Next Section

Previous Section

 
 DIGH..................9
SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta? VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Allenast när som iagh uppå Digh tänker VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
At Jagh för digh qwider. XV Iris aldrabäste Wänn
At Jagh/ fåfängh-glad! sijr digh XV Iris aldrabäste Wänn
Til digh min Sol länker. XV Iris aldrabäste Wänn
Jagh will digh een sådan gifwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
Will iagh digh till Wilies göra XVII HWad begär du Hierta lilla?
Gifwa digh en lagom lång/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
At Jag åt digh något giort/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 DIJT..................1
Huggit denne skråma dijt? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 DIN...................27
Weet huth/ drick uth/ din Truth IV KOm kiäre Broder kom
Rees op din Krop/ säij top IV KOm kiäre Broder kom
Din liufwe Syn/ dit såcker-söta Taal? VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
O! milde Himmel är thet så din Willia VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Så måst din stränga Lag iag undergå. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Din Sorg migh/ mehr än som min egen/ kränker VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Skall nu min Kiärleek ökas/ din förswinna/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Hwad skall Jag om din Stadigheet då dömma? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
När som Jag först betagin I din Wänskap kom/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Fast om din Falskheet kädian kunde rifwa IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Den min olycklig Lycka på din Willia smedt/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Fast om Jagh hatas/ älska; Tråß all din Haat/ min Siähl! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Blier Jagh lijkwäl din Trähl. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Din Mißgund. X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
At Jag haer för din skuld lijdit X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Din Kiärlekz nya Wåhr; XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Kullkasta Kiärleek din? så är du week; XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Din Kiärleek man Förtreet/ Ostadigheet! XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Din Kiärleek är eij så/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Dy slut mig uti din Siähl XV Iris aldrabäste Wänn
Begiära din Gunst XVI LÄt hwem som will gå
Men iagh wil din Längtan stilla XVII HWad begär du Hierta lilla?
Mit skall alt till din tienst stå. XVII HWad begär du Hierta lilla?
Fast hon åt din Tokheet log/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Du din Prijß är från dig röfwad/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Lätt din bittra Tåre-Luth XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Sij jag är din första Träl XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 DINA..................3
Dina Kinners Rosen-Färg X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Dina Läppars Skiönheet skijner X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Kom at Kyssa dina Händer/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 DIN’..................1
Lade du din’ hwassa Skecktar/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 DIR...................5
Ich lebe fort und fort in dir VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Dir gantz ergeben. XIII ICh liebe dich
Gefält es dir :||: XIII ICh liebe dich
Lieb den der dir gebricht. XIII ICh liebe dich
Weil es dir nicht ist bewust XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 DIR/..................2
Den dies is dir/ so wohl alß mir/ bewust V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Ich komm dir/ Mir nicht/ zu; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 DIT...................13
Din liufwe Syn/ dit såcker-söta Taal? VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jagh skrifwer här dit Nampn i wåta Sanden VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
SÅ är dit Hierta från mig wändt IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ock i dit Kiärleeks Fängsel slijta Tijden bort/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Kan du så lättlig dit Löffte förglömma? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Slijk Falskheet i dit Hierta: Den Dygd du fordom bar IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Dit Hiert-twingand’ Ook) IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Dit Sool-stråland’ Ögne-paar X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ty sielfwa Hiertat dit som Jag tror mit XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Jag önskad dit Fördrag/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Tappar du Hiertat mit/ Jag ok så dit. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Dit Purpur-Läppars Paar (Som jag mig har XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Ok uti dit Land med fecktar/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 DIT/..................1
At thet rättas effter dit/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 DIUPAST...............1
Är diupast neer uti mit Bröst inskrifwit VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 DOCH..................14
Bleibt Venus und dem Bacchus doch der Preiß. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
So wie wir uns nennen Bleiben wir doch Eins. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Hat zwar viel Rauch/ doch wenig Gluth und Loh. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Doch ruff ich in den Wind XIII ICh liebe dich
Bedencke doch :||: XIII ICh liebe dich
Sey doch nicht länger taub/ XIII ICh liebe dich
So stirbstu doch mit mir. XIII ICh liebe dich
Doch meinen Todt verlacht. XIII ICh liebe dich
Sprich doch mein Urtheil ab/ XIII ICh liebe dich
Es muß doch mit der Zeit XIII ICh liebe dich
Doch gieb mir Liebstes Licht/ XIII ICh liebe dich
Doch kanstu mir Rettung geben XIV SOll denn lieblichste Climene
Doch ney/ om så wore skedt XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 DOCK..................4
Et ährligt Hierta man dock hoos mig finner; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Jag seer/ ok kan dock lijkwäl intet niuta/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Kund ändra mångens Tankar; Dock tröstas Jag therwed IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Dock lätt hon den Pilten leeka/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 DOG...................1
Dog tråtz Olycka/ at Jag derför swijker/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 DOK...................3
När uprinner dok then Dagh XV Iris aldrabäste Wänn
Dok så seer man Himlen gråta XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
För en rädd dok snäller Hiort. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 DOPPELT...............1
Drumb seind wir nur ein Ich/ kein doppelt Wir: VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 DRAER.................2
Wexel-Kiärlek som them draer XV Iris aldrabäste Wänn
draer du ock Hierta mit XV Iris aldrabäste Wänn

Next Section

Top of Section