The Concordance
 
 &C......................1
förer oß I nöden. &c. Swar. VÅr fria wilja rår allenast Anmärkning, Til N. N. Klagan öfwer Ödet, hwilken han således begynner:
 
 55......................1
Lekmän som af Präster, 55 GUdh weet hwar han alla tog På MARGARETHÆ Dagh.
 
 A.......................1
sad’ til migh: gi?a på Hwad som härmedh månd’ betäknas På MARGARETHÆ Dagh.
 
 ACH.....................2
jag skull’ ha ris: Ach Gudinnors pris, Sad’ jag Näsewis, Wäl’s Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
aldrig från ehr fara; Ach at någon mig det sagt, Had’ Inbördes Krig emellan Förnuftet och Affecterna wid en Skilsmäßa. Under samma Melodie:
 
 ACHAT...................1
Femte war wist en Achat: Bättre än mång Doctors Zedel, Mot På MARGARETHÆ Dagh.
 
 ACHITHOPHELL............1
sida Far du med Achithophell. Ja du skalt min Gås få En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
 
 ACHTA...................2
swarar kort Sig ey achta, hwad han hotar Och hon ey Epigramma Runii öfwer Ett Rijs til Fetetisdagen 1707.
odygden Följer blygden; Lysten achta dig för fall, Mins hur Smekfält Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
 
 ADAM....................1
Sinnet sakna, Förstå den Adam fick när han af Sömnen wakna Ett litet Infall för roskull.
 
 ADAMS...................1
Oden, Kiällan är doch Adams länd. Af din kläder, Och förfäder Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
 
 ADEL....................1
Adelsman, Egen dygd är Adel sann; Res ey kammen, Hwem war Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
 
 ADELSMAN................1
förfäder, Blir du ingen Adelsman, Egen dygd är Adel sann; Res Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
 
 AF......................43
afwunds ögon alla Mättas af min bleka hy. Gunst och trohetz En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
socker-strömar Flöt i går af mun och hand, Men nu alt En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
som kan begäras, Eller af nå’n Emma bäras, Nar hon halp Epigramma Runii öfwer Ett Rijs til Fetetisdagen 1707.
slagen: Stego wij då af wår häst Gingo in där näst Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
Tu min ära stor Af en Inspector, En barmhertig, Öppenhiertig, Trogen Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
När man waknar, Kärnan, af en liuflig dröm. Stockholm måste wara Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
täcka Boning, Du Residents af all Behaglighet, Hwars Lycka jag bland En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
Så blir min Blod af tin förnögda min Mer frisk, än En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
min Mer frisk, än af det skönsta Fernerwijn; Men när ditt En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
narren war bedragen Och af henne så intagen, At han lydde På MARGARETHÆ Dagh.
farlig många Gäster, Så af Lekmän som af Präster, 55 GUdh På MARGARETHÆ Dagh.
Så af Lekmän som af Präster, 55 GUdh weet hwar han På MARGARETHÆ Dagh.
tilwägs: Hiul ett Ord af Swänskan stuli, Skal bemärkia Månan Juli På MARGARETHÆ Dagh.
nätt och frij, Fijn af hy, i Ansicht trinder, Liten Näsa På MARGARETHÆ Dagh.
Physionomi? Nu kan tu af Syn och Taal, Om tu eij På MARGARETHÆ Dagh.
blir thet tie, Hon af alt een Summa är. Första Steen På MARGARETHÆ Dagh.
är en klaar Rubin, Af then aldraskiönsta färgen, Han vpfriskar blod På MARGARETHÆ Dagh.
Wijn. Fierde Stenen är af Gull, Wäles then som sådant åger På MARGARETHÆ Dagh.
Honom giör man mycket af. Siunde är en Jaspis rar: Hwem På MARGARETHÆ Dagh.
Turchos, Giör at then af Kyrckie-toppen Faller, oskadd blir til Kroppen På MARGARETHÆ Dagh.
brand, Han går redan af och ann, Nu min sann Kommer Öfwer en, som ätit Biörnesteek, och begärde af Pigan dricka.
façon den unga Herren af. En Häst är ingen Bok, neij Öfwer en ung Herre, när Hästen slog honom af.
hos en som ingen af them begge åger. KIärleken är ju Öfwer en medelmåtig Jungfru, som på slutet försmådde sin Fästman, den äfwen så god war, som hon. Polonesse.
Satt en Mayestätlig qwinna, Af deß ogemena kropp Sågs wäl hon Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
fem; Doch war en af dem Serdels Högförnäm: Wil man weta Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
Hielte-brudar, Jag som war af annat kön Önskt’ at där och Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
blinck: Kom sitt neder: Af slik heder Wart jag modig, frisk Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
och Melancholi’. Smaken war af sötma mätt, Lucht och syn af Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
mätt, Lucht och syn af blomsterfälten, Nu skull’ örat på sitt Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
smet. Summan är at af de twå Måst’ ettdera ändtli wara Inbördes Krig emellan Förnuftet och Affecterna wid en Skilsmäßa. Under samma Melodie:
Döden Ibland de? lifstråd af då den knapt början nådt, Fri Anmärkning, Til N. N. Klagan öfwer Ödet, hwilken han således begynner:
hiertat hyser, At du af lutter dygd Och tucht är sammansatt Douceur åt en wacker Flicka.
för en dygd, Der af må man wäl bedröfwas, Ty det AT här falskhet mycket öfwas
blida, Må han dö af Miälte-sting, Men när andras hiertan swida AT här falskhet mycket öfwas
kan det ey förmoda Af ditt ogemena wett, At det höllo AT här falskhet mycket öfwas
Winträdets must, Och glädes af ruset, Lef lef man förkiust, Tils Rättwist utslag öfwer Bacchi Brors, och Veneris Partisans twist. Sjunges som: Cupido far wäl, &c.
När hiertat mäst brinner, Af ögat då rinner Mång perle-lik dunst En Cavalliers Resolution, om sin Conqveronte. Efter föregående Melodie.
stöter, Slätt inga böter Af tiden kan få; Deß ögons liungande För J. v. C. Menuet.
förmår, Så starck belägring Af dygd och fägring Jag dock ey För J. v. C. Menuet.
är doch Adams länd. Af din kläder, Och förfäder, Blir du Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
sidst for wall, Som af lättia Först i flättia, Sen i Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
Du girbuker, Penning-sluker, Som af ett förkiusat sinn, Ett gåhlt skarn Öfwer Werldenes Fåfängligheter. Air Anglois.
Adam fick när han af Sömnen wakna. Sij där! Tag fägnad Ett litet Infall för roskull.
 
