BLIDT...................1
bloß, Hwad Löije? Ett blidt Solsken är för o?: Men när En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
 
 BLIF....................3
förkolna. Du Dygdens Wän! Blif Glad igen, Och Gläd then tig En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
själ: Si! staden brinner, Blif min, som winner, Så tappar jag För J. v. C. Menuet.
När man berömmer dig Blif intet röder, När man fördömmer dig Menuet-Wijsa om allehanda saker ihop.
 
 BLIFWA..................4
strykas bort. Då skal blifwa farligt stijm Han skal klå och Epigramma Runii öfwer Ett Rijs til Fetetisdagen 1707.
tänckt’ jag det skul blifwa, Det war och min stora håg Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
Hufwud-Staden Skal mitt Bröllop blifwa giordt. J sku ock, sad’ Jon På MARGARETHÆ Dagh.
klädt, Ett lius du blifwa lär, Och prydnad för din Ätt Douceur åt en wacker Flicka.
 
 BLIFWER.................2
tig gifwer Tils du blifwer Brödromen fast mycket lik När man Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
hiul eij minsta solgran blifwer, En oro wårt förnuft; tilstånden skuror Anmärkning, Til N. N. Klagan öfwer Ödet, hwilken han således begynner:
 
 BLIFWIT.................1
måhl Och i Kyrkian blifwit kloka, Bar thet hem til supa Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
 
 BLINCK..................1
winck, Sade med en blinck: Kom sitt neder: Af slik heder Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
 
 BLIND...................1
Jungfrun menar: han är blind Therför han mig inte finner, Men Epigramma Runii öfwer Ett Rijs til Fetetisdagen 1707.
 
 BLIR....................17
min resa gälla Welden blir mig alt för trång, Ondskan börjar En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
gör godt, fast tu blir trötter; Sen kan du wäl åka Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
Kinder liufligt mysa, Så blir min Blod af tin förnögda min En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
tror kan bli berömd; Blir doch eij thesmera säller: Then som På MARGARETHÆ Dagh.
säller: Then som twiflar blir eij heller För sin otroo här På MARGARETHÆ Dagh.
så willer, At tu blir på foten wig. Ja sad’: Jon På MARGARETHÆ Dagh.
nie: Medh min Perla blir thet tie, Hon af alt een På MARGARETHÆ Dagh.
Summa är. Första Steen blir en Magnet, Som Nordstiernan så behagar På MARGARETHÆ Dagh.
godh Kiärlek fart. Andra blir en Arnethist, Som skal wara skiön På MARGARETHÆ Dagh.
ohälsam Maat. Siette Stenen blir en Raf, Som ock plägar kallas På MARGARETHÆ Dagh.
af Kyrckie-toppen Faller, oskadd blir til Kroppen, Nog förtienar then sit På MARGARETHÆ Dagh.
then sit Roos. Sidsta blir en Amiant, Han är god när På MARGARETHÆ Dagh.
die Jungfer hertzen. NU blir här en farlig leek De ha Öfwer en, som ätit Biörnesteek, och begärde af Pigan dricka.
är sammansatt, Och den blir wist förnögd, Som dig får til Douceur åt en wacker Flicka.
ditt Lähn, Ehur’ jag blir präßa’ Du äst min Printzeßa, Och En Cavalliers Resolution, om sin Conqveronte. Efter föregående Melodie.
lätta Eller mätta, Hiertat blir dock oförnögdt. Hwad är werlden? BaraÖfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
din kläder, Och förfäder, Blir du ingen Adelsman, Egen dygd är Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
 
 BLOD....................4
mysa, Så blir min Blod af tin förnögda min Mer frisk En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
aldraskiönsta färgen, Han vpfriskar blod och märgen, Bättre än thet bästa På MARGARETHÆ Dagh.
outsäijligt qwahl, Lät mitt blod i bäcken stämmas Och ey döden AT här falskhet mycket öfwas
fläcktar, Upfriskar Mod och Blod och swalckar mer än Nectar. Kort Ett litet Infall för roskull.
 
 BLODEN..................2
bryta At så länge bloden här, Kan i mina ådror flyta AT här falskhet mycket öfwas
wäl bekänd. Flöt än bloden, Purpur floden, Ifrån Oden, Kiällan är Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
 
 BLOMSTERFÄLTEN..........1
Lucht och syn af blomsterfälten, Nu skull’ örat på sitt sätt Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
 
 BLOMSTERNA..............1
nöye kan gie. De blomsterna rar, Och liljor mig bar En En Cavalliers Resolution, om sin Conqveronte. Efter föregående Melodie.
 
 BLON....................1
ron, Och i hela blon, Mod och minne, Håg och sinne Inbördes Krig emellan Förnuftet och Affecterna wid en Skilsmäßa. Under samma Melodie:
 
 BLORNSTER-HUFWUDGIÄRD...1
gröna gräset, På en blornster-hufwudgiärd, Som mig blef förärd, Drömma bleBlomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
 
 BLOTTA..................1
jag låg I min blotta undertröya; Hör, sad’ hon, du yrekopp Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
 
 BLOß....................1
eij din Ögons klara bloß, Hwad Löije? Ett blidt Solsken är En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
 
 BLUNN...................1
slå wad, At Jon Blunn kan litet trålla: Ty hwad kunde På MARGARETHÆ Dagh.
 
