i Steen, all krokot Trä i räta 94.
Och all slätt mark i Steen, all krokot Trä i räta 94.
Och hafwa all ting lönt, O Jungfruer edert feel 99.
Den lilla Gudens macht wil du medh all flijt dölia100.
 
 ALLA............17
DJg wil iag älska än, i alla mina dagar 2.
MJn aldrabäste wän, för alla mina wänner, 13.
Du aldrakäraste för alla dem iag känner, 13.
Medh Båtar Skutor Skep om lagd på alla sijder 18.
Lycksam kärkomne dagh bland andra dagar alla 24.
BEhagelighe dagh för åhrsens dagar alla 30.
Ett under är at een skal alla kunna willa 49.
Aff allehanda art, aff alla slagz natur 51.
Ögonens läkedom digh måste alla prijsa 56.
När han så glansk och blå har alla Strander bräddat63.
J säye alla thet som iagh at hon Ehr öfwergår 68.
Ty war tilfridz at the ähre ey alla döda 74.
Then är sin koos som iagh har hafft för alla kär 76.
Och hafwer mehra dygd allena än the alla 81.
Dhen Gården lustigh är för alla i hela nägden 85.
För andra, men för sigh, ähr’ alla dher till snälla93.
För wändes alla Berg, i jämpna falor släta 94.
 
 ALLAN...........2
Til en, än allan dhen iagh hafwer för dhe andra. 50.
Haa aidrigh pröfwat förr är fåfäng allan wacht 62.
 
 ALLE............16
De äre månge doch långt bårt, och alle små. 12.
För alle älskogz par war det det ädleste 15.
DV lilla Hålma min alle små Hålmars ähra 18.
På dhet at alle dhe som i hans Rijke boo 32.
Djupt nederst i en Dahl dher berg på alle sijder 37.
Hur’ litet alle ting i Werlden af migh skattas. 43.
Jagh ährar alle dhem som sigh til migh förtroo 50.
At alle lefwande som löpa, kräla, flyga 51.
Som wij här alle gå på markens gröne pall 57.
NÄr alle hafwa roo och alt som tryggiast såfwa, 59.
Och mörkret alle ting betäckt dhen tysta Natt, 59.
Och gjorde migh straxt Blind som alle plägar skee 61.
Som Wårens warma Sool hon frögdar alle ting 62.
När alle andra ting här hafwa theras ända 65.
OM alle the af Sorg, för Kärleek skuld, förfalna 91.
Och alle Gräs i Trä alt Guld thet worde Bly 94.
 
 ALLEHANDA.......4
At allehanda Folk på digh få bo begära 18.
Widh allehanda Kånst sigh rijkeligh at nära 18.
Som dhem behagar hälst til allehanda Djur 39.
Aff allehanda art, aff alla slagz natur 51.
 
 ALLEN...........1
Kan uthi Brösten tu allen ett Hierta wara 84.
 
 ALLENA..........20
Du äst allena min, alen ästu mig kär 2.
Allena Kärleek min är oföranderligh. 34.
Nu är du i min Fampn nu är iagh din allena 35.
Allena iagh dher satt och tänckt allena på 37.
Allena iagh dher satt och tänckt allena37.
DHer iagh allena satt i Dalen och migh förde 38.
DV weet allena bäst hwadh plåga wee och pijna 45.
Du weet allena bäst af dhenna hemligheet 45.
Dy går iagh här medh Sorg migh så åfft’ allena 47.
Och täncker tijdh och Stund allena på dhen ena. 47.
Allena Friggas Son kan dheras sömpn förspilla 49.
Digh liufligaste Sömpn iagh önskar nu allena 56.
Så wist är iagh allena din och inge fleras 57.
Skal någon hafwas kär är nogh haa een allena 57.
Jagh sågh at ingen mehr än som allena een 61.
Allena om iagh tror allena medan dhen 69.
Allena om iagh tror allena medan dhen 69.
SÅ wist som dhet är een allena migh beweker 73.
Och hafwer mehra dygd allena än the alla 81.
At du ey resa må på Landet mehr allena. 96.
More Top of section