Next Section

Previous Section

 
 ALLTFÖR........1
Det är nu nog och alltför länge 34 När jag uppå den tiden tänker
 
 ALLTID.........8
som mig alltid säger: tig! 1 Dafne ligger mig i sinnet
råder alltid hålla fort, 3 Skalden och Amor - "Amor"
er alltid vara näst, 7 I vackra Nymfer mina
är alltid het 18 Hylas och Cydalis Cydalis
jag byter intet ofta, men älskar alltid en 27 Om kärlek kunde vägas och mätas med visst mått
De tänkia alltid få igen 35 Är frihet allestädes god
än Fillis den jag alltid ser 35 Är frihet allestädes god
guden säger alltid: Lid! 36 Den vill Amor visst fördärva
 
 ALLTING........1
när de hava oss allting skänkt. 38 Oviss vad min lycka bliver
 
 ALLTSÅ.........1
Alltså tvivla intet mera! 12 På dig tänker jag alla dagar
 
 AMADON.........2
att min Amadon har mig kär 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Herdinnan"
Straxt din Amadon skjutin bler 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
 
 AMANT..........1
Din amant du så försök, 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
 
 AMANTER........1
Amanter alla 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
 
 AMARILLIS......1
När jag, Amarillis kära, 23 När jag, Amarillis kära
 
 AMOR...........6
Amor skänkte 5 Är det ärna
vad som Amor vill går fort, 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
Amor skulle oss betala 12 På dig tänker jag alla dagar
och när jag denna mister är Amor intet sen 27 Om kärlek kunde vägas och mätas med visst mått
Amor, som mig begynna lärde, 34 När jag uppå den tiden tänker
Den vill Amor visst fördärva 36 Den vill Amor visst fördärva
 
 AN.............2
allt vad ödet tecknar an 16 Jag tror väl det du mig sade
hoppas du det tager an: 20 All min kärlek är försvunnin
 
 ANDRA..........22
andra, ser jag dig; 2 Allena jag dig begärar
jag kan icke tänkia på andra; 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
Också andra finnas. 9 Så går det i världen till
I den andra världen finner 10 Är du intet än bevägen
andra ser han dagelig. 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Herdinnan"
Är han ärnad inga andra 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
andra säja mitt begär. 15 Vad och huru skall jag
har det ock av andra hört, 16 Jag tror väl det du mig sade
Andra må jag fritt begära, 19 Om jag intet kan beveka
Genom andra Gudars kraft 20 All min kärlek är försvunnin
än de andra som jag ser 22 Viljen I er det inbilla
Andra tankar jag straxt får 22 Viljen I er det inbilla
henne för all andra prisa, 23 När jag, Amarillis kära
Vad andra plägar draga 26 Vad andra plägar draga
Jag ser ej efter andra 26 Vad andra plägar draga
att jag har punden flera än andra hava lod; 27 Om kärlek kunde vägas och mätas med visst mått
från den som har mig kär och älskar inga andra. Andra. 33 Ekovisa
från den som har mig kär och älskar inga andra. Andra. 33 Ekovisa
Vad? Är det andra? Nog! Men tig nu Eko, tig! Tig! 33 Ekovisa
om icke andra mig ur denna plågan bringa. Bringa. 33 Ekovisa
mig andra bringa. 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
dig andra gången fylla åtta år. 39 Vårvisa
 
 ANDRAS.........1
För andras kärlek skall jag mig då akta och väja? Väja. 33 Ekovisa
 
 ANDRE..........1
Ser jag på de andre alla, 15 Vad och huru skall jag
 
 ANLÄNDE........1
de nyss anlände skott, 6 Nu länge nog bedrövad
 
 ANN............3
kommer ingen ann ihåg, 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
älska du ock själv en ann. 20 All min kärlek är försvunnin
och om jag kunde straxt mig vända till en ann. 33 Ekovisa
 
