Next Section

Previous Section

 
 WÄNNER................1
O! Hiertans Sorg/ O Kwal! när Wänner såta VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 WÄNSKAP...............1
När som Jag först betagin I din Wänskap kom/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 WÄN’N.................1
Ock med Wän’n förlåter. XV Iris aldrabäste Wänn
 
 WÄRD..................1
Wärd gifwen hijt Tobak/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 WÄRDEN................1
Wärden all at segerwinna? XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 WÄRDIG................1
Ok med wärdig tienst förähra/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 WÄRKESTAAN............1
Uthi mörka wärkestaan XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 WÄRLDEN...............1
Nei intet fins i heela Wärlden wida VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 WÄRLDSLIG.............1
Stånd/ Rijkdom/ Skönhet/ Styrkia/ wärldslig Klookheet I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 WÄRMAN................1
Haer Lågan stoor/ men Wärman lijk som Strå. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 WÄRST/................1
Som/ hwad wärst/ bäst tyder. XV Iris aldrabäste Wänn
 
 WÄXER.................1
Ogräs thet wäxer ju wid Tårp som Byar. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 WÄXLAR................1
Olyckan wäxlar ju lijka med Lyckan/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 WÅGA..................1
Pläger sig i Skogen wåga XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 WÅHR..................1
Din Kiärlekz nya Wåhr; XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 WÅR...................2
Wij hälla them i wår Krop. III I Männ af höga Sinnen
Du brööt/ eij Jag/ wår Eed. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 WÅRT..................3
Hwilom oß från wårt glam IV KOm kiäre Broder kom
Drick rätt/ blif mätt/ wårt sätt IV KOm kiäre Broder kom
Wårt Hierteband skull’ aldrig onöt slijtas: IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 WÅTA..................2
Jagh skrifwer här dit Nampn i wåta Sanden VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Genom detta långa wåta XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 YMNOGER...............1
Af ymnoger Maat XVI LÄt hwem som will gå
 
 YNCKLIGHEET...........1
I hwad för ynckligheet Jag måste lifwa/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 YNCKSAM...............1
Ock yncksam Klaga qwida? Män du i högsta Frögd IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 YNNEST................1
Tillbeer/ lät mig ynnest finna! XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 YXEN..................1
Samma/ när Yxen ens haer inte Skafft? II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 ZAGEN/................1
Wie mein Hertz in Angst und Zagen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 ZAHL..................1
Und fehl Ich Eins/ so küß Ich sonder Zahl; XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 ZEIT..................1
Es muß doch mit der Zeit XIII ICh liebe dich
 
 ZEIT/.................2
Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Drumb soll und keine Zeit/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 ZERWEHEN..............1
Zerwehen deine Lieb/ ist das dein Brauch XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 ZIEL..................1
Ich lieb die Lieb und bleibt mein Ziel: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 ZIER..................1
Was hilfft dichs schönste Zier XIII ICh liebe dich
 
 ZIER/.................1
Bezeuge du mit mir Belinde meine Zier/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 ZORN..................1
Weg denn Zorn und Verdruß/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 ZU....................4
Laß’t andre hin und her/ zu Land und über Meer/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Ich komm dir/ Mir nicht/ zu; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Zu meinem Buß-Altar/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Deine Lillien Hand zu küssen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 ZUBRINGEN/............1
In Lust und Lieb zubringen/ denn die Jahr V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 ZUM...................1
Die mich zum sterben bracht/ XIII ICh liebe dich
 
 ZUR...................2
So soll mein Mund zur Straffe ungezehlt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Daß du mich bringst zur Erden? XIII ICh liebe dich
 
 ZURÜCK................1
Auß des Charons Boot zurück. XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 ZURÜCK/...............1
Ein Augenblick zurück/ XIII ICh liebe dich
 
 ZWAR..................1
Hat zwar viel Rauch/ doch wenig Gluth und Loh. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 ZWEIFFEL..............1
In Liebes zweiffel schweben? XIII ICh liebe dich
 
 ZWISCHEN..............1
Zwischen Furcht und Hoffnungs-Lust/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 ZÄHREN-BACH/..........1
Den bittren Zähren-Bach/ XIII ICh liebe dich
 
 ||....................10
ICh liebe dich :||: XIII ICh liebe dich
Bedencke doch :||: XIII ICh liebe dich
Schau Schönste Schau :||: XIII ICh liebe dich
Lisille hör :||: XIII ICh liebe dich
Ich bitte dich :||: XIII ICh liebe dich
Ihr Seufftzer Ihr :||: XIII ICh liebe dich
Ihr Augen Ihr :||: XIII ICh liebe dich
Ihr Lippen Ihr :||: XIII ICh liebe dich
Gefält es dir :||: XIII ICh liebe dich
Drumb sprich mich loß :||: XIII ICh liebe dich
 
 ÄCHZEND...............1
Soll mein Ächzend Traur Getöne XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 ÄHRAT/................1
Jag hafwer dig ährat/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 ÄHRLIG................1
Som een ährlig swänsker Man/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 ÄHRLIGT...............1
Et ährligt Hierta man dock hoos mig finner; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 ÄKTENSKAP.............1
Et Äktenskap kwälia XVI LÄt hwem som will gå
 
 ÄLLSKA................1
Ällska mehr än alt på mey. XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 ÄLSKA.................3
Dy skall iag älska dig alt intill Döden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Fast om Jagh hatas/ älska; Tråß all din Haat/ min Siähl! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Men älska de mig/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 ÄLSKAR................4
All Werlden älskar Ju hwad som är brokot/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Jagh älskar mäst dubblade drickar III I Männ af höga Sinnen
Et Hierta som En älskar rätt/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Ty at du älskar Mäi med Falskheet! Säij? XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 ÄLSKAR/...............1
Mig som dig älskar/ ok aldrig skall neka VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 ÄMNAR.................1
Fast Buken (det Jagh lel eij ämnar) rämnar IV KOm kiäre Broder kom
 
 ÄN....................17
Gråt kan mig intet mehr än Löije båta. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast om han rijder än i en Klöf-Sadel. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Hoo weet hwart Lyckan min mig än kan föhra? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast än thet ginge mig aldrig så slätt/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Ingen tårß giöra mehr än han kan swara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Än lijda heet Kärleeks Brand/ III I Männ af höga Sinnen
För än som Döden mig förmordar jemmerlig. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ock ingen är än du o Castalinna VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Än när man mister Then man håller kiär: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Din Sorg migh/ mehr än som min egen/ kränker VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Fast än min uhrsäkt synes komma seent/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Än en Wänn som såther/ XV Iris aldrabäste Wänn
Ock slijk sårg än lijder/ XV Iris aldrabäste Wänn
Som mer stadig än hon står/ XV Iris aldrabäste Wänn
Fast en mehr än Tartar slug. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Ällska mehr än alt på mey. XIX Nys när Frigga satt i bade
Ty tig giörs ey än behoof XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section