 AFGRUNDS................1
i häckle-fiäll; Så til afgrunds kulans sida Far du med Achithophell En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
 
 AFSKIED.................1
händren snedt, Som tog afskied från deß fägnad, Gallan war det Inbördes Krig emellan Förnuftet och Affecterna wid en Skilsmäßa. Under samma Melodie:
 
 AFWUNDS.................1
sqwallers hängie-dy, Och ey afwunds ögon alla Mättas af min bleka En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
 
 AGA.....................2
för en så lindrig aga Skyr ey denna werldsens drägg, Derför En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
Men nu wil han aga fålck. Jungfrun tror wäl poiken bör Epigramma Runii öfwer Ett Rijs til Fetetisdagen 1707.
 
 AHL.....................1
Und wie ein glatter Ahl: Wer frembde Haar getragen, Von Anfang Öfwer Friskens Piruque Wärckstad.
 
 AIR.....................1
kinder, ock Din ogemena air, Din täcka ögne-lock. Jag kunde mer Douceur åt en wacker Flicka.
 
 ALDENSTUND..............1
jag mig sen försåg, Aldenstund Gudinnan Fröya Fick sielf se mig Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
 
 ALDRALIUFSTE............1
din trohetz loford qwitt? Aldraliufste Herderinna, Skulle du ta swart för AT här falskhet mycket öfwas
 
 ALDRASKIÖNSTA...........1
klaar Rubin, Af then aldraskiönsta färgen, Han vpfriskar blod och märgen På MARGARETHÆ Dagh.
 
 ALDRASTÖRST.............1
och boning Giör mig aldrastörst beswär. Korßet kan hin onde jaga En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
 
 ALDRIG..................11
wäf; Guds paroll lär aldrig klicka, Jag wet wist han står En Wijsa uti stor förtret, Skrifwen i Götheborg. Melodie: Är jag endast född at lida, &c.
hwa?en, Will jag aldrig wara frö; Om på större siö Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
och gingo dit tillijka, Aldrig nånsin för än då Hörde jag Friskens och Runii resa till Dalarön, Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser.
i ditt sinn, Där aldrig någon Bitterhet kom inn? Säg, huru En Vers skrefwen för Iridas, till den behageliga Climene, angående den undertijden henne påkommande Ängslan. Den 5. Sept. 1712.
Speel han winner, Tappar aldrig sina daar. Thernäst sätts en blå På MARGARETHÆ Dagh.
ursäckta: Kiärleken har en aldrig feland’ altid drabbande båga: När han Om Kärleken. Effter samma Melodie.
Som jag tror war aldrig wred, Den på Näset war wärdinna Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
det så snart förgiäta! Aldrig kund’ de begge twå Större nöye Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. Under Melodie: Skiönste Phillis &c.
ettdera ändtli wara, Anten aldrig til ehr gå, Eller aldrig från Inbördes Krig emellan Förnuftet och Affecterna wid en Skilsmäßa. Under samma Melodie:
til ehr gå, Eller aldrig från ehr fara; Ach at någon Inbördes Krig emellan Förnuftet och Affecterna wid en Skilsmäßa. Under samma Melodie:
ej heller någon dygd. Aldrig såg jag Herre-klädder, Den som warit Medelwägen Emellan Blygsamhet och Dierfhet.