Next Section

Previous Section

 
 ÖFWER.................3
Öfwer Himmelens Behag XV Iris aldrabäste Wänn
Öfwer alle Kinner rinna/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Han är swart-siuk öfwer Jorden/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ÖFWERHÅLT.............1
Haa medh kiorteln öfwerhålt. XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 ÖFWERHÖLGT............1
När seen Natten öfwerhölgt XV Iris aldrabäste Wänn
 
 ÖFWERWUNNIN...........1
Them man öfwerwunnin geer XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ÖGNA-TRÖST/...........1
Min fordom Ögna-Tröst/ min Lust ock Ära/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 ÖGNE-PAAR.............1
Dit Sool-stråland’ Ögne-paar X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 ÖGNHWARF/.............1
Et liufligt Ögnhwarf/ Skiönste! kan thet giöra/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 ÖGON..................1
Som lijk een Flod utur min Ögon rinna/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 ÖGON/.................2
Altijd för Ögon/ i mit Sinn’ ok Minne/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ögon/ Leppar/ hwita Händer XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ÖHL...................2
Af Öhl ok Wijn/ et Swijn IV KOm kiäre Broder kom
Öhl min Herre! gå i Säng; IV KOm kiäre Broder kom
 
 ÖKAS/.................1
Skall nu min Kiärleek ökas/ din förswinna/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 ÖLET..................1
Så får Ölet bättre Smak IV KOm kiäre Broder kom
 
 ÖNSKAD................1
Jag önskad dit Fördrag/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 ÖNSKAR................1
Ock önskar hiertlig intil denna Dag/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 ÖSTAN/WÄSTAN/.........1
Östan/Wästan/ Nor ok Sör. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ÜBER..................1
Laß’t andre hin und her/ zu Land und über Meer/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit


Made with Concordance