Next Section

Previous Section

 
 BLIVER.........10
bliver utav alla lovad. 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Herdinnan"
lustigt bliver ditt besvär 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
han dricke härav så bliver han bätter. 17 När tiden synes bliva mig lång
solen när oss bliver. 28 När min allra bäste vän
bliver kvar därinne. 28 När min allra bäste vän
bliver din fast han det döljer. 36 Den vill Amor visst fördärva
Därföre bliver 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
Oviss vad min lycka bliver 38 Oviss vad min lycka bliver
du av henne lycksam bliver; 38 Oviss vad min lycka bliver
vad bliver dock kvar? 39 Vårvisa
 
 BLOD...........1
och uppfriskar hug och blod 28 När min allra bäste vän
 
 BLOMMA.........1
med allt ditt gräs och blomma 39 Vårvisa
 
 BLOMMOR........1
av gröna stjälkar bliva blommor med härlig lukt; 14 Der är nu tid
 
 BLOMSTERS......1
du söte blomsters lukt tillförne var? 39 Vårvisa
 
 BLOMSTREN......1
falla blomstren skona, 39 Vårvisa
 
 BLY............1
somma av bly och somma av gull, 9 Så går det i världen till
 
 BLYGD..........1
men densamma till en blygd 31 Vem är den jag skulle mer
 
 BLÅST..........1
Var med ringa blåst till göra; 38 Oviss vad min lycka bliver
 
 BODDE..........1
Där som du tillförne bodde 3 Skalden och Amor - "Amor"
 
 BOJOR..........1
Jag är min bojor vorden fri, 25 Evarest jag helst vara må
 
 BOR............3
Vest du ej var kärlek bor 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
än han lika hos dig bor. 20 All min kärlek är försvunnin
och vad för eld uti mitt hjärta bor. 32 Medan jag den käre väns behag
 
 BORDE..........1
och mest det han borde minst, 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
 
 BORT...........3
och glömma bort vad mig en gång är sagt! 32 Medan jag den käre väns behag
och kommer först rätt som du drager bort, 39 Vårvisa
och flyge bort? 39 Vårvisa
 
 BORTA..........1
Vad kan båta borta vara 13 Hvi skall jag så långa tider
 
 BORTGÅR........1
all min ängslan då bortgår 28 När min allra bäste vän
 
 BOT............1
finnes ingen bot. 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
 
 BRAND..........2
Der är nu tid att jag upptäcker min kärleks brand 14 Der är nu tid
brann upp av min kärleks brand. 20 All min kärlek är försvunnin
 
 BRANN..........1
brann upp av min kärleks brand. 20 All min kärlek är försvunnin
 
 BRINGA.........5
med sig intet annat bringa 3 Skalden och Amor - "Skalden"
fastän jag dig kunde bringa 30 Om du, skönaste Caliste
om icke andra mig ur denna plågan bringa. Bringa. 33 Ekovisa
om icke andra mig ur denna plågan bringa. Bringa. 33 Ekovisa
mig andra bringa. 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
 
 BRINNA.........4
Förrän elden börjar brinna 1 Dafne ligger mig i sinnet
Elden måste brinna ut, 1 Dafne ligger mig i sinnet
och förr intet brinna ut 3 Skalden och Amor - "Amor"
Månge kunna av kärlek brinna, 30 Om du, skönaste Caliste
 
 BRINNER........2
Brunne den för vem jag brinner 3 Skalden och Amor - "Skalden"
den för vem mitt hjärta brinner, 21 Så kan hända att jag finner
 
 BRUD...........1
Vad gagnar han oss till sökia en brud? 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
 
 BRUKA..........3
heller vad man bruka vill, 1 Dafne ligger mig i sinnet
bruka det på annan ort. 3 Skalden och Amor - "Amor"
Vad behöves bruka bön? 9 Så går det i världen till
 
 BRUKAR.........1
det har han länge brukat och brukar var dag än. 27 Om kärlek kunde vägas och mätas med visst mått
 
