Next Section

Previous Section

 
 AV.............36
älskar ock av hjärtans grund: 1 Dafne ligger mig i sinnet
av vem du skulle vinna 2 Allena jag dig begärar
var mig av Himmelen ärna. 4 Ehuru stor den sorgen var
Av hennes tal blev jag straxt kär, 4 Ehuru stor den sorgen var
av denna flammans ve 6 Nu länge nog bedrövad
svårt frukt av kärlek taga 6 Nu länge nog bedrövad
av kärlek måst utstå 7 I vackra Nymfer mina
heller ock att hon av välbetänkt råd 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
somma av bly och somma av gull, 9 Så går det i världen till
somma av bly och somma av gull, 9 Så går det i världen till
ty jag är av främmand börd, 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Herdinnan"
Men om hon vet än intet av ratt kärleks ve, 14 Der är nu tid
Med tiden mognas allt vad växer av jordens frukt, 14 Der är nu tid
av gröna stjälkar bliva blommor med härlig lukt; 14 Der är nu tid
men sig ökar av annars hetta dag ifrån dag. 14 Der är nu tid
har det ock av andra hört, 16 Jag tror väl det du mig sade
som liknar en droppe av detta vin, 17 När tiden synes bliva mig lång
älskar jag av hjärtans grund. 19 Om jag intet kan beveka
brann upp av min kärleks brand. 20 All min kärlek är försvunnin
när det är av solen vunnit. 21 Så kan hända att jag finner
Ty av intet kan det dömas 22 Viljen I er det inbilla
av en vanlig hövlighet, 22 Viljen I er det inbilla
vet lell av kärleks pin; 24 Så går det ännu till
av kärleks sorger dör. 24 Så går det ännu till
och av kärlek intet vet, 30 Om du, skönaste Caliste
Månge kunna av kärlek brinna, 30 Om du, skönaste Caliste
Så har hon nog av en. Men skall jag vänta än? Än. 33 Ekovisa
vill jag av väl beprövat mod 35 Är frihet allestädes god
en av vem som mödsamt är 36 Den vill Amor visst fördärva
av din son käre 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
av vem hon skall ses beskriven, 38 Oviss vad min lycka bliver
av fri vilja och minst tänkt 38 Oviss vad min lycka bliver
du av henne lycksam bliver; 38 Oviss vad min lycka bliver
av allt det som av oss begärat var 39 Vårvisa
av allt det som av oss begärat var 39 Vårvisa
hon hugges av, 39 Vårvisa
 
 AVHUGGNE.......1
Så snart man ser avhuggne stå 39 Vårvisa
 
 BAND...........1
de band som jag låg bundin i 25 Evarest jag helst vara må
 
 BAR............4
som fordom jag för kärlek bar 4 Ehuru stor den sorgen var
vad brånad som jag bar, 7 I vackra Nymfer mina
På ryggen bar han koger full 9 Så går det i världen till
som jag förr till honom bar. 16 Jag tror väl det du mig sade
 
 BARNSLIG.......1
så är en späd och barnslig kärlek i förstone svag, 14 Der är nu tid
 
 BEDER..........1
han ock därom beder. 9 Så går det i världen till
 
 BEDRAGEN.......1
du fast dig bedragen ser. 20 All min kärlek är försvunnin
 
 BEDRAGER.......2
mig släpper och intet bedrager. 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
och att jag dig sist bedrager, 12 På dig tänker jag alla dagar
 
 BEDRÖVA........2
ser mig sorgse och bedröva, 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Herdinnan"
Varföre skulle jag mig själv bedröva 40 När jag en gång med stort förtret
 
 BEDRÖVAD.......2
var jag glad och bedrövad, 4 Ehuru stor den sorgen var
Nu länge nog bedrövad 6 Nu länge nog bedrövad
 
 BEDRÖVELIGT....1
bedröveligt och ingen hos mig såg 40 När jag en gång med stort förtret
 
 BEFALLA........1
kunde säkerlig befalla. 15 Vad och huru skall jag
 
 BEGYNNA........1
Amor, som mig begynna lärde, 34 När jag uppå den tiden tänker
 
 BEGYNTE........1
den lustige sång som I begynte på? 39 Vårvisa
 
 BEGÄR..........7
skall dig lyckas ditt begär, 3 Skalden och Amor - "Amor"
och höllt så före att mitt begär 4 Ehuru stor den sorgen var
att höra mitt begär. 6 Nu länge nog bedrövad
och ett trägnare begär 9 Så går det i världen till
andra säja mitt begär. 15 Vad och huru skall jag
hade ju följt mitt begär 38 Oviss vad min lycka bliver
och vårt begär! 39 Vårvisa
 
 BEGÄRA.........8
var begära 5 Är det ärna
Vad mer kunde jag begära 13 Hvi skall jag så långa tider
Vad tröst kan jag dock begära 15 Vad och huru skall jag
vill jag nu det begära: 18 Hylas och Cydalis - "Cydalis"
Andra må jag fritt begära, 19 Om jag intet kan beveka
Skulle jag begära än 20 All min kärlek är försvunnin
vill begära 23 När jag, Amarillis kära
Länge har jag dig begära, 29 Hyllaron och Cydalis - "Hyllaron"
 
 BEGÄRAR........5
Allena jag dig begärar 2 Allena jag dig begärar
och begärar 5 Är det ärna
mången det begärar 9 Så går det i världen till
Varföre begärar jag, 9 Så går det i världen till
söka helst vad jag begärar, 31 Vem är den jag skulle mer
 
 BEGÄRAT........1
av allt det som av oss begärat var 39 Vårvisa
 
 BEGÄRER........2
ingen mer begärer jag. 16 Jag tror väl det du mig sade
jag som begärer 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
 
 BEGÄRTE........1
den som ock begärte mig; 5 Är det ärna
 
 BEGÅVAD........1
Den med dygder är begåvad 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Herdinnan"
 
 BEHAG..........12
mig än med ditt behag. 2 Allena jag dig begärar
vartill du har behag? 2 Allena jag dig begärar
Står det dock i mitt behag 9 Så går det i världen till
älskas efter mitt behag. 10 Är du intet än bevägen
leva efter vårt behag. 12 På dig tänker jag alla dagar
hade jag visst stort behag 15 Vad och huru skall jag
om det är så hans behag 16 Jag tror väl det du mig sade
följer då var sitt behag. 19 Om jag intet kan beveka
Medan jag den käre väns behag 32 Medan jag den käre väns behag
till någon annan mer behag, 34 När jag uppå den tiden tänker
och kan snart komma i behag 35 Är frihet allestädes god
för mitt behag så högt besvära sig? 35 Är frihet allestädes god
 
 BEHAGA.........6
Det är lätt en behaga 6 Nu länge nog bedrövad
kan intet jag behaga 26 Vad andra plägar draga
än min Alidor behaga 31 Vem är den jag skulle mer
se den du kan intet behaga ännu. 32 Medan jag den käre väns behag
Hvi skulle jag behaga mer 35 Är frihet allestädes god
Skall jag behaga 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"

Next Section

Top of Section