ALL.....................6
g Rustat mot mig all sin hähr, Han beblandar gift med En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
näns Effter du nu all din galla På min ära wil En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
sminck; Lyckan giör han all sin ära, Den Gudinnan som han En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
quitterat sina pihlar Ty all jacht i fastan hwilar Och wil Epigramma Runii öfwer Ett Rijs til Fetetisdagen 1707.
Boning, Du Residents af all Behaglighet, Hwars Lycka jag bland tusend En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
som wil hugga på All ting och rida, Alla ord tugga Menuet-Wijsa om allehanda saker ihop.
 
 ALLA....................16
Och ey afwunds ögon alla Mättas af min bleka hy. Gunst En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
kärlek riker Ehr i alla måtto liker Vndantagandes på ett. Han Epigramma Runii öfwer Ett Rijs til Fetetisdagen 1707.
Gläd then tig för alla, Sin Glädie-Sol will kalla. LÄgg nu En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
GUdh weet hwar han alla tog. Eliest tör jagh wäl slå På MARGARETHÆ Dagh.
han Seger finner, Vti alla Speel han winner, Tappar aldrig sina På MARGARETHÆ Dagh.
ett kål. Spela sku alla, Och höra på Trumetan skalla, En Trompet Stycke, Skrifwit för den stora Trompetaren, Morianen Willhelm, Till at invitera dem, som behaga spela på en Trompeta.
oß trenne sij, Huru alla wi Togo in uti, Stora koppar Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
Gud Han styr dem alla fyra. I werldens uhr ett hiul Anmärkning, Til N. N. Klagan öfwer Ödet, hwilken han således begynner:
hans Credit, Kan han alla nederswärta Syns han ensam wara hwijt AT här falskhet mycket öfwas
döden bli mitt wahl. Alla Herdar då wist lära Siunga dig AT här falskhet mycket öfwas
dig til äre-pris, Phillis, alla Nymphers ära Är bå trofast, klok AT här falskhet mycket öfwas
Uppå ditt Altar, Bland alla de liljor, Som wäxa på tiljor En Cavalliers Resolution, om sin Conqveronte. Efter föregående Melodie.
All ting och rida, Alla ord tugga på Kan man ey Menuet-Wijsa om allehanda saker ihop.
wil uppå Spåre rå, Alla fyra ha de godt at påbrå Jägar-Menuet.
tyckas, At skåtten intet alla lyckas, Jagas ändå. Wargarna grå, RäfwarJägar-Menuet.
Jägerskrå; Sidst kiör oß alla hwar i sin wrå Mörckret det Jägar-Menuet.
 
 ALLAS...................1
tror, Jorden är ju allas Mor: Sköld och glafwen, Mött’ i Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
 
 ALLE....................1
en Å. HWad mäst alle Efter Falle, Wi här kalle Liuft Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
 
 ALLEN...................1
Waknad’ opp war hel allen, Och min ögnelust war borta: Ingen Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
 
 ALLENAST................1
VÅr fria wilja rår allenast för wår giärning; Wårt Öde rår Anmärkning, Til N. N. Klagan öfwer Ödet, hwilken han således begynner:
 
 ALLSTÄNS................1
skapt Frisk som fisken, allstäns framme, Kom wädz, jag är ey Epigramma Runii öfwer Ett Rijs til Fetetisdagen 1707.
 
 ALLTING.................1
på skiäcken. Tog Hästen allting så til goda som en Bok Öfwer en ung Herre, när Hästen slog honom af.
 
 ALMANACKA...............1
Så slå vp tin Almanacka; Ty jagh eij behöfwer snacka Om På MARGARETHÆ Dagh.
 
 ALS.....................1
Haar, Und Arbeit mehr als rar. Ein junger Man mit unserm Öfwer Friskens Piruque Wärckstad.
 
