Next Section

Previous Section

 
 BEHAGAR........6
Slätt ingen mig behagar 2 Allena jag dig begärar
När som helst dig en behagar 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
att du mig allena behagar, 12 På dig tänker jag alla dagar
Behagar hon ingen mera än mig, 17 När tiden synes bliva mig lång
är att jag dig behagar. 18 Hylas och Cydalis - "Hylas"
Du allen behagar mig. 29 Hyllaron och Cydalis - "Cydalis"
 
 BEHAGELIG......1
i all tid behagelig. 23 När jag, Amarillis kära
 
 BEHAGELIGT.....1
Behageligt var allt jag såg 4 Ehuru stor den sorgen var
 
 BEHOV..........1
har det ej behov att gissa 16 Jag tror väl det du mig sade
 
 BEHÖVER........1
du behöver inga flera. 12 På dig tänker jag alla dagar
 
 BEHÖVES........1
Vad behöves bruka bön? 9 Så går det i världen till
 
 BEJAKAR........1
du omsider en bejakar. 30 Om du, skönaste Caliste
 
 BEKLAGA........2
den plåga för henne beklaga! 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
utav kärlek sig beklaga? 31 Vem är den jag skulle mer
 
 BEKYMMER.......1
vårt bekymmer och förtret 12 På dig tänker jag alla dagar
 
 BEKÄNNA........7
om jag ej må bekänna 6 Nu länge nog bedrövad
Förr fruktad jag bekänna 7 I vackra Nymfer mina
när jag själv bekänna skall, 15 Vad och huru skall jag
det jag får mig straxt bekänna. 16 Jag tror väl det du mig sade
Jag må heller mig bekänna 22 Viljen I er det inbilla
vill jag bekänna 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
vill mig bekänna 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
 
 BELÖNA.........1
min kärlek väl belöna, 2 Allena jag dig begärar
 
 BEPRÖVAT.......1
vill jag av väl beprövat mod 35 Är frihet allestädes god
 
 BERÖM..........1
Allt mitt beröm 18 Hylas och Cydalis - "Hylas"
 
 BERÖMD.........1
Är hon så skön och utav alla så högt berömd 14 Der är nu tid
 
 BERÖMMAS.......1
och ibland oss nu berömmas. 22 Viljen I er det inbilla
 
 BERÖMMER.......1
Likväl jag hans dygd berömmer, 16 Jag tror väl det du mig sade
 
 BESINNA........1
helst medan jag väl kan besinna 34 När jag uppå den tiden tänker
 
 BESKRIVA.......1
Nu måste jag beskriva 6 Nu länge nog bedrövad
 
 BESKRIVEN......1
av vem hon skall ses beskriven, 38 Oviss vad min lycka bliver
 
 BESKÄRA........1
det mig kärlek vill beskära 13 Hvi skall jag så långa tider
 
 BESKÄRD........2
nämlig han är ej beskärd, 16 Jag tror väl det du mig sade
vad Fillis ej var beskärd. 19 Om jag intet kan beveka
 
 BESKÄRDE.......1
och när du intet den beskärde, 34 När jag uppå den tiden tänker
 
 BESLUT.........1
får hos henne sitt beslut. 3 Skalden och Amor - "Amor"
 
 BESLUTA........1
Men vad kan jag än besluta 30 Om du, skönaste Caliste
 
 BESVÄR.........5
och förtiga mitt besvär, 1 Dafne ligger mig i sinnet
Är det löjligit besvär 9 Så går det i världen till
lustigt bliver ditt besvär 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
all min ängslan och besvär, 12 På dig tänker jag alla dagar
ljuvligt är mig det besvär. 15 Vad och huru skall jag
 
 BESVÄRA........1
för mitt behag så högt besvära sig? 35 Är frihet allestädes god
 
 BESVÄRAT.......1
Nog har mig den eld besvärat, 19 Om jag intet kan beveka
 
 BETAGEN........1
Ja! fast I den betagen, 7 I vackra Nymfer mina
 
 BETALA.........1
Amor skulle oss betala 12 På dig tänker jag alla dagar
 
 BETOGE.........1
Mig betoge, 5 Är det ärna
 
 BETYDA.........1
Vad må väntan den betyda? 38 Oviss vad min lycka bliver
 
 BEVEKA.........2
Om jag intet kan beveka 19 Om jag intet kan beveka
Det skall dig beveka 39 Vårvisa
 