 BLYGD...................5
när mig förnuft och blygd Ändtlig twang til återfärden, Från de Inbördes Krig emellan Förnuftet och Affecterna wid en Skilsmäßa. Under samma Melodie:
tåhl Din ödmiukhet och blygd. Doch wet jag fromhet din Min Douceur åt en wacker Flicka.
är bå synd och blygd; Mången nu sitt Räfwe-hierta Skyler med AT här falskhet mycket öfwas
hennes, hon är min. BLygd och dierfhet från hwar annar Äro Medelwägen Emellan Blygsamhet och Dierfhet.
Och en miuker Bonde blygd Är ej heller någon dygd. Aldrig Medelwägen Emellan Blygsamhet och Dierfhet.
 
 BLYGDEN.................2
de andra narrar log. Blygden skiämdes nu på nytt, Och sig Inbördes Krig emellan Förnuftet och Affecterna wid en Skilsmäßa. Under samma Melodie:
gro. På odygden Följer blygden; Lysten achta dig för fall, Mins Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
 
 BLÄST...................1
med tusendskiön. Zephirens liufwa Bläst, som sielfwa Sötman fläcktar, Upfriskar ModEtt litet Infall för roskull.
 
 BLÅ.....................2
daar. Thernäst sätts en blå Turchos, Giör at then af Kyrckie-toppen På MARGARETHÆ Dagh.
sin wrå Mörckret det blå. Tilsatz: Mat, Mor, hå hå! L Jägar-Menuet.
 
 BLÅS....................1
hwad gäller klockan fyra Blås du med dem i ett horn En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
 
 BLÅSA...................2
fela, Ty på Trompet, Blåsa och spela Är ej alt ett Trompet Stycke, Skrifwit för den stora Trompetaren, Morianen Willhelm, Till at invitera dem, som behaga spela på en Trompeta.
han til at förstöra Blåsa bort den andras lust; Orden kan AT här falskhet mycket öfwas
 
 BLÖT....................1
drufsaften söt, Och älskogen blöt Ho sig så bemödar, Han wisheten Rättwist utslag öfwer Bacchi Brors, och Veneris Partisans twist. Sjunges som: Cupido far wäl, &c.
 
 BLÖTA...................2
hela byn! Utan Pengar Blöta Sängar För en sömnig Ögnebryn. Fyra Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
det söta, Och på blöta, Följer röta, Samwetzmatken wil då gro Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
 
 BO......................2
någon oro der i bo, Ther Dygden sielf sin Hwila har En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
Där man ej wil bo för trångt. Den som altid är Medelwägen Emellan Blygsamhet och Dierfhet.
 
 BODDE...................1
plumpt som Hästen Latinen bodde då wäl flerstans än hos Prästen Öfwer en ung Herre, när Hästen slog honom af.
 
 BOHLWÄRCK...............1
barm, Stora råd som bohlwärck dryga Reser du mot HErrans arm En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
 
 BOK.....................2
En Häst är ingen Bok, neij, neij tro honom näcken, På Öfwer en ung Herre, när Hästen slog honom af.
til goda som en Bok, Man torde bli sent nog i Öfwer en ung Herre, när Hästen slog honom af.
 
 BOK-GUDINNOR............1
nie Qwinnor Mine Systrar, Bok-Gudinnor Gie til bandet hwar sin Steen På MARGARETHÆ Dagh.
 
 BOKEN...................2
tro honom näcken, På Boken såf man fritt; men somna ey Öfwer en ung Herre, när Hästen slog honom af.
i Ride-Konsten klok. Bemötte Boken ock sin Man så plumpt som Öfwer en ung Herre, när Hästen slog honom af.
 
 BONDE...................2
Thet nu snart hwar Bonde weet. Han betyder Himmelsk Art, Som På MARGARETHÆ Dagh.
täcker; Och en miuker Bonde blygd Är ej heller någon dygd Medelwägen Emellan Blygsamhet och Dierfhet.
 
 BONDEN..................1
När man lyckan tror; Bonden flitigt ror, Hästar tingas; Föttren twingasFriskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
 
 BONING..................2
hans fäste, slått och boning Giör mig aldrastörst beswär. Korßet kan En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
där. CLimene Dygdens täcka Boning, Du Residents af all Behaglighet, HwarsEn Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
 
 BOR.....................1
skiöna Fulkomlighets bild. Jag bor i ditt Lähn, Ehur’ jag blir En Cavalliers Resolution, om sin Conqveronte. Efter föregående Melodie.
 
 BORD....................1
Deße sutte wid ett bord, Fult med de utwaldste Rätter, Hwarken Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.