The Concordance Next section
 
 ACH.............7
Oskyldigh wardt iagh såår men ach! hwar stog du då1.
Ach wore iagh som ij, om Gudh min önskan hörde 38.
Behagas och igen men ach, hwadh för beswär 41.
Är ach dhen största lust naturen gaf oß här 43.
Ach ach iagh weet dhet alt är Mund än mindr’ än mugga89.
Ach ach iagh weet dhet alt är Mund än mindr’ än mugga89.
Men ach hwadh är för tiänst, iagh aff tigh skal begära97.
 
 ACHT............2
Jagh tager i godh acht dhe tecken han migh gifwer 58.
Digh för sin wällust all, hon håller i samma acht 86.
 
 ACHTA...........3
Och älskar hon och migh, hwadh wil iagh achta mehr43.
Nu achta sina fä, nu sökia effter djur 51.
Och inthet achta dhet hwadh nytt man om digh sälier60.
 
 ACHTADE.........1
HWad achtade iag det du log’, åth min begäran. 7.
 
 ACHTAR..........2
Den gifwer sig til krigz som litet achtar fara, 8.
JAgh achtar ringa alt, dhet andra högt werdera 43.
 
 ACHTAS..........1
Och sköne achtas mehr och älskeligh och sälla 93.
 
 AF..............39
Och aldrig hafwer seen af annan kiärleek wist 3.
Behag’ och hålla af så trogen stadig wän 3.
När man af wintrens köld, begynner til at frysa, 5.
At folk må icke stort af deras kiärleek säya 7.
Af afwund eller haat, af ondska, slem begär, 8.
Af afwund eller haat, af ondska, slem begär, 8.
Af falskheet otro list, och hwad mer odygd är, 8.
Som wij wid undran stor af andra hör’ och se 9.
Som blötes ey af en rätt älskars trägne bön. 10.
Strimmorna af min Sol, al ting mig synes full 11.
Af nattzens bisterheet, i mörkret tänker iag 11.
Vplysning och förstånd af gunst där tu förläna 13.
Och sällan litet nog fick du af henne swar 15.
Är älska doch en dygd, och af hans flam uptändas 16.
Dhet weet du intet af, som har dhe tankar wrånga 19.
At dhe ey fälla modh när dhe af Kärleek winnas. 20.
Som menar dhet at han af sitt förstånd kan winnas 21.
Som hade af ett sting henn’s Hierta want skatt 23.
Aff Jjs ell’r och af Snö en lågand’ Eld upwäckes 25.
Jagh plågas mehr än sjuk och af mång skått förskräckes25.
Allenast sången af een osöfd Nächtergaal 26.
Du hafwer migh een deel af rummet låtit see 33.
Nu är dhet åter Kött af kärligheet uptänt. 39.
Försmächtar iagh än mehr af dhenna här min låga 42.
Hur’ litet alle ting i Werlden af migh skattas. 43.
Och wänt’ af pijlars Gudh skull’ henn’ och pijlar sändas44.
Nu är hon stackars Möö af brånad wäl betagen 44.
Du weet allena bäst af dhenna hemligheet 45.
Hwadh gagnar alt min lust dher af hon inthet weet 48.
Togz du af dhen digh gaff, hwadh rådde iagh du fick52.
AF sådan skönheet kan, dhen stadigeste röras 62.
JFrån dhen tijdh at Gudh af beenet Qwinnan gjorde 87.
OM alle the af Sorg, för Kärleek skuld, förfalna 91.
Och af sin trängtan swår så blek’ och magre gå 91.
Bekände af hwadh soot, och hwij the ginge så 91.
Dhen säger iagh är sjuk af fråsa och nu smalna 91.
Snart lades Klädren af, snart sqwalpa the och praska92.
När iagh af Skogen täät wäl höld, när in til kom 92.
Fast någon af them är til at sigh blåtta seen 93.
 
