BERÖMD..................1
som tror kan bli berömd; Blir doch eij thesmera säller: Then På MARGARETHÆ Dagh.
 
 BERÖMMER................2
Hwad jag drömmer, Och berömmer, Alt ihop är middags sant. SIdst Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
dina wänner, När man berömmer dig Blif intet röder, När man Menuet-Wijsa om allehanda saker ihop.
 
 BESATT..................1
och sielfwa Sängen grön Besatt med Hyacinth, beströdd med tusendskiön. ZephirensEtt litet Infall för roskull.
 
 BESKEDLIGHET............1
sammanmänger Med en god beskedlighet, Därpå hela saken hänger: Den är Medelwägen Emellan Blygsamhet och Dierfhet.
 
 BESKRIFWA...............1
alt för trång At beskrifwa hela Påskan, Andr’ och fierd’dags kyrkie-gång Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
 
 BESKÄFTIGSTE............1
at rätta, Lät den beskäftigste Bry sig med detta. Wil man Menuet-Wijsa om allehanda saker ihop.
 
 BESPOTTAR...............1
Uppå båten, Alt ihop bespottar jag; Säger mången, At den sången Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
 
 BESPÅTTA................1
förstådt: At älskogs pilarna Bespåtta milarna, Har jag wäl kändt: Men För J. v. C. Menuet.
 
 BESSER..................1
Ich kan auch wohl besser schertzen, Will mich nur die Jungfer Öfwer Friskens Piruque Wärckstad.
 
 BESTEN..................1
auch so gar Die besten Haar, Und Arbeit mehr als rar Öfwer Friskens Piruque Wärckstad.
 
 BESTRÖDD................1
grön Besatt med Hyacinth, beströdd med tusendskiön. Zephirens liufwa Bläst, somEtt litet Infall för roskull.
 
 BESWÄR..................1
boning Giör mig aldrastörst beswär. Korßet kan hin onde jaga, At En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
 
 BESWÄRLIG...............1
förtret, Och du återfärd beswärlig! Hur gick den? Jo, jo, min Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
 
 BESWÄRLIGSTE............1
Twert emot strömmen. Jordens beswärligste Ledsamste börda, De som dem kiärligsteMenuet-Wijsa om allehanda saker ihop.
 
 BESÖKER.................1
Jag Klöstret mång gång Besöker, at lära Hur’ ensamhets twång Kan En Cavalliers Resolution, om sin Conqveronte. Efter föregående Melodie.
 
 BET.....................1
häfftigt swälla, Brister uti bet och bång; Wist har swarta mörksens En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
 
 BETE....................1
är, Som lyckan kan bete, Och hiertat ditt begär. AT här Douceur åt en wacker Flicka.
 
 BETEN...................1
andra dagen Efter fyra beten fram, Hinte, klockan nije slagen: Stego Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
 
 BETYDER.................2
hwar Bonde weet. Han betyder Himmelsk Art, Som sin wäg til På MARGARETHÆ Dagh.
Alt hwad Edert Namn betyder: Ja äntå fast mycket meer: Och På MARGARETHÆ Dagh.
 
 BETÄKNAS................1
Hwad som härmedh månd’ betäknas; Medh Latin kan thet vträknas, Jagh På MARGARETHÆ Dagh.
 
 BEWEKER.................1
nog, At sådant ju beweker Mång hurtig Karl, hwars hog På Douceur åt en wacker Flicka.
 
 BEWÄNT..................1
kiärleks snaran Är inte bewänt. Celindes strålar, Spiut och nålar Widt För J. v. C. Menuet.
 
 BI......................1
wist han står mig bi, Skiönt du kant politiskt smicka Får En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
 
 BIDA....................1
arm; Käre wildu litet bida, Ty här är Immanuel? Hur flög En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
 
 BILD....................2
Du äst en lefwand Bild och Regel Hwar efter sig the En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
wälde, du skiöna Fulkomlighets bild. Jag bor i ditt Lähn, Ehur’ En Cavalliers Resolution, om sin Conqveronte. Efter föregående Melodie.
 
 BINDER..................2
Och i Morgon Henne binder, Förr än Klockan går på siu På MARGARETHÆ Dagh.
tilförsicht Och tanckars frihet binder; Mig fattas ord och måhl At Douceur åt en wacker Flicka.
 
 BITA....................2
skalt min Gås få bita, Wetstdu när, din falska Räf, När En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
stort Vppå skinnet månde bita Lika hwem som thet får slita Epigramma Runii öfwer Ett Rijs til Fetetisdagen 1707.
 
 BITTERHET...............1
sinn, Där aldrig någon Bitterhet kom inn? Säg, huru kan ditt En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
 
 BITTERT.................1
kan qwida, Kan något bittert kännas i ditt sinn, Där aldrig En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
 
 BIÖRNAR.................2
Christi Namn, Leyon, Tigrar, Biörnar, Wargar, Drakar under Menskio hamn O En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
Ja fast dä wore Biörnar twå, Om wi de Nallar hinna Jägar-Menuet.
 
