Next Section

Previous Section

 
 BÅGAN..........2
bågan i hans egen hand 20 All min kärlek är försvunnin
tag bågan hit! 37 Skalden, Venus och Amor - "Venus"
 
 BÅNG...........1
men mig gjorda ofta bång 15 Vad och huru skall jag
 
 BÅTA...........1
Vad kan båta borta vara 13 Hvi skall jag så långa tider
 
 BÖJA...........1
och allt mitt hjärta och hug till älska mera böja. 33 Ekovisa
 
 BÖN............2
Vad behöves bruka bön? 9 Så går det i världen till
än själva Skönhets bön. 26 Vad andra plägar draga
 
 BÖRD...........1
ty jag är av främmand börd, 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Herdinnan"
 
 BÖRJADE........1
Först började jag älska i mine späde år, 27 Om kärlek kunde vägas och mätas med visst mått
 
 BÖRJAR.........3
Förrän elden börjar brinna 1 Dafne ligger mig i sinnet
svager förrn han börjar på, 1 Dafne ligger mig i sinnet
börjar åter skina, 28 När min allra bäste vän
 
 CALISTE........1
Om du, skönaste Caliste, 30 Om du, skönaste Caliste
 
 CARILLIS.......1
men lycksam att Carillis drev 4 Ehuru stor den sorgen var
 
 CARITE.........1
Men vem? Carite, säj! Jag tror om du vill säja! 33 Ekovisa
 
 CLORINDE.......1
Clorinde. när hon intet följer mig, 35 Är frihet allestädes god
 
 CLORIS.........3
lämnar Cloris vännen sin. 16 Jag tror väl det du mig sade
Cloris må då vara värd 19 Om jag intet kan beveka
Cloris söker mig allena, 19 Om jag intet kan beveka
 
 CONTENTERA.....1
som skall både contentera, 12 På dig tänker jag alla dagar
 
 CUPIDOS........1
Trots Kärlek och Cupidos makt, 25 Evarest jag helst vara må
 
 CVDALIS........1
Cvdalis vill annors strida, 29 Hyllaron och Cydalis _ "Hyllaron"
 
 CYDALIS........1
Cydalis min enda kära, 29 Hyllaron och Cydalis - "Hyllaron"
 
 DAFNE..........2
Dafne ligger mig i sinnet, 1 Dafne ligger mig i sinnet
givit mig min Dafne kär 15 Vad och huru skall jag
 
 DAG............15
till älska natt och dag, 2 Allena jag dig begärar
glädje nalkas nu var dag. 10 Är du intet än bevägen
att vi finge sen var dag 12 På dig tänker jag alla dagar
att vi finge sen var dag 12 På dig tänker jag alla dagar
men sig ökar av annars hetta dag ifrån dag. 14 Der är nu tid
men sig ökar av annars hetta dag ifrån dag. 14 Der är nu tid
till att sjunga natt och dag. 15 Vad och huru skall jag
efter denne dag som förr; 16 Jag tror väl det du mig sade
den första i dag 18 Hylas och Cydalis - "Cydalis"
Ingen natt, följde icke dag, 21 Så kan hända att jag finner
det har han länge brukat och brukar var dag än. 27 Om kärlek kunde vägas och mätas med visst mått
haver nu sökt fast både natt och dag, 32 Medan jag den käre väns behag
Du olycksamma dag, med rätt jag må förbannan, 33 Ekovisa
Då går sin kos dag efter dag 39 Vårvisa
Då går sin kos dag efter dag 39 Vårvisa
 
 DAGAR..........3
i alla mina dagar 2 Allena jag dig begärar
På dig tänker jag alla dagar, 12 På dig tänker jag alla dagar
Har jag alla mina dagar 15 Vad och huru skall jag
 
 DAGELIG........1
andra ser han dagelig. 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Herdinnan"
 
