Next Section

Previous Section

 
 BREDH.................1
Tin Swälg ok Bälg är tämlig widh ok bredh. IV KOm kiäre Broder kom
 
 BRENNEND..............1
Mein brennend Feur ernehret. XIII ICh liebe dich
 
 BRENNT................1
Brennt stets in gleicher Gluht/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 BREWIJD...............1
Ok Hornen brewijd: XVI LÄt hwem som will gå
 
 BRICH.................1
Brich meines Lebens Stab XIII ICh liebe dich
 
 BRINGST...............1
Daß du mich bringst zur Erden? XIII ICh liebe dich
 
 BRINNA................1
Förutan Sloknan? Ok du wilt eij brinna! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 BRINNA/...............1
Det gör at Jag i Kiärleek måste brinna/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 BRISTA................1
Skull intet då mit bröst i sönder brista VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 BRISTA/...............1
MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 BRODER................1
KOm kiäre Broder kom/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 BROER.................1
Tack min Broer deth war bra! IV KOm kiäre Broder kom
 
 BROKOT................1
Bepryder eij min Hatt en brokot Fiäder; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 BROKOT/...............1
All Werlden älskar Ju hwad som är brokot/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 BRU...................1
At blifwa snart Bru XVI LÄt hwem som will gå
 
 BRUST.................1
Reissen aus der matten Brust. XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 BRYNIAN/..............1
Oden Brynian/ Febus Rötter/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 BRYTAS/...............1
Skull’ ewig hållas; eij falskas/ eij brytas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 BRÄD..................1
Bårt Speel/ Krakeel/ bårt Terning/ Bräd ok Kort. IV KOm kiäre Broder kom
 
 BRÄKKA................1
Dy the binda/ bränna bräkka XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 BRÄNDE................1
Ehr medh heeta iärnet brände? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BRÄNNA................1
Dy the binda/ bränna bräkka XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 BRÄNNA/...............1
Skall Elden bränna/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 BRÖST.................3
MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Skull intet då mit bröst i sönder brista VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Är diupast neer uti mit Bröst inskrifwit VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 BRÖSTE................1
Skall män Lijf i Bröste boor XV Iris aldrabäste Wänn
 
 BRÖSTEN...............1
Trinda brösten i sin hand XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BRÖÖT/................1
Du brööt/ eij Jag/ wår Eed. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 BUGA..................1
Alla buga sig för dig/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 BUGA/.................1
Ty wij will’ ingen/ som will buga/ truga. IV KOm kiäre Broder kom
 
 BUKEN.................1
Fast Buken (det Jagh lel eij ämnar) rämnar IV KOm kiäre Broder kom
 
 BURIT.................1
(Seen Jag först burit IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 BUUK..................1
Och på buuk och naflan peeka/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BUUKEN................1
Och lätt twäta buuken reen/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BUß...................1
Das sey auff meine Buß der Erste Kuß. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 BUß-ALTAR/............1
Zu meinem Buß-Altar/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 BYAR..................1
Ogräs thet wäxer ju wid Tårp som Byar. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 BÄHR..................1
Osynligt Törne bähr the skönste Roser/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 BÄHRA.................2
Man finner stoora Träen som litet bähra. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Rökelse på Altar bähra XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 BÄHRAT................1
Ok Witnen wäl bährat XVI LÄt hwem som will gå
 
 BÄLG..................1
Tin Swälg ok Bälg är tämlig widh ok bredh. IV KOm kiäre Broder kom
 
 BÄRA..................1
Så längi mig Beenen kunn bära. III I Männ af höga Sinnen
 
 BÄST..................4
The Tuppar är’ eij bäst som myckit gahla; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Kan Jagh migh från Sorgen bäst skillia. III I Männ af höga Sinnen
Som/ hwad wärst/ bäst tyder. XV Iris aldrabäste Wänn
Men som bäst som Frigga bada/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BÄSTA.................2
Som hafwer then bästa Smaak: III I Männ af höga Sinnen
Far wäll min Hiertans Barn ock bästa Wänn: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 BÄSTE.................1
Medh bäste Maak/ stoor Saak IV KOm kiäre Broder kom
 
 BÄTTRE................3
Så får Ölet bättre Smak IV KOm kiäre Broder kom
Bättre borde dig betänkia XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Han lär reeda bättre baad/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BÄTTR’................1
Långt bättr’ är i wijn att simma III I Männ af höga Sinnen
 
 BÄÄR..................1
Bäär all Qwinfolck slijke såår XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BÅ....................1
Till theß Jagh hickar ock nickar. III I Männ af höga Sinnen
 
 BÅGA..................1
När hon med sin Pijl ok Båga XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 BÅRG..................1
Hur’ mången som med Bårg bepryder Baken I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 BÅRT..................4
Drifwa bårt Hierte-Gnagh/ IV KOm kiäre Broder kom
Bårt Pust/ kom Lust/ medh Must IV KOm kiäre Broder kom
Bårt Speel/ Krakeel/ bårt Terning/ Bräd ok Kort. IV KOm kiäre Broder kom
Bårt Speel/ Krakeel/ bårt Terning/ Bräd ok Kort. IV KOm kiäre Broder kom
 
 BÅRTLÖPA..............1
Den som will bårtlöpa XVI LÄt hwem som will gå
 
 BÅS...................1
At stånda i Bås: XVI LÄt hwem som will gå
 
 BÅTA..................1
Gråt kan mig intet mehr än Löije båta. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 BÖDLEN................1
Bödlen må wara Maaß: IV KOm kiäre Broder kom
 
 BÖNER.................2
Med Böner dyrt kiöpa XVI LÄt hwem som will gå
En twinga med Böner XVI LÄt hwem som will gå
 
 BÖR...................1
Han weta rätt bör. XVI LÄt hwem som will gå
 
 BÖR/..................1
Det mig icke bör/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 BÖSE..................1
Obs gleich vor deinen Augen böse scheint/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 BÖÖR/.................1
Skall förähra som sig böör/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 BÖß...................1
Es war so böß ja nicht gemeint XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 CASTALINNA............1
Ock ingen är än du o Castalinna VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 CASTALINNE............1
Du ligger mig o skiönste Castalinne VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 CASTALINN’............1
Derföre Castalinn’ lät dig beweka VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 CHARONS...............1
Auß des Charons Boot zurück. XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 CLIMENE...............1
SOll denn/ lieblichste Climene, XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 CORALL................1
Lijk Corall ooch Purpur leer/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 CUPIDENS..............1
Denckt daß Cupidens Stahl XIII ICh liebe dich
 
 CYPERN................1
Ok du Cypern war bedröfwad/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 DA....................1
Da dieser nasse Fluß XIII ICh liebe dich
 
 DAG...................4
Hwadan hon kom i gåhr/ går hon i Dag; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Som mig qwällia Natt och Dag X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Natt ock Dag. X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Gråter altså Dag ok Natt/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 DAG/..................1
Ock önskar hiertlig intil denna Dag/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl

Next Section

Top of Section