 BRUKAT.........1
det har han länge brukat och brukar var dag än. 27 Om kärlek kunde vägas och mätas med visst mått
 
 BRUNNE.........1
Brunne den för vem jag brinner 3 Skalden och Amor - "Skalden"
 
 BRUNST.........1
utan en rätt kärleks brunst. 31 Vem är den jag skulle mer
 
 BRÄNNA.........1
och så både två oss bränna? 22 Viljen I er det inbilla
 
 BRÄNNER........2
och den ditt hjärta bränner 18 Hylas och Cydalis Cydalis
den eld mig bränner 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
 
 BRÄNT..........1
nog har han nu länge bränt. 19 Om jag intet kan beveka
 
 BRÅNAD.........2
vad brånad som jag bar, 7 I vackra Nymfer mina
en brånad som jag känner. 18 Hylas och Cydalis Cydalis
 
 BRÖST..........2
sig i detta stackars bröst, 3 Skalden och Amor - "Skalden"
har kärlek i sitt bröst; 24 Så går det ännu till
 
 BUNDE..........1
om mig något annat bunde 31 Vem är den jag skulle mer
 
 BUNDIN.........2
och att jag nu bundin är. 12 På dig tänker jag alla dagar
de band som jag låg bundin i 25 Evarest jag helst vara må
 
 BUNDIT.........1
för ögonen hade bundit sig, 9 Så går det i världen till
 
 BYGGDE.........1
Därpå jag mitt hopp då byggde, 16 Jag tror väl det du mig sade
 
 BYTE...........1
min del jag fick på byte, han var i sanning god. 27 Om kärlek kunde vägas och mätas med visst mått
 
 BYTER..........2
och så byter om ditt sinn? 13 Hvi skall jag så långa tider
jag byter intet ofta, men älskar alltid en 27 Om kärlek kunde vägas och mätas med visst mått
 
 BÄR............1
såge du sorgen som jag bär, 12 På dig tänker jag alla dagar
 
 BÄST...........3
som jag den känner bäst. 7 I vackra Nymfer mina
och som jag hör i kärlek allra bäst 35 Är frihet allestädes god
när du oss synes vara allsom bäst, 39 Vårvisa
 
 BÄSTA..........2
lever dock din bästa vän. 10 Är du intet än bevägen
och den bästa tiden 39 Vårvisa
 
 BÄSTE..........2
När min allra bäste vän 28 När min allra bäste vän
min enda allra bäste vän. 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
 
 BÄTTER.........3
han dricke härav så bliver han bätter. 17 När tiden synes bliva mig lång
Håller jag då det för bätter 30 Om du, skönaste Caliste
vore bätter intet komma 39 Vårvisa
 
 BÄTTRE.........9
en annan bättre vän 2 Allena jag dig begärar
har ingen bättre vän. 2 Allena jag dig begärar
och jag blir bättre nöjd. 7 I vackra Nymfer mina
bättre än en annar. 9 Så går det i världen till
giver dem ett bättre mod 28 När min allra bäste vän
sedan kan jag bättre svara. 29 Hyllaron och Cydalis - "Cydalis"
så god om de få icke bättre vän. 35 Är frihet allestädes god
så finge jag kanske en bättre vän. 35 Är frihet allestädes god
bättre vara två 40 När jag en gång med stort förtret
 
 BÄVAN..........1
bävan som till misströst driver. 38 Oviss vad min lycka bliver
 
 BÅDA...........2
och oss båda så hugsvala 12 På dig tänker jag alla dagar
att vi båda bliva ett par? 29 Hyllaron och Cydalis - "Hyllaron"
 
 BÅDE...........5
vi sökte både ett, 2 Allena jag dig begärar
som skall både contentera, 12 På dig tänker jag alla dagar
och såleds gläder jag både de 17 När tiden synes bliva mig lång
och så både två oss bränna? 22 Viljen I er det inbilla
haver nu sökt fast både natt och dag, 32 Medan jag den käre väns behag

Next Section

Top of Section