 BIÖRNEN.................2
ha gett oß Biörnestek, Biörnen är wäl så nyfiken, Som the Öfwer en, som ätit Biörnesteek, och begärde af Pigan dricka.
tort och torstigt Land. Biörnen börja på at picka Och sit Öfwer en, som ätit Biörnesteek, och begärde af Pigan dricka.
 
 BIÖRNESTEK..............1
De ha gett oß Biörnestek, Biörnen är wäl så nyfiken, Som Öfwer en, som ätit Biörnesteek, och begärde af Pigan dricka.
 
 BLAND...................3
Behaglighet, Hwars Lycka jag bland tusend näpplig wet; Anse mig Mild En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
så tijda, Hwi Herre-Barn bland alt, the snarast lära rijda? En Öfwer en ung Herre, när Hästen slog honom af.
Gudinna Uppå ditt Altar, Bland alla de liljor, Som wäxa på En Cavalliers Resolution, om sin Conqveronte. Efter föregående Melodie.
 
 BLE.....................1
mig blef förärd, Drömma ble jag lärd; Om jag glömde Hwad Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
 
 BLEF....................7
elliest wålla, At jagh blef på slutet glad. Bäst jagh satt På MARGARETHÆ Dagh.
i truten, At han blef behagelig. Jagh, min Jungfru, önskar Ehr På MARGARETHÆ Dagh.
en blornster-hufwudgiärd, Som mig blef förärd, Drömma ble jag lärd; OmBlomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
de hadde då, Då blef smaken Först rätt waken, Smak war Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
halfklädd jag ursächtar, Swaret blef; jag skull’ ha ris: Ach Gudinnors Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
Upror och rebellion. Hiertat blef på minnet wredt, Som först hågkom Inbördes Krig emellan Förnuftet och Affecterna wid en Skilsmäßa. Under samma Melodie:
Min frihet förspild, Hwi blef jag til löna Wid Wahl-rätten skild En Cavalliers Resolution, om sin Conqveronte. Efter föregående Melodie.
 
 BLEKA...................1
alla Mättas af min bleka hy. Gunst och trohetz socker-strömar Flöt En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
 
 BLEKER..................1
på mig Miältesot. Ångren bleker som ett lik, Qwidd’ at resan Inbördes Krig emellan Förnuftet och Affecterna wid en Skilsmäßa. Under samma Melodie:
 
 BLI.....................19
residents! Eris skal jag bli ditt bäcken? Kanske du ey kiöpa En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
Och om du will bli hans gäst Måst du spela Kuckulure Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
Kuckulure, Du får inte bli nån sijk, Eller bruka swik, Öl Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
qwicka Lilla Flicka, Önskat bli til domedag. Hwem är den? En Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
Mannen arm Händren, at bli warm Uti Kutskens barm Uppå skogen Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
En på Kiärran, Sidst bli Knektar begge twå. Detta war nu Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
Then som tror kan bli berömd; Blir doch eij thesmera säller På MARGARETHÆ Dagh.
Edra Skoor sku eij bli slitne; Men jagh sade ther til På MARGARETHÆ Dagh.
Som skal innan kort bli Vng-Fru, Här är Hennes Conterfey. Är På MARGARETHÆ Dagh.
gemeent; Hoppas jagh doch bli vrsächtad: Ty jagh war i Natt På MARGARETHÆ Dagh.
en Bok, Man torde bli sent nog i Ride-Konsten klok. Bemötte Öfwer en ung Herre, när Hästen slog honom af.
alt för högfärdig; At bli Fru ästu för låger; At bli Öfwer en medelmåtig Jungfru, som på slutet försmådde sin Fästman, den äfwen så god war, som hon. Polonesse.
ästu för låger; At bli Hustru tu ey dåger; Gif tig Öfwer en medelmåtig Jungfru, som på slutet försmådde sin Fästman, den äfwen så god war, som hon. Polonesse.
Brår på Bergen, Wil bli Berg och ingen sten. När nu Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
wårt förnuft; tilstånden skuror bli Fallbomarna dertil och hakar äro wij Anmärkning, Til N. N. Klagan öfwer Ödet, hwilken han således begynner:
Råka andra synas glada, Bli hans ögon stel och sur, Men AT här falskhet mycket öfwas
Til at se sig bli förledt, At ditt Ängla-fromma sinne Gofwo AT här falskhet mycket öfwas
stämmas Och ey döden bli mitt wahl. Alla Herdar då wist AT här falskhet mycket öfwas
i Främmande kistor, Lät bli at läsa i Andras bref-listor; Spör Menuet-Wijsa om allehanda saker ihop.
 
 BLID....................1
mig derför’ skönste Lilja Blid och gunstig nu som förr, Städ AT här falskhet mycket öfwas
 
 BLIDA...................3
sig ned, Tänck den blida Herskarinna, Som jag tror war aldrig Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
för din Ätt. Den blida täcklighet, Som i din ögon lyser Douceur åt en wacker Flicka.
Ser han wänner såta, blida, Må han dö af Miälte-sting, Men AT här falskhet mycket öfwas