Next Section

Previous Section

 
 DRAG..................1
Säg du Tok drag . . . . XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 DRENG.................1
Dreng fort/ fort skölj’ et Glaaß IV KOm kiäre Broder kom
 
 DRICK.................5
Dy drick hwar Stund ock Timma/ III I Männ af höga Sinnen
Weet huth/ drick uth/ din Truth IV KOm kiäre Broder kom
Drick/ drick meij till Jag beer IV KOm kiäre Broder kom
Kom kom drick om/ den bortgår är een gloop. IV KOm kiäre Broder kom
Drick rätt/ blif mätt/ wårt sätt IV KOm kiäre Broder kom
 
 DRICK/................1
Drick/ drick meij till Jag beer IV KOm kiäre Broder kom
 
 DRICKA................2
Blier Jagh af dricka döder/ III I Männ af höga Sinnen
Dricka friskt i detta Lagh/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 DRICKA/...............1
At han/ som kan eij dricka/ biud’ godh Natt. IV KOm kiäre Broder kom
 
 DRICKAR...............1
Jagh älskar mäst dubblade drickar III I Männ af höga Sinnen
 
 DRICKEN...............2
Wij wele then Dricken wällia III I Männ af höga Sinnen
At Jagh är med dricken dull/ III I Männ af höga Sinnen
 
 DRICKER...............1
Du dricker som een Drängh/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 DRICKZ-BRÖDER.........1
Så beer Jagh alla drickz-Bröder III I Männ af höga Sinnen
 
 DRIFWA................1
Drifwa bårt Hierte-Gnagh/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 DRIFWES...............1
Enär som han drifwes XVI LÄt hwem som will gå
 
 DRIKK.................1
Drikk hin lilla Flikkans Skåhl IV KOm kiäre Broder kom
 
 DRIKKA/...............2
Som skämmes at drikka/ minnen III I Männ af höga Sinnen
See Naglen/ så mått hwar til prikka drikka/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 DRIKKEN...............1
At drikken gier största Lust; III I Männ af höga Sinnen
 
 DROG..................1
Mins när Jag sidst från dig drog XV Iris aldrabäste Wänn
 
 DRUCKIN...............1
Druckin Mann hafwer eij allestädz hickan/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 DRUKKIT...............1
Intil alt är drukkit up. IV KOm kiäre Broder kom
 
 DRUMB.................3
Drumb seind wir nur ein Ich/ kein doppelt Wir: VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Drumb soll und keine Zeit/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Drumb sprich mich loß :||: XIII ICh liebe dich
 
 DRÄNGAR/..............1
Fast mig eij föllier et halft dusin Drängar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 DRÄNGH/...............1
Du dricker som een Drängh/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 DRÖFWE................1
Jagh sitter nu beklemd aff dröfwe tankar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 DRÖIJA................1
Ok i Jagten måtta dröija XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 DRÖMMAR...............1
Qwellier Morpheus drömmar migh XV Iris aldrabäste Wänn
 
 DRÖMMER...............1
Emedan du drömmer XVI LÄt hwem som will gå
 
 DU....................55
Tröttar du honom/ förtreeter han deij; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Poike/ snart ell du får Baaß/ IV KOm kiäre Broder kom
Hwij sitter du så tyst/ IV KOm kiäre Broder kom
Lijk som du hadd’ eij Måhl? IV KOm kiäre Broder kom
Du dricker som een Drängh/ IV KOm kiäre Broder kom
Bezeuge du mit mir Belinde meine Zier/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Du weist ja wie Ich war entzückt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Du ligger mig o skiönste Castalinne VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ock ingen är än du o Castalinna VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Dy om så skiähl at du wilt troo ok höra/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Thet Pant som du mit liufste Hierta gifwit VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Dich/ denn du weist du bist mein Ander-Ich; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Dich/ denn du weist du bist mein Ander-Ich; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Du lebst Bellinde fort und fort in Mir VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Du bist meine Du Es soll sich unser keins VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Du bist meine Du Es soll sich unser keins VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
(Den du i mig tändt) IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Förutan Sloknan? Ok du wilt eij brinna! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ock yncksam Klaga qwida? Män du i högsta Frögd IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
At du så lättelig kan från mig wijka/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Kan du så lättlig dit Löffte förglömma? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Slijk Falskheet i dit Hierta: Den Dygd du fordom bar IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Den Eed som du mång tusend gånger swurit IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Du brööt/ eij Jag/ wår Eed. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Kullkasta Kiärleek din? så är du week; XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Troor du dig stadig? Näij/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Ty at du älskar Mäi med Falskheet! Säij? XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Tappar du Hiertat mit/ Jag ok så dit. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Und Du verlierest mich/ Mein ander Ich. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Du wunderschönes Kind/ XIII ICh liebe dich
Daß du mich bringst zur Erden? XIII ICh liebe dich
Lisille du mein Leben/ XIII ICh liebe dich
Du rosen-schöner Mund XIII ICh liebe dich
Du meines Schattens Sonn/ XIII ICh liebe dich
Ok du intet mäd äst när/ XV Iris aldrabäste Wänn
Så draer du ock Hierta mit XV Iris aldrabäste Wänn
Hwad tänker nu du? XVI LÄt hwem som will gå
Du spinner och sömmer; XVI LÄt hwem som will gå
Du menar wist nu: XVI LÄt hwem som will gå
Emedan du drömmer XVI LÄt hwem som will gå
Du Sanningen glömmer XVI LÄt hwem som will gå
När du sielf det giör. XVI LÄt hwem som will gå
At du dig bebant/ XVI LÄt hwem som will gå
At du mig begiärat XVI LÄt hwem som will gå
HWad begär du Hierta lilla? XVII HWad begär du Hierta lilla?
Men om du migh eij will höra XVII HWad begär du Hierta lilla?
Men du måste kunna tiga XVII HWad begär du Hierta lilla?
Säg du Tok drag . . . . XVII HWad begär du Hierta lilla?
Hwem du skulle Pilar skänkia/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Föga war du den gång klook; XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Jo/ du kund det sielf besinna/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Lade du din’ hwassa Skecktar/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Ok du Cypern war bedröfwad/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Du din Prijß är från dig röfwad/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Mins du ey att iag mig sidst XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section