 ANNAN..........22
en annan bättre vän 2 Allena jag dig begärar
bruka det på annan ort. 3 Skalden och Amor - "Amor"
som ingen annan vet 6 Nu länge nog bedrövad
tror jag har en annan kär, 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Herdinnan"
att mig annan sjukdom kränker. 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Herdinnan"
och dock ingen annan fara. 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
tror jag haver en annan kär 12 På dig tänker jag alla dagar
tror jag haver en annan kär 12 På dig tänker jag alla dagar
har ej heller annan röst 15 Vad och huru skall jag
När mig ingen annan svarar, 15 Vad och huru skall jag
att föra mig i sinne en annan i ställe igen; 27 Om kärlek kunde vägas och mätas med visst mått
Vad vill jag med annan vän? 29 Hyllaron och Cydalis - "Cydalis"
jag är vorden annan man. 29 Hyllaron och Cydalis _ "Hyllaron"
Vem annan? Ingen är som mig kan så förnöja 33 Ekovisa
Vem annan? Nej, det här är intet mig så lätt. Lätt. 33 Ekovisa
då mig sägs Sylvia skall hava kär en annan. Annan. 33 Ekovisa
då mig sägs Sylvia skall hava kär en annan. Annan. 33 Ekovisa
Vad skall jag göra då? Har hon en annan vän? Vän. 33 Ekovisa
till någon annan mer behag, 34 När jag uppå den tiden tänker
så giv mig dock en annan vän! 34 När jag uppå den tiden tänker
Hon hörer snart en annan till. 34 När jag uppå den tiden tänker
en annan den mig älska vill? 34 När jag uppå den tiden tänker
 
 ANNAR..........1
bättre än en annar. 9 Så går det i världen till
 
 ANNARS.........1
men sig ökar av annars hetta dag ifrån dag. 14 Der är nu tid
 
 ANNAT..........11
det blir intet annat slut. 1 Dafne ligger mig i sinnet
med sig intet annat bringa 3 Skalden och Amor - "Skalden"
är intet annat hopp 6 Nu länge nog bedrövad
det är intet annat än skrymteri, 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
lilla Guden allt annat lagar. 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
det finge aldrig annat heta, 15 Vad och huru skall jag
Aldrig kan jag annat tänkia, 16 Jag tror väl det du mig sade
aldrig kan jag annat tro 16 Jag tror väl det du mig sade
om mig något annat bunde 31 Vem är den jag skulle mer
än allt annat här värdera 31 Vem är den jag skulle mer
giver hon dig annat allt. 38 Oviss vad min lycka bliver
 
 ANNORLUNDA.....1
ej annorlunda sker. 2 Allena jag dig begärar
 
 ANNORS.........1
Cvdalis vill annors strida, 29 Hyllaron och Cydalis _ "Hyllaron"
 
 ANSKÅDAR.......1
Anskådar nu jag denne käraste skatt 17 När tiden synes bliva mig lång
 
