Next Section

Previous Section

 
 WILL/.................2
Such Ehre wer nur immer will/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Som iagh åt sigh giöra will/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 WILLE.................1
Nu wille Jag wähl gierna mehra siunga VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 WILLIA................5
O! milde Himmel är thet så din Willia VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Så nögdas Jagh (emot min Willia) willia VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Så nögdas Jagh (emot min Willia) willia VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ock will med Willia intet mehr mig känna? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Den min olycklig Lycka på din Willia smedt/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 WILLIAN...............2
Då Jag mot Willian min måst blifwa frommer. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Moot Hug ok Willian måste skillias åth/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 WILLJA................1
Sin Willja strax få: XVI LÄt hwem som will gå
 
 WILL’.................1
Ty wij will’ ingen/ som will buga/ truga. IV KOm kiäre Broder kom
 
 WILT..................2
Dy om så skiähl at du wilt troo ok höra/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Förutan Sloknan? Ok du wilt eij brinna! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 WILTU.................1
Men wiltu hårda Skäbne oß åthskillia/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 WIND..................2
Et Ord är Wind som ingen slår i hiähl/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Doch ruff ich in den Wind XIII ICh liebe dich
 
 WIND/.................1
Ein Wort ist ja kein Pfeil/ nur bloß ein Wind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 WINNER................1
Intil Jag seer/ Hoo som winner för meij/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 WINSLE................1
Ich winsle Tag und Nacht/ XIII ICh liebe dich
 
 WIR...................4
Drumb seind wir nur ein Ich/ kein doppelt Wir: VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Drumb seind wir nur ein Ich/ kein doppelt Wir: VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
So wie wir uns nennen Bleiben wir doch Eins. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
So wie wir uns nennen Bleiben wir doch Eins. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 WIRD..................3
Liebt sonder Wanckelmuht/ wird nicht betrübt/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Wird mirs gleich noch so schwer XIII ICh liebe dich
Offt wird ein Feldt gemeyt XIII ICh liebe dich
 
 WISOR.................2
Wisor? Wisor giör hwar Man/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Wisor? Wisor giör hwar Man/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 WISSEND...............1
Nicht wissend wann/ wie/ wo XIII ICh liebe dich
 
 WIST..................5
Wor’ wist på Jorderijk Mig ingen ingen lijk. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ihr wist ja wie sies meint/ XIII ICh liebe dich
Dödligt är ju Såre wist XV Iris aldrabäste Wänn
Det wore wist ledt: XVI LÄt hwem som will gå
Du menar wist nu: XVI LÄt hwem som will gå
 
 WISTA/................1
Min Siäl wil i min Krop eij länger wista/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 WISTAR................1
En Hiort som uti mörka Skogar wistar VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 WITNA.................1
Till at witna hennes Makt. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 WITNEN................1
Ok Witnen wäl bährat XVI LÄt hwem som will gå
 
 WO....................2
Nicht wissend wann/ wie/ wo XIII ICh liebe dich
Selbst meinen Todt/ wo nicht/ XIII ICh liebe dich
 
 WOHL..................2
Nichts ist auff dieser Welt das mir so wohl gefällt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Den dies is dir/ so wohl alß mir/ bewust V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 WONN/.................1
Lisille meine Wonn/ XIII ICh liebe dich
 
 WORE..................4
SKulle Jag sörja då wore Jag tokot II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
At utan dig Jag långseen wore dödh; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Det wore wist ledt: XVI LÄt hwem som will gå
Doch ney/ om så wore skedt XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 WORNACH...............1
Wornach mein Geist nur wachet/ XIII ICh liebe dich
 
 WORT..................1
Ein Wort ist ja kein Pfeil/ nur bloß ein Wind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 WOR’..................1
Wor’ wist på Jorderijk Mig ingen ingen lijk. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 WRED..................1
Frigga wred bad Astrild bijda/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 WREDES................1
Frigga tändz af wredes heeta/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 WREED.................1
WAr eij så wreed min kiäre Siähl/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 WRÅNG.................1
Fängsel giör Längsel när Lyckan är wrång. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 WUNDERSCHÖNES.........1
Du wunderschönes Kind/ XIII ICh liebe dich
 
 WUNDERT/..............1
Mich wundert/ wenn’s mir noch kömt in den Sinn/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 WUNNIT................1
Mången troor wunnit hwad Endlycktan tafft. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 WÄCHTER...............1
Ihr Liebes Wächter XIII ICh liebe dich
 
 WÄDER-DRIFWEN.........1
Jag är lijk som een wäder-drifwen Skuta VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 WÄDER-GUDEN...........1
Dy Wäder-Guden blåser strängt emoot/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 WÄDERLEEK.............1
Skall så leen Wäderleek XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 WÄDRE.................1
Ok fast det skiött aff wädre måst förgå VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 WÄDRET................1
At Wädret det blås: XVI LÄt hwem som will gå
 
 WÄG...................1
Sin Wäg til at löpa: XVI LÄt hwem som will gå
 
 WÄHL..................1
Nu wille Jag wähl gierna mehra siunga VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 WÄKKER................1
Om torsten migh wäkker op III I Männ af höga Sinnen
 
 WÄL...................2
Jag får min lijke wäl när jag först frijar; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Ok Witnen wäl bährat XVI LÄt hwem som will gå
 
 WÄLIA.................1
Jag will för Sorg et Lustigt Hierta wälia. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 WÄLIA/................1
Allena dig wälia/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 WÄLL..................4
Kan man wäll finna större Hiertans jemmer? VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Far wäll min Wän/ min Siäl/ mit Lijf/ min Kiära/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Far wäll min Hiertans Barn ock bästa Wänn: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Skall så wäll som andra trafwa/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 WÄLLIA................1
Wij wele then Dricken wällia III I Männ af höga Sinnen
 
 WÄMJES................1
At Jag wämjes hwar Jag är XV Iris aldrabäste Wänn
 
 WÄN...................1
Men blifwer god Wän. XVI LÄt hwem som will gå
 
 WÄN/..................2
Han som med Then blijr Wän/ IV KOm kiäre Broder kom
Far wäll min Wän/ min Siäl/ mit Lijf/ min Kiära/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 WÄNDER/...............1
Effter Soolen wänder/ migh XV Iris aldrabäste Wänn
 
 WÄNDT.................1
SÅ är dit Hierta från mig wändt IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 WÄNN..................5
Tänck min Wänn at Man fördenskull måt’ liwa II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta? VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Far wäll min Hiertans Barn ock bästa Wänn: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Iris aldrabäste Wänn XV Iris aldrabäste Wänn
Än en Wänn som såther/ XV Iris aldrabäste Wänn

Next Section

Top of Section