 DAGEN..........1
dagen henne driver, 28 När min allra bäste vän
 
 DAL............1
uti denna gröna dal 15 Vad och huru skall jag
 
 DE.............26
de nyss anlände skott, 6 Nu länge nog bedrövad
De ock eljest vinnas. 9 Så går det i världen till
de framledna så förskjuta, 10 Är du intet än bevägen
ifrån de mång suckar dina, 12 På dig tänker jag alla dagar
Ser jag på de andre alla, 15 Vad och huru skall jag
och såleds gläder jag både de 17 När tiden synes bliva mig lång
mig höra, såväl ock de som mig se, 17 När tiden synes bliva mig lång
när hon ser de kinder bleka 19 Om jag intet kan beveka
Ofta de som mer förtrycktes 21 Så kan hända att jag finner
än de andra som jag ser 22 Viljen I er det inbilla
de band som jag låg bundin i 25 Evarest jag helst vara må
med de strimmor sina. 28 När min allra bäste vän
De fördriva allt mitt ve, 28 När min allra bäste vän
fröjda allt det som de se, 28 När min allra bäste vän
kunde de ock det ogilla, 30 Om du, skönaste Caliste
hålla de dock det för ringa 30 Om du, skönaste Caliste
Vad är det de pocka på? 31 Vem är den jag skulle mer
de mig dock förnöja föga. 31 Vem är den jag skulle mer
De måste alle såsom jag 35 Är frihet allestädes god
De tänkia alltid få igen 35 Är frihet allestädes god
så god om de få icke bättre vän. 35 Är frihet allestädes god
De skjutne äre 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
vilja de lova 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
när de hava oss allting skänkt. 38 Oviss vad min lycka bliver
de månge gräs och månge örter små, 39 Vårvisa
att de nättren kalla 39 Vårvisa
 
 DEJELIG........1
som henne gör så dejelig 4 Ehuru stor den sorgen var
 
 DEL............2
eller ock en del så döljer 26 Vad andra plägar draga
min del jag fick på byte, han var i sanning god. 27 Om kärlek kunde vägas och mätas med visst mått
 
 DEM............9
och dem er äre kära 7 I vackra Nymfer mina
ingen ibland dem jag vet 15 Vad och huru skall jag
Dem gör jag allt lika ära 22 Viljen I er det inbilla
giver dem ett bättre mod 28 När min allra bäste vän
att du dig ej mot dem sätter 30 Om du, skönaste Caliste
ibland alle dem jag ser 31 Vem är den jag skulle mer
det som dem var tillförne mest förtret. 35 Är frihet allestädes god
dem hjälper du i rättan tid. 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
dem som ingenting förtjäna, 38 Oviss vad min lycka bliver
 