 ART............1
fast det är än deras art 38 Oviss vad min lycka bliver
 
 ATT............94
är han värre till att vinna. 1 Dafne ligger mig i sinnet
och höllt så före att mitt begär 4 Ehuru stor den sorgen var
olycksam att jag fången blev, 4 Ehuru stor den sorgen var
men lycksam att Carillis drev 4 Ehuru stor den sorgen var
att intet ljuvligare är 4 Ehuru stor den sorgen var
att jag ärar 5 Är det ärna
mig för svårt att räkna opp, 5 Är det ärna
att jag med henne talar 6 Nu länge nog bedrövad
att kunna upptända än. 6 Nu länge nog bedrövad
att höra mitt begär. 6 Nu länge nog bedrövad
att sorgen har god ända 7 I vackra Nymfer mina
att det är eder vana 7 I vackra Nymfer mina
så fri att kunna våga 7 I vackra Nymfer mina
Ack, att dock det som ljuvligast är 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
att han måtte ej vara blinner! 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
att hon mig i tjänsten upptager, 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
heller ock att hon av välbetänkt råd 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
det vore nu tid till att vandra. 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
själv att mig det giva. 9 Så går det i världen till
att min Amadon har mig kär 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Herdinnan"
att mig annan sjukdom kränker. 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Herdinnan"
att han skulle älska mig? 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Herdinnan"
att du mig allena behagar, 12 På dig tänker jag alla dagar
och att jag dig sist bedrager, 12 På dig tänker jag alla dagar
och att jag nu bundin är. 12 På dig tänker jag alla dagar
att vi finge sen var dag 12 På dig tänker jag alla dagar
att vi finge sen var dag 12 På dig tänker jag alla dagar
att jag skullet icke få 13 Hvi skall jag så långa tider
Det är tid att jag mig vänder 13 Hvi skall jag så långa tider
och att jag omsider länder 13 Hvi skall jag så långa tider
Der är nu tid att jag upptäcker min kärleks brand 14 Der är nu tid
så må det ske att hon ock nu snart rätt älska kan, 14 Der är nu tid
och jag finner att min tunga 15 Vad och huru skall jag
med det att jag ropar dig 15 Vad och huru skall jag
till att sjunga natt och dag. 15 Vad och huru skall jag
att jag dock får lön en gång, 15 Vad och huru skall jag
klagat att jag som en fånge 15 Vad och huru skall jag
Når jag såg att tankar mina 15 Vad och huru skall jag
och att jag än finge fler 15 Vad och huru skall jag
Så veten att mig intet rörer 16 Jag tror väl det du mig sade
har det ej behov att gissa 16 Jag tror väl det du mig sade
än att Venus skall mig ro 16 Jag tror väl det du mig sade
att mig intet kan åtnöja 16 Jag tror väl det du mig sade
att så framt der icke sker 16 Jag tror väl det du mig sade
Att bliva röd 18 Hylas och Cydalis Cydalis
är intet nytt att höra. 18 Hylas och Cydalis Cydalis
att jag ock får 18 Hylas och Cydalis Cydalis
att du har sport 18 Hylas och Cydalis - "Hylas"
att jag min vän, 18 Hylas och Cydalis - "Hylas"
att trohet din 18 Hylas och Cydalis - "Cydalis"
är att jag dig behagar. 18 Hylas och Cydalis - "Hylas"
Fillis att hon älskar mig, 19 Om jag intet kan beveka
till att sökia gunst hos dig? 20 All min kärlek är försvunnin
att jag kunde ingen mer 20 All min kärlek är försvunnin
att han skulle längre vara 20 All min kärlek är försvunnin
Att Två ha varannan kär, 20 All min kärlek är försvunnin
Så kan hända att jag finner 21 Så kan hända att jag finner
att jag haver eder kär, 22 Viljen I er det inbilla
att jag en skulle älska mer 22 Viljen I er det inbilla
att hon kommer, tröstar mig, 23 När jag, Amarillis kära
att hon lider 23 När jag, Amarillis kära
att han måste hava mer 24 Så går det ännu till
att den ej synes hel. 26 Vad andra plägar draga
att jag har punden flera än andra hava lod; 27 Om kärlek kunde vägas och mätas med visst mått
att föra mig i sinne en annan i ställe igen; 27 Om kärlek kunde vägas och mätas med visst mått
men ont är det att taga ett trä för en hel skog. 27 Om kärlek kunde vägas och mätas med visst mått
att mer ingen fruktans köld, 28 När min allra bäste vän
att din kärlek från mig skilja 29 Hyllaron och Cydalis - "Cydalis"
att vi båda bliva ett par? 29 Hyllaron och Cydalis - "Hyllaron"
att jag är din trogne vän. 30 Om du, skönaste Caliste
att ens råd och stolta fränder 30 Om du, skönaste Caliste
att du dig ej mot dem sätter 30 Om du, skönaste Caliste
att kunna så 32 Medan jag den käre väns behag
Det är nog att ingen härav vet 32 Medan jag den käre väns behag
på det att du, 32 Medan jag den käre väns behag
att på en liten stund stjärnorna måge skina, 33 Ekovisa
Ack att jag kumme dock en gång ur denna villa! 33 Ekovisa
Är du som säger mig att jag så illa är? Är. 33 Ekovisa
Att lämna Sylvia, mitt sinne så förandra 33 Ekovisa
Ack, att jag sluppe en gång, Kärlek, ditt tyranni! 33 Ekovisa
Vem hjälper mig därtill att jag må vara fri? 33 Ekovisa
att jag Silvias fånge var 34 När jag uppå den tiden tänker
att detta hopp ej tager lag. 34 När jag uppå den tiden tänker
att hava efter henne vänt, 34 När jag uppå den tiden tänker
att leva än till henne upptänt! 34 När jag uppå den tiden tänker
men intet att hon ännu är. 35 Är frihet allestädes god
att jungfrun hans är icke kär. 37 Skalden, Venus och Amor - "Amor"
att jag, om sig storm upptänder, 38 Oviss vad min lycka bliver
att årsens fägring som vi levde i 39 Vårvisa
med strimmor sin, så länge att man mer 39 Vårvisa
att han ock med sin köld snart komma vill, 39 Vårvisa
att de nättren kalla 39 Vårvisa
att leva så det tager intet lag. 40 När jag en gång med stort förtret
Ledsamt är det att ligga så, 40 När jag en gång med stort förtret

Next Section

Top of Section