 AFF.............85
SÅ hastigt blef iagh skadd aff lilla Gudens pijlar,1.
Betäncker klagar jag och aff mitt hiertas grund 4.
Bewisar wara sant, aff skadan blir man wijs. 4.
Som denna natt, hwar aff är inthe at göra spe, 9.
Aff hwilken målarkånst och macht är öfwer wunnen, 14.
Han har det wärste slagh, som fins aff Krigh uthstått,20.
När iagh om dagan har hafft aff min heta twång 24.
Aff Jjs ell’r och af Snö en lågand’ Eld upwäckes 25.
Aff hete Sommaren thet honom skickat war 34.
Nu kortas huset aff nu wäxer mörkret til 34.
Aff samman klimpat ståfft först skapat uthan skuld36.
Mehr är at hålla aff dhet hwadh som ewigt är 36.
Aff Kärleek blir uptänd iagh älskar lijkwäl meer 40.
Men i som älskia dhen aff hwem i hållas kär 41.
Han blir aff sådan tijdh nu tyngre än dhet troos 42.
Dhet aff een Hemligh Eld i klara lågan brinner 46.
En lijten hugnad få aff dhenna åhrsens tijdh 47.
Och än bewekias mehr til löye aff ens gråt 50.
Och tro at ingen nödh är til aff Kärleekz låga 50.
Aff allehanda art, aff alla slagz natur 51.
Aff allehanda art, aff alla slagz natur 51.
Så mycket lyksam mehr du synas migh dher aff 52.
Nu medan ingen Sorg som iagh aff weet dhem rörer 55.
Alt annat lyckan må aff mitt begär förmena 56.
SÅ wist som aff een Gudh een Jordens båll regeras 57.
Aff någon ting nu är ell’r och som komma skal 57.
Hwadh wäntes mehr dhet iagh, har icke aff dhen eena57.
Och finner dher aff tröst emoth all Sorg och wee 58.
Aff all min hiertans hugh, iagh älskar som migh böör58.
För än migh rådnan fann aff mårgon och migh badh 59.
Aff skönheet wäl bestogh min Kärleek men doch mehr60.
Aff gunst, och mehr är dhet, iagh känner än iagh seer.60.
Sågh kommande för än iagh något aff dhem kände 61.
Til pryda jorden rund, och Könet aff des Qwinnor. 61.
Aff Strömmar uthan Taak, finnes nu mehr icke een 63.
Aff glädie Hiertat flögh och Bloden rände kring 64.
Aff sådan långsam brand och lågande förskräckias 65.
Hwadh skal iagh aff min Roo så idkeligh vpwäckias 65.
Hwadh är mehr brinna aff, så lätt dher blifwa widh65.
Allenast wille iagh förnimm’ aff dhem tillijka 67.
Men dhet bleff inthet aff för än Venerid hon kom 67.
Doch hon är wärd beröm, och aff migh låfwas bör 68.
Och at hon wist är wärd, dhen ähra hon aff migh får.68.
Doch fick man något see aff skenet hon upwächte 69.
Då äfwen aff ett Liud, som iagh dher höra fick 69.
Föruthan digh aff hwem iagh så är häfftigt bunnin 70.
Aff tänckiande så wäl som wakande migh mätter 72.
Hwar aff en annan Natt migh gifwer tanckar fleer. 72.
Och ensam Kärlek är aff hwem iagh lijder meen 73.
Aff dygd och behagh, är migh min Eld beskärd 73.
Och för thet mörkret så aff all min hugh förfärad 75.
Aff hwilkens skönheetz pracht iagh så betagen är 76.
Men hwadh skal iagh aff wåld til frijheet född så twingas77.
Thet synes inthet, aff så högh och lifligh färia, 79.
Aff flera strimors glans och större klarheet brinner81.
Aff öde giort och migh sampt henne förelagt 83.
Och länge hullin qwar aff någon hemligh macht 83.
Thet beder iagh och aff digh som migh ledsagar så 83.
Och såsom hwadh aff them then ena hafwa will 84.
At tygeln slita aff och så medh oket skena 84.
Om så aff Munnar twå allenast een Mund blifwer 84.
Hwadh oß och göra bör aff thessa Foglar lär 84.
På Berget inthet sees så prydeligt aff lägden 85.
Som Venerid när hon är aff Kärleek migh dher undt 85.
Hon drömmer nu om digh dhet samm’ aff samma krafft86.
Alt så är lyckans låpp i werlden aff och an 86.
Dhen som aff samma kön och sinne wara kan. 86.
Bleff Mannen som aff jord och ståfft war skapad blind87.
At iagh fick inthet see, aff Jungfru som iagh förde88.
Hon förer färian medh aff rödeste Coraller 89.
Du lägger inthet aff dhen burna hwijta slöya 90.
Som har oß hwar sin Krantz aff lager löf hoopfäst.90.
Men hon will’ heller än, aff lust sin Kärleek bära.91.
J föllie aff andra tre och sökte watnet swalt 92.
Nu fick aff lyckans gunst altsammans noga see. 92.
För blefwe Elden kall och ijsen bränd’ aff heta 94.
Aff långa troheet min hwadh giörs digh mehr behof 96.
Ehwadh du west aff migh wij androm thetz förmena 97.
Men ach hwadh är för tiänst, iagh aff tigh skal begära97.
HWadh större lydna wil du stränge aff migh hafwa 98.
Bland dem du förr digh seer, som nedan aff en Lafwa98.
Nu aff thet hon har drömt, och sagt sin trogne tärna99.
At iagh får weta aff hwadh hemligt hon pläg ärna. 99.
Hwar aff i stad för röst din rådna sigh beter 100.
Och Tungan liufligh förr nu tårr aff hetan brinder100.
More Top of section