Next Section

Previous Section

 
 WARA/.................2
Så kan Jag lell förnögd som andra wara/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Dy skal mit Blodh ock Modh osörgse wara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 WARDA.................1
Wij warda allesammans/ Arm ock Rijke/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 WARUMB................2
BEllinde warumb qwälstu mich? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Ich Irr; Bellinde warumb qwälstu dich? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 WAS...................5
Was hilffts daß man sich selbst verdirbt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Die nicht verstehn was Lieben ist und Wein. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Keine Schmertzen nicht: Ey was soll dieses seyn? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Was hilfft dichs schönste Zier XIII ICh liebe dich
Ach! was hilfft mein Seuffz und Klagen? XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 WATN-FAHRA............1
Rädz hwarken Tiuf/ Eld eller Watn-Fahra. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 WAß...................1
Waß bey dem Lieben giebt vor süsse Lust: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 WEDH/.................1
Uppå min Edh tål wedh/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 WEEK..................1
Kullkasta Kiärleek din? så är du week; XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 WEELA/................1
Smöria/ plåstra/ teppa/ weela/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 WEET..................6
Hoo weet hwart Lyckan min mig än kan föhra? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Weet huth/ drick uth/ din Truth IV KOm kiäre Broder kom
Weet I hwarken Huth ell’ Skam? IV KOm kiäre Broder kom
At Jag dig aldrig at förglömma weet: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Då är som hwar Man weet XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Dy Hon weet at Astrild feger XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 WEET/.................1
En Kyss som ingen weet/ Förlijkning skedt. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 WEETA/................1
Magga lilla må thet weeta/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 WEG...................2
Weg mit dem Schertze VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Weg denn Zorn und Verdruß/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 WEH...................1
Nu Jagh Then most´/ Ach weh! Ach plåga! mista VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 WEIL..................1
Weil es dir nicht ist bewust XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 WEIN..................1
Die nicht verstehn was Lieben ist und Wein. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 WEIST.................2
Du weist ja wie Ich war entzückt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Dich/ denn du weist du bist mein Ander-Ich; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 WEIß/.................1
Ist Juno reich/ ist gleich Minerva weiß/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 WELE..................1
Wij wele then Dricken wällia III I Männ af höga Sinnen
 
 WELT..................1
Nichts ist auff dieser Welt das mir so wohl gefällt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 WENDEN/...............1
Es kan sich wenden/ XIII ICh liebe dich
 
 WENIG.................1
Hat zwar viel Rauch/ doch wenig Gluth und Loh. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 WENN..................1
Denn wenn ich dich nur erblick XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 WENN’S................1
Mich wundert/ wenn’s mir noch kömt in den Sinn/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 WER...................2
Such Ehre wer nur immer will/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Und wer diesem wiederspricht! XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 WERD..................1
Ich werd ja dies erwerben/ XIII ICh liebe dich
 
 WERDEN................1
Venus muß selbst schamroth werden XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 WERDEN/...............1
Des Todes werden/ XIII ICh liebe dich
 
 WERLDEN...............1
All Werlden älskar Ju hwad som är brokot/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 WETA..................2
Han weta rätt bör. XVI LÄt hwem som will gå
Weta hwad slijk ting betyda/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 WETTA.................1
Att nu bara barnen wetta XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 WEXEL-KIÄRLEK.........1
Wexel-Kiärlek som them draer XV Iris aldrabäste Wänn
 
 WID...................1
Ogräs thet wäxer ju wid Tårp som Byar. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 WIDA..................1
Nei intet fins i heela Wärlden wida VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 WIDH..................2
Tin Swälg ok Bälg är tämlig widh ok bredh. IV KOm kiäre Broder kom
I Ekels-wijk widh Nereus salta Stranden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 WIE...................9
Du weist ja wie Ich war entzückt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Wie? fühlstu Schönstes Licht VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
So wie wir uns nennen Bleiben wir doch Eins. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Der/ wie Er bald entsteht/ auch so geschwind XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Wie lange soll ich so XIII ICh liebe dich
Wie lang Ich bin geqwält XIII ICh liebe dich
Ihr wist ja wie sies meint/ XIII ICh liebe dich
Wie mein Hertz in Angst und Zagen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
Ach! wie stürb ich so vergnügt. XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 WIE/..................1
Nicht wissend wann/ wie/ wo XIII ICh liebe dich
 
 WIEDERSPRICHT.........1
Und wer diesem wiederspricht! XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 WIJ...................7
Wij warda allesammans/ Arm ock Rijke/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Wij kasta them eij i Strömmen/ III I Männ af höga Sinnen
Wij hälla them i wår Krop. III I Männ af höga Sinnen
Wij wele then Dricken wällia III I Männ af höga Sinnen
Kom nu/ nu will wij taas IV KOm kiäre Broder kom
När wij först twå/ tree pipor röka/ smöka IV KOm kiäre Broder kom
Ty wij will’ ingen/ som will buga/ truga. IV KOm kiäre Broder kom
 
 WIJKA/................1
At du så lättelig kan från mig wijka/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 WIJKER/...............1
Min Kiärleek minskas eij fast Kroppen wijker/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 WIJN..................1
Långt bättr’ är i wijn att simma III I Männ af höga Sinnen
 
 WIJN/.................1
Af Öhl ok Wijn/ et Swijn IV KOm kiäre Broder kom
 
 WIJNET................1
Hur liufligt Wijnet leer/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 WIJNFAAT..............1
När under ett Wijnfaat uthsträkka III I Männ af höga Sinnen
 
 WIJSA.................1
Skall ock tiggia med en Wijsa X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 WIJßHEET..............1
Wijßheet ok Styrka sällan samman äre/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 WIL...................9
Therföre wil Jag altijd lustig wara I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Min Siäl wil i min Krop eij länger wista/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
wil Jag lel i Nödh ok Dödh IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ända wil i Döden raska/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
wil iag Dig altid prijsa X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Men iagh wil din Längtan stilla XVII HWad begär du Hierta lilla?
Wil dig någon an’ uthleeta XVII HWad begär du Hierta lilla?
Intet länger wara wil. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 WILIES................1
Will iagh digh till Wilies göra XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 WILL..................18
Jag will för Sorg et Lustigt Hierta wälia. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Kom nu/ nu will wij taas IV KOm kiäre Broder kom
Will här ingen säya Ja? IV KOm kiäre Broder kom
Ty wij will’ ingen/ som will buga/ truga. IV KOm kiäre Broder kom
Men efter Himmlen Siälf oss will åthskillia/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ock will med Willia intet mehr mig känna? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Sich rächen will einmahl. XIII ICh liebe dich
LÄt hwem som willXVI LÄt hwem som will gå
Lät hwem som willXVI LÄt hwem som will gå
Den som will bårtlöpa XVI LÄt hwem som will gå
Den icke will bijda: XVI LÄt hwem som will gå
Men heller will bija XVI LÄt hwem som will gå
Som Hustro will få: XVI LÄt hwem som will gå
Jagh will digh een sådan gifwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ja så sant som Jagh will lifwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
Men om du migh eij will höra XVII HWad begär du Hierta lilla?
Will iagh digh till Wilies göra XVII HWad begär du Hierta lilla?
Hwem will nu dig ej tillbee XVIII Grymme Tartar/ stygge Took

Next Section

Top of Section