ATLANTA.................1
finner, Men han en Atlanta hinner Skönt hon wor’ än så Epigramma Runii öfwer Ett Rijs til Fetetisdagen 1707.
 
 ATT.....................1
tiljor, Du förträdet har. ATt man är säker, Tiden läker Skiönhetens För J. v. C. Menuet.
 
 AUCH....................2
findstu gute Leute; Ja auch so gar Die besten Haar, Und Öfwer Friskens Piruque Wärckstad.
darüber lachen; Ich kan auch wohl besser schertzen, Will mich nur Öfwer Friskens Piruque Wärckstad.
 
 AUF.....................1
Anfang und von Jugend auf, Und noch mehr drauf muß wagen Öfwer Friskens Piruque Wärckstad.
 
 B.......................1
heta: F. D. S. B. C. och M. Deße sutte wid Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
 
 BAAR....................1
the nije Muser in. Baar ett Hjul i een sin Hand På MARGARETHÆ Dagh.
 
 BABELS..................1
ohyra De som byggia Babels torn, Men hwad gäller klockan fyra En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
 
 BACCHI..................2
FRu Lustas Camrat, Och Bacchi Soldat, Uphören at kifwa, Ehr träta Rättwist utslag öfwer Bacchi Brors, och Veneris Partisans twist. Sjunges som: Cupido far wäl, &c.
Ny? är händt i Bacchi Stat: Öhlström fuller som ett fat Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
 
 BAD.....................1
den bästa kock. Hon bad äta; dock Wille maten Sielf ur Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
 
 BADA....................1
Men i deras tårar bada, Woro dem en kostlig Cur; Ser AT här falskhet mycket öfwas
 
 BAK.....................2
wid hwart tilfälle Thet bak fram på kallas för. Men så Epigramma Runii öfwer Ett Rijs til Fetetisdagen 1707.
wall, Då Hästen slog bak ut, och Ryttarn illa gnall. Kom Öfwer en ung Herre, när Hästen slog honom af.
 
 BAKA....................1
At hon också kunde baka. Ja en Morgonward så rar, Som Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
 
 BAND....................1
stoor Perla på ett Band. Han sad’ til migh: gi?a På MARGARETHÆ Dagh.
 
 BANDET..................2
behöfwer snacka Om thet Bandet tu här seer. Jagh wil lefwererat På MARGARETHÆ Dagh.
Systrar, Bok-Gudinnor Gie til bandet hwar sin Steen. Nie Stafwar Namnet På MARGARETHÆ Dagh.
 
 BANNADE.................1
han full med hot, Bannade min fot För den styggen Wändt Inbördes Krig emellan Förnuftet och Affecterna wid en Skilsmäßa. Under samma Melodie:
 
 BAR.....................3
Som hon åt oß bar, Plär min Mor och Far Endast Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
i Kyrkian blifwit kloka, Bar thet hem til supa kål, Och Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
rar, Och liljor mig bar En Kungelig qwinna; Jag offrar Gudinna En Cavalliers Resolution, om sin Conqveronte. Efter föregående Melodie.
 
 BARA....................3
Men nu är han bara farn. Han plä wara kärlekz-tålck, Älska Epigramma Runii öfwer Ett Rijs til Fetetisdagen 1707.
oförnögdt. Hwad är werlden? Bara flärden, Wällust, ähra, rikedom, Alt hwadÖfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
lusten? Hwad är musten? Bara pusten, Kiärnlöst skal, och matkebo: På Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
 
 BARM....................2
min heder ur hans barm, Stora råd som bohlwärck dryga Reser En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
bli warm Uti Kutskens barm Uppå skogen; Jag i Krogen Stod Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
 
 BARMHERTIG..............1
Af en Inspector, En barmhertig, Öppenhiertig, Trogen, kär och såter BrorFriskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
 
 BARN....................1
Sedan sad’ hon käre barn Æsculap och Ganymedes, Ser wäl til Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
 
 BAUMANS.................1
jag tapt. Med Herr Baumans Friska måg For jag rundt omkring Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
 
 BEBLANDAR...............1
all sin hähr, Han beblandar gift med honung Macht och list En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
 
 BEDRAGEN................1
Men then narren war bedragen Och af henne så intagen, At På MARGARETHÆ Dagh.
 
 BEDRÖFWAD...............1
så långe För en bedröfwad fånge. Climene lät din fägring lysa En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
 
 BEDRÖFWAS...............1
af må man wäl bedröfwas, Ty det är bå synd och AT här falskhet mycket öfwas
 
 BEFALTE.................1
med ett skrik, Och befalte ögat gråta, Glädien swor på at Inbördes Krig emellan Förnuftet och Affecterna wid en Skilsmäßa. Under samma Melodie:
 
 BEGGE...................3
Kiärran, Sidst bli Knektar begge twå. Detta war nu så ett Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
som ingen af them begge åger. KIärleken är ju en Gudomlig Öfwer en medelmåtig Jungfru, som på slutet försmådde sin Fästman, den äfwen så god war, som hon. Polonesse.
förgiäta! Aldrig kund’ de begge twå Större nöye få, Än de Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
 
 BEGIFNE.................1
Odygdens foster Och fast begifne Sinnens knoster? Hwad har då wäl En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
 
 BEGRAFNE................1
nyfiken, Som the ny? begrafne Liken Spökar starckt och går igen Öfwer en, som ätit Biörnesteek, och begärde af Pigan dricka.
 