 DEN............94
ifrån den tid jag skänker 2 Allena jag dig begärar
den intet kan åtskilja 2 Allena jag dig begärar
Brunne den för vem jag brinner 3 Skalden och Amor - "Skalden"
den som dig vill hava kär. 3 Skalden och Amor - "Amor"
Den skall utan tvång och gärna 3 Skalden och Amor - "Amor"
den som jag dig ville ärna, 3 Skalden och Amor - "Amor"
Och den lågan han skall räckia 3 Skalden och Amor - "Amor"
än som den jag vill uppväckia 3 Skalden och Amor - "Amor"
Ehuru stor den sorgen var 4 Ehuru stor den sorgen var
den fröjden som jag skulle få 4 Ehuru stor den sorgen var
den täckelig mig förekom 4 Ehuru stor den sorgen var
hos den som mig i hjärtat låg 4 Ehuru stor den sorgen var
och täckt allt vad den gjorde. 4 Ehuru stor den sorgen var
inom den rosenröda mund, 4 Ehuru stor den sorgen var
den mig kärlek drager till. 5 Är det ärna
Den jag tänkte 5 Är det ärna
den som ock begärte mig; 5 Är det ärna
den jag har nyligt fått. 6 Nu länge nog bedrövad
skall jag nu älska den, 6 Nu länge nog bedrövad
den vem mig svårt skall falla 6 Nu länge nog bedrövad
som jag den känner bäst. 7 I vackra Nymfer mina
Ja! fast I den betagen, 7 I vackra Nymfer mina
Den som I gören ära 7 I vackra Nymfer mina
Den blinda vet ej vem han finner. 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
den plåga för henne beklaga! 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
Jag måtte kanhända vinna den nåd 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
den som något hava vill 9 Så går det i världen till
jag är den dig binder. 9 Så går det i världen till
I den andra världen finner 10 Är du intet än bevägen
den som han kär hava må. 10 Är du intet än bevägen
ibland all den som oss unnes 10 Är du intet än bevägen
Den som älskar fruktar allt 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
Den med dygder är begåvad 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Herdinnan"
och den sorg du dig har gjort. 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
Vilja vi den glädje se 12 På dig tänker jag alla dagar
vilja vi den glädje se 12 På dig tänker jag alla dagar
är jag i den fara? 13 Hvi skall jag så långa tider
till den så kärkomne ort 13 Hvi skall jag så långa tider
vad vänter jag om jag den intet omtala tör? 14 Der är nu tid
den som gjorde sorgen min. 15 Vad och huru skall jag
vem är den det säja kan? 15 Vad och huru skall jag
den som jag var mera värd. 16 Jag tror väl det du mig sade
huru stor den kärlek var 16 Jag tror väl det du mig sade
när den mig fråntagen är 16 Jag tror väl det du mig sade
den jag uppå naglarna sätter, 17 När tiden synes bliva mig lång
den jag ock äger allena. 17 När tiden synes bliva mig lång
så länge jag äger den ena. 17 När tiden synes bliva mig lång
och den ditt hjärta bränner 18 Hylas och Cydalis Cydalis
den första i dag 18 Hylas och Cydalis - "Cydalis"
Nog har mig den eld besvärat, 19 Om jag intet kan beveka
den som älskar sig igen 19 Om jag intet kan beveka
än som den sig omilt ställer 19 Om jag intet kan beveka
den som så förgäter mig? 20 All min kärlek är försvunnin
Skulle jag ej älska den 20 All min kärlek är försvunnin
den för vem mitt hjärta brinner, 21 Så kan hända att jag finner
den som ingen kärlek har; 23 När jag, Amarillis kära
den som flyr för den sig ärer 23 När jag, Amarillis kära
den som flyr för den sig ärer 23 När jag, Amarillis kära
den mer får mera vill; 24 Så går det ännu till
den är som intet hör 24 Så går det ännu till
den som har mycket fått 24 Så går det ännu till
den I förmente vinna. 25 Evarest jag helst vara må
för den som henne har kär 26 Vad andra plägar draga
med den som älskad är, 26 Vad andra plägar draga
att den ej synes hel. 26 Vad andra plägar draga
Vem är den jag skulle mer 31 Vem är den jag skulle mer
Intet älskar jag den dygd 31 Vem är den jag skulle mer
Medan jag den käre väns behag 32 Medan jag den käre väns behag
se den du kan intet behaga ännu. 32 Medan jag den käre väns behag
från den som har mig kär och älskar inga andra. Andra. 33 Ekovisa
När jag uppå den tiden tänker 34 När jag uppå den tiden tänker
den gamle kärlek än är kvar. 34 När jag uppå den tiden tänker
och när du intet den beskärde, 34 När jag uppå den tiden tänker
Utsläck den gamla eld med alla, 34 När jag uppå den tiden tänker
är ej den förra hel utsläckt. 34 När jag uppå den tiden tänker
en annan den mig älska vill? 34 När jag uppå den tiden tänker
här lämna den jag haver älskat mest. 35 Är frihet allestädes god
än Fillis den jag alltid ser 35 Är frihet allestädes god
Den vill Amor visst fördärva 36 Den vill Amor visst fördärva
ty den elden som han tänder 36 Den vill Amor visst fördärva
släckian, den som honom sänder. 36 Den vill Amor visst fördärva
den han har dig ärnat till 36 Den vill Amor visst fördärva
och älska den 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
den eld mig bränner 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
den min lycka i hand är given, 38 Oviss vad min lycka bliver
Vad må väntan den betyda? 38 Oviss vad min lycka bliver
den nåd ärnad är förläna 38 Oviss vad min lycka bliver
med den äran hon dig giver, 38 Oviss vad min lycka bliver
den lust vi hava smaka 39 Vårvisa
den prydnan som du hela marken gav 39 Vårvisa
och den bästa tiden 39 Vårvisa
den varme sol, allt mer och mera svag 39 Vårvisa
den lustige sång som I begynte på? 39 Vårvisa
Hvi göre I härefter den så kort 39 Vårvisa

Next Section

Top of Section