 ALT.....................22
gälla Welden blir mig alt för trång, Ondskan börjar häfftigt swälla En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
och hand, Men nu alt för slaka tömar Gier du Momi En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
Bror. Mig är tiden alt för trång At beskrifwa hela Påskan Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
thet tie, Hon af alt een Summa är. Första Steen blir På MARGARETHÆ Dagh.
Han är god när alt will stielpa, Och när ingen ting På MARGARETHÆ Dagh.
min Jungfru, önskar Ehr, Alt som gagnar och som pryder; Alt På MARGARETHÆ Dagh.
gagnar och som pryder; Alt hwad Edert Namn betyder: Ja äntå På MARGARETHÆ Dagh.
och spela Är ej alt ett. Förtije Öre Silfwer-hwitt-mynt, Tar han Trompet Stycke, Skrifwit för den stora Trompetaren, Morianen Willhelm, Till at invitera dem, som behaga spela på en Trompeta.
tijda, Hwi Herre-Barn bland alt, the snarast lära rijda? En Häst Öfwer en ung Herre, när Hästen slog honom af.
Generaler at behaga, ästu alt för owärdig; The Corporaler til at Öfwer en medelmåtig Jungfru, som på slutet försmådde sin Fästman, den äfwen så god war, som hon. Polonesse.
til at taga, ästu alt för högfärdig; At bli Fru ästu Öfwer en medelmåtig Jungfru, som på slutet försmådde sin Fästman, den äfwen så god war, som hon. Polonesse.
låga; Kiärleken är en alt för söt och alt för liuflig Om Kärleken. Effter samma Melodie.
alt för söt och alt för liuflig plåga; När han inte Om Kärleken. Effter samma Melodie.
en dahl, På det alt för skiöna Näset, Låg jag sommar-natten Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
jag drömmer, Och berömmer, Alt ihop är middags sant. SIdst när Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
beröm upleta, Du har alt det som kan Til ros och Douceur åt en wacker Flicka.
önskar dig må ske Alt det som önskligt är, Som lyckan Douceur åt en wacker Flicka.
Elg, Hiort och Rå, Alt dä wi kalla Willebrå, Ja fast Jägar-Menuet.
flärden, Wällust, ähra, rikedom, Alt hwad wi här drömma om, Wi Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
Och smulgråten Uppå båten, Alt ihop bespottar jag; Säger mången, At Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
fräcker, Är ej altid alt för täcker; Och en miuker Bonde Medelwägen Emellan Blygsamhet och Dierfhet.
Den som warit folcke-rädder; Alt förmycket te sig fram Gör ock Medelwägen Emellan Blygsamhet och Dierfhet.
 
 ALTAR...................1
offrar Gudinna Uppå ditt Altar, Bland alla de liljor, Som wäxa En Cavalliers Resolution, om sin Conqveronte. Efter föregående Melodie.
 
 ALTER...................1
wie ein Bräutigam; Ein alter Topff, Ein kahler Kopff, Der arme Öfwer Friskens Piruque Wärckstad.
 
 ALTFÖR..................2
Om tu eij äst altför skummer, Eller altförmycket dummer, Kiänna thes På MARGARETHÆ Dagh.
tienster, Kärleken har en altför stor och oomskränckt förmåga. VId ett Om Kärleken. Effter samma Melodie.
 
 ALTFÖRMYCKET............1
äst altför skummer, Eller altförmycket dummer, Kiänna thes Original. Lät mighPå MARGARETHÆ Dagh.
 
 ALTID...................5
Dock så at jag altid såg Bergen, och then gröna hwa Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
har en aldrig feland’ altid drabbande båga: När han intet bär Om Kärleken. Effter samma Melodie.
Fölg älskogens drift, Hwem altid wil slicka, Och stadigt indricka De Rättwist utslag öfwer Bacchi Brors, och Veneris Partisans twist. Sjunges som: Cupido far wäl, &c.
för trångt. Den som altid är för fräcker, Är ej altid Medelwägen Emellan Blygsamhet och Dierfhet.
för fräcker, Är ej altid alt för täcker; Och en miuker Medelwägen Emellan Blygsamhet och Dierfhet.
 
 ALTIHOPA................1
och skopa Hufwudbrått och altihopa, Wille’n jagh skull’ släppa til. Ja På MARGARETHÆ Dagh.
 
 ALTSAMMANS..............1
min stora håg Om altsammans bättre skrifwa: Likwäl är det nu Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
 
 AM......................1
heissen kahl: Wer ist am Kopff erfroren, Und wie ein glatter Öfwer Friskens Piruque Wärckstad.
 
 AMARANTH................1
hos mig fant, Ingen Amaranth. Är det ey galant? Hwad jag Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
 
 AMAZONSKA...............1
har hieltinnor Ja de Amazonska qwinnor Ha måst lyda hans begär Epigramma Runii öfwer Ett Rijs til Fetetisdagen 1707.
 
 AMIANT..................1
Roos. Sidsta blir en Amiant, Han är god när alt will På MARGARETHÆ Dagh.
 
 AMRA....................1
Som ock plägar kallas Amra, Nog weet Folket ther om slamra På MARGARETHÆ Dagh.
 
 AN......................3
egen politij. Nu wäl an! du Lamb på jorden, Tro ey En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
kan Mer än någon an; Ty tro fritt at han Talte Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
fierde Skall det gå an. Då skall tracteras Starckt, hos Herr Trompet Stycke, Skrifwit för den stora Trompetaren, Morianen Willhelm, Till at invitera dem, som behaga spela på en Trompeta.
 
 ANCKAR..................1
wi tömt ut ett Anckar, Fick jag det jag efterfor, Tu Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
 
 ANDRA...................7
At wij ej förn andra dagen Efter fyra beten fram, Hinte Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
Hwar efter sig the andra rätta må, Du har tig sielf En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
een Låda, I then andra fick man skåda Een stoor Perla På MARGARETHÆ Dagh.
gie godh Kiärlek fart. Andra blir en Arnethist, Som skal wara På MARGARETHÆ Dagh.
Gudinna, Denne satt med andra fem; Doch war en af dem Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
den hunden Åt de andra narrar log. Blygden skiämdes nu på Inbördes Krig emellan Förnuftet och Affecterna wid en Skilsmäßa. Under samma Melodie:
ensam wara hwijt. Råka andra synas glada, Bli hans ögon stel AT här falskhet mycket öfwas