 BEGYNNER................1
älskar roon, Kommer och begynner frija Til then oroon Phantasia Meer På MARGARETHÆ Dagh.
 
 BEGYNT..................1
han derföre, Förn the begynt. Pen’gen är hwijter Trumetan gål; Den Trompet Stycke, Skrifwit för den stora Trompetaren, Morianen Willhelm, Till at invitera dem, som behaga spela på en Trompeta.
 
 BEGÄR...................3
Ha måst lyda hans begär. Jungfrun menar: han är blind Therför Epigramma Runii öfwer Ett Rijs til Fetetisdagen 1707.
Hwem på Trompeta Spela begär, Här skal han weta Mästaren är Trompet Stycke, Skrifwit för den stora Trompetaren, Morianen Willhelm, Till at invitera dem, som behaga spela på en Trompeta.
bete, Och hiertat ditt begär. AT här falskhet mycket öfwas, Och Douceur åt en wacker Flicka.
 
 BEGÄRAS.................1
giän Liufligste, som kan begäras, Eller af nå’n Emma bäras, Nar Epigramma Runii öfwer Ett Rijs til Fetetisdagen 1707.
 
 BEHAG...................1
lag, Där jag med behag Hos min qwicka Lilla Flicka, Önskat Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
 
 BEHAGA..................2
Prästen. THe Generaler at behaga, ästu alt för owärdig; The Corporaler Öfwer en medelmåtig Jungfru, som på slutet försmådde sin Fästman, den äfwen så god war, som hon. Polonesse.
Ber dock, lät dig behaga, Mitt namn ett litet rum I Douceur åt en wacker Flicka.
 
 BEHAGAR.................1
Magnet, Som Nordstiernan så behagar, Och som Järnet til sigh drager På MARGARETHÆ Dagh.
 
 BEHAGELIG...............1
truten, At han blef behagelig. Jagh, min Jungfru, önskar Ehr, Alt På MARGARETHÆ Dagh.
 
 BEHAGLIGHET.............1
Du Residents af all Behaglighet, Hwars Lycka jag bland tusend näpplig En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
 
 BEHÅLLA.................1
Fick jagh intet sielf behålla, Vthan Jon och hans Fru Fiålla På MARGARETHÆ Dagh.
 
 BEHÖFWER................1
Almanacka; Ty jagh eij behöfwer snacka Om thet Bandet tu här På MARGARETHÆ Dagh.
 
 BEKANT..................1
Är mig så wäl bekant, Ditt ros är ditt förtret, Fast Douceur åt en wacker Flicka.
 
 BEKHÄST.................1
än dö. Men wår bekhäst war så lam, At wij ej Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
 
 BEKÄND..................1
mans stamm är wäl bekänd. Flöt än bloden, Purpur floden, Ifrån Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
 
 BELÄGRANDE..............1
ey utstår: Si den belägrande Är redan segrande; Tapt gier min För J. v. C. Menuet.
 
 BELÄGRING...............1
som förmår, Så starck belägring Af dygd och fägring Jag dock För J. v. C. Menuet.
 
 BEMÄRKIA................1
af Swänskan stuli, Skal bemärkia Månan Juli, Dubbelt Kors giör twenne På MARGARETHÆ Dagh.
 
 BEMÖDAR.................1
blöt Ho sig så bemödar, Han wisheten dödar, Och slächtas på Rättwist utslag öfwer Bacchi Brors, och Veneris Partisans twist. Sjunges som: Cupido far wäl, &c.
 
 BEMÖTTE.................1
nog i Ride-Konsten klok. Bemötte Boken ock sin Man så plumpt Öfwer en ung Herre, när Hästen slog honom af.
 
 BEN.....................1
klen, Syntes på hans ben, At den Dwärgen, Brår på Bergen Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
 
 BENEN...................1
lilla Pehr Märg i Benen fick iag där. CLimene Dygdens täcka Märg i Benen den 1. Maij 1712.
 
 BENGTA..................1
Fast jag ingen hustru Bengta Hade, den mig kunnat lärdt Efter Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
 
 BER.....................1
tancken giör mig stum, Ber dock, lät dig behaga, Mitt namn Douceur åt en wacker Flicka.
 
 BEREDT..................1
Trogen wän han Ehr beredt Vtaf dygd och kärlek riker Ehr Epigramma Runii öfwer Ett Rijs til Fetetisdagen 1707.
 
 BERG....................2
oomskränckt förmåga. VId ett Berg uti en dahl, På det alt Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
på Bergen, Wil bli Berg och ingen sten. När nu denne Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
 
 BERGEN..................2
at jag altid såg Bergen, och then gröna hwa?en, Will Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
den Dwärgen, Brår på Bergen, Wil bli Berg och ingen sten Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
 
 BERGETZ.................1
intet wärd. Öfwerst uppå Bergetz topp Satt en Mayestätlig qwinna, Af Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
 
 BERGS-GUD...............1
och warit Gudar; Liten Bergs-gud war der en, Doch fast han Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
 
 BERÖM...................3
döm För ett slätt beröm, Om man är så öm At Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
din dygd; Ros och beröm ey tåhl Din ödmiukhet och blygd Douceur åt en wacker Flicka.
mer försan Til ditt beröm upleta, Du har alt det som Douceur åt en wacker Flicka.