Next Section

Previous Section

 
 ÄNDA..................2
Så lät min Sorg ok Suck een ända få/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ända wil i Döden raska/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 ÄNDA/.................1
Ach! Ach! när skall min Sorg ok Ångest ända/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 ÄNDAS.................2
Alt hwad Begynsel haer ändas en gång; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Lust föllier Gråten/ Gråt ändas i Sång; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 ÄNDERN................1
Sich ändern oder enden/ XIII ICh liebe dich
 
 ÄNDRA.................2
Kund ändra mångens Tankar; Dock tröstas Jag therwed IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ty hwad ingen ändra kan XV Iris aldrabäste Wänn
 
 ÄNGLA-MOOR............1
Bekyßa/ min Hiert- Siähl- ock Ängla-Moor. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 ÄNGSLAN/..............1
ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 ÄR....................51
Är Jag eij af hög Ätt ok adelt Stånde/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Then Dygden adlar Han är rättlig Adel I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Är Jag eij stoor ok stark af Krop ok Lemar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Är af Natur Jag tyst/ kan litet tahla/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Är fåfeng/ intet/ Glas/ Fnas/ As ok Tokhet; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
All Werlden älskar Ju hwad som är brokot/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Modet blier fritt när som Kroppen är eij. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Fängsel giör Längsel när Lyckan är wrång. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Lustig/ fast om thet är mot ens Behag/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
At I olycklig är lustig som Jag. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
At Jagh är med dricken dull/ III I Männ af höga Sinnen
Långt bättr’ är i wijn att simma III I Männ af höga Sinnen
Som är i Dagh i Lagh medh oß ogijn. IV KOm kiäre Broder kom
Intil alt är drukkit up. IV KOm kiäre Broder kom
Lät sij at I som Jagh i Lagh är Män. IV KOm kiäre Broder kom
Tin Swälg ok Bälg är tämlig widh ok bredh. IV KOm kiäre Broder kom
Hwip! thet är fullt/ guttåhr! IV KOm kiäre Broder kom
Alt är uthe till een tåhr IV KOm kiäre Broder kom
Kom kom drick om/ den bortgår är een gloop. IV KOm kiäre Broder kom
Uthan är Jungfru gran/ IV KOm kiäre Broder kom
Är såleds fatt och satt IV KOm kiäre Broder kom
är min Hug ok Sinne högst bedröfwat/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At Jag af alle Medel är beröfwat VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag är lijk som een wäder-drifwen Skuta VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Det är en Orsak til min stora Qwaal. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
O! milde Himmel är thet så din Willia VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag är lijk hwar Jag är Så haer Jag henne kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag är lijk hwar Jag är Så haer Jag henne kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Mit Hierta darrar/ tunger är min Tunga/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ock ingen är än du o Castalinna VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Som kiärast är. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Är diupast neer uti mit Bröst inskrifwit VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
är dit Hierta från mig wändt IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Jag undrar huru mögligt är IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Är twijfwels utan qwar. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Men Godtroon är bedragin; Ty Jag tänckt’ eij om/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Et Ord är Wind som ingen slår i hiähl/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Kullkasta Kiärleek din? så är du week; XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
är som hwar Man weet XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Din Kiärleek är eij så/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Dödligt är ju Såre wist XV Iris aldrabäste Wänn
Är Olust i Löije/ XV Iris aldrabäste Wänn
At Jag wämjes hwar Jag är XV Iris aldrabäste Wänn
Är fåfängt Omak: XVI LÄt hwem som will gå
När intet är Tij: XVI LÄt hwem som will gå
Det är Fillis sant XVI LÄt hwem som will gå
Är ej thesse Wapen nog XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Du din Prijß är från dig röfwad/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Han är swart-siuk öfwer Jorden/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
är rätt Dianas Prakt XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Sij jag är din första Träl XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ÄR/...................2
Är/ at Jag af tijden känner X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Som med Skiäl dyrckwärdig är/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 ÄRA/..................1
Min fordom Ögna-Tröst/ min Lust ock Ära/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 ÄRE...................3
Äre mina föllie-Swänner X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ej äre som et: XVI LÄt hwem som will gå
Äre Kädior/ Eld som tänder/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ÄRE/..................1
Wijßheet ok Styrka sällan samman äre/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 ÄR’...................1
The Tuppar är’ eij bäst som myckit gahla; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 ÄST...................2
Jempt androm äst förnögd. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ok du intet mäd äst när/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 ÄTER..................1
Mången mått liwa som eij äter skrätt. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 ÄTT...................1
Är Jag eij af hög Ätt ok adelt Stånde/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 ÅLDREN................1
Sårg kommer tijdlig nog/ när Åldren kommer/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 ÅNGEST................1
Ach! Ach! när skall min Sorg ok Ångest ända/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 ÅT....................5
Som iagh åt sigh giöra will/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
At Jag åt digh något giort/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ok en skänk åt sådan Mö XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Fast hon åt din Tokheet log/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Åt Lisetten til en Seger XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ÅTER..................1
Jag åter igän XVI LÄt hwem som will gå
 
 ÅTERWÄNDA.............1
Jag fruchtar at han eij lär återwända VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 ÅTH/..................1
Moot Hug ok Willian måste skillias åth/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 ÅTHNÖT................1
Hwar han liufste frögd åthnöt XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 ÅTHSKILLIA/...........2
Men wiltu hårda Skäbne oß åthskillia/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Men efter Himmlen Siälf oss will åthskillia/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?

Next Section

Top of Section