 BEVEKAS........1
till det ej kan bevekas. 9 Så går det i världen till
 
 BEVEKER........1
Om jag dig likväl beveker, 30 Om du, skönaste Caliste
 
 BEVISA.........1
tjänst bevisa, 23 När jag, Amarillis kära
 
 BEVÄGEN........1
Är du intet än bevägen 10 Är du intet än bevägen
 
 BIDA...........3
som jag länge har bida, 28 När min allra bäste vän
Min själ, ännu tåligt bida, 38 Oviss vad min lycka bliver
och länge bida 40 När jag en gång med stort förtret
 
 BIDAR..........1
om du efter mig ej bidar 13 Hvi skall jag så långa tider
 
 BINDA..........1
Hon kan intet binda dig. 9 Så går det i världen till
 
 BINDER.........1
jag är den dig binder. 9 Så går det i världen till
 
 BITTERHET......1
skall bitterhet med sig hava 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
 
 BLAND..........1
bland tusend ingen lik. 26 Vad andra plägar draga
 
 BLEKA..........1
när hon ser de kinder bleka 19 Om jag intet kan beveka
 
 BLEKHET........1
Blekhet och en ängslan stor 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
 
 BLER...........1
Straxt din Amadon skjutin bler 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
 
 BLEV...........6
olycksam att jag fången blev, 4 Ehuru stor den sorgen var
Av hennes tal blev jag straxt kär, 4 Ehuru stor den sorgen var
åt mig intet given blev. 5 Är det ärna
väl är det han blev ej uppenbar. 25 Evarest jag helst vara må
väl är det han blev ej uppenbar. 25 Evarest jag helst vara må
väl är det han blev ej uppenbar. 25 Evarest jag helst vara må
 
 BLEVE..........3
bleve snart min klagan all. 3 Skalden och Amor - "Skalden"
en sjuk därav bleve snart frisk och sund, 17 När tiden synes bliva mig lång
bleve likväl ärad mer. 21 Så kan hända att jag finner
 
 BLID...........3
som med er uppsyn blid, 7 I vackra Nymfer mina
en moder blid. 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
och morgon blid, 39 Vårvisa
 
 BLIDER.........1
Nu är mig blider 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
 
 BLIND..........4
Ack huru blind min kärlek var, 25 Evarest jag helst vara må
Ack huru blind min kärlek var, 25 Evarest jag helst vara må
Ack huru blind min kärlek var, 25 Evarest jag helst vara må
Ack huru blind min kärlek var, 25 Evarest jag helst vara må
 
 BLINDA.........1
Den blinda vet ej vem han finner. 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
 
 BLINDER........1
en liten gosse blinder, 9 Så går det i världen till
 
 BLINNER........1
att han måtte ej vara blinner! 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
 
 BLIR...........6
det blir intet annat slut. 1 Dafne ligger mig i sinnet
när vem jag blir numera 2 Allena jag dig begärar
och jag blir bättre nöjd. 7 I vackra Nymfer mina
ingen ände blir därpå. 10 Är du intet än bevägen
Vem vet vem blir värdig gjord? 30 Om du, skönaste Caliste
Kärlek vår blir lika hel. 30 Om du, skönaste Caliste
 
 BLIVA..........7
kan jag låtat bliva? 9 Så går det i världen till
Tror du någon än skall bliva 10 Är du intet än bevägen
av gröna stjälkar bliva blommor med härlig lukt; 14 Der är nu tid
När tiden synes bliva mig lång 17 När tiden synes bliva mig lång
Att bliva röd 18 Hylas och Cydalis Cydalis
vill du nånsin älskad bliva, 20 All min kärlek är försvunnin
att vi båda bliva ett par? 29 Hyllaron och Cydalis - "Hyllaron"

Next Section

Top of Section