Next Section

Previous Section

 
 UPRINNER..............1
När uprinner dok then Dagh XV Iris aldrabäste Wänn
 
 UPSÄTTER..............1
När Kattan upsätter XVI LÄt hwem som will gå
 
 UPÅ...................1
Så leeker Fisk i Siön/ Fogl upå qwistar; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 URTHEIL...............1
Sprich doch mein Urtheil ab/ XIII ICh liebe dich
 
 UT....................1
Tårkar ut min Blod ok Märg/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 UTAF..................1
Utaf Stiernor/ skijner/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 UTAN..................4
At utan dig Jag långseen wore dödh; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Är twijfwels utan qwar. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
(Fast Jag tröstlöös utan Tig X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
utan Hopp. X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 UTH...................2
Släck uth een slijk Skärs-Eld med Kannan III I Männ af höga Sinnen
Slekken Paphos eldar uth XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 UTH/..................1
Weet huth/ drick uth/ din Truth IV KOm kiäre Broder kom
 
 UTHAF.................1
Uthaf hiertat hon då log/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 UTHAN.................1
Uthan är Jungfru gran/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 UTHE..................1
Alt är uthe till een tåhr IV KOm kiäre Broder kom
 
 UTHI..................3
Uthi Lust ok Behagh IV KOm kiäre Broder kom
Ok i min Siäl/ lijk som uthi mit Sinne/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Uthi mörka wärkestaan XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 UTHLEETA..............1
Wil dig någon an’ uthleeta XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 UTHSTRÄKKA............1
När under ett Wijnfaat uthsträkka III I Männ af höga Sinnen
 
 UTI...................10
Och sök som Jag Frögd uti Stopen. III I Männ af höga Sinnen
MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
En Hiort som uti mörka Skogar wistar VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Så håller blott mit Hopp Min Siähl uti min Kropp. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Är diupast neer uti mit Bröst inskrifwit VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Skall thet lijkwäll uti et stadigt minne VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Uti alt hwad som Jag giör XV Iris aldrabäste Wänn
Dy slut mig uti din Siähl XV Iris aldrabäste Wänn
Alt uti en Skahra XVI LÄt hwem som will gå
Ok uti dit Land med fecktar/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 UTUR..................2
Som lijk een Flod utur min Ögon rinna/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Reser utur Hafwet op XV Iris aldrabäste Wänn
 
 UTWALT/...............1
Utwalt/ med Kiärleek stoor) XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 VENUS.................4
Als Venus Spiel und Bacchus Reeben Safft/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Und Venus Dich und Bacchus auch nicht liebt. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Bleibt Venus und dem Bacchus doch der Preiß. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Venus muß selbst schamroth werden XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 VERDIRBT..............1
Was hilffts daß man sich selbst verdirbt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 VERDRUß/..............1
Weg denn Zorn und Verdruß/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 VERGEHT...............1
Hinwiederumb vergeht: XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 VERGNÜGT..............1
Ach! wie stürb ich so vergnügt. XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 VERLACHT..............1
Doch meinen Todt verlacht. XIII ICh liebe dich
 
 VERLIEBET.............1
Sondern bloß auff den Scheyn verliebet seyn. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 VERLIER...............1
Sonsten verlier Ich Dich XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 VERLIEREST............1
Und Du verlierest mich/ Mein ander Ich. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 VERMEHREN.............1
Mir vermehren meine Pein. XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 VERMEßNER.............1
Hat mein vermeßner Mund gefehlt/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 VERSTEHN..............1
Die nicht verstehn was Lieben ist und Wein. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 VERTRAGEN.............1
Soll’s dann vertragen seyn? XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 VERZEHRET/............1
Mein Hertz verzehret/ XIII ICh liebe dich
 
 VIEL..................2
Viel härter noch als Stahl und Stein/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Hat zwar viel Rauch/ doch wenig Gluth und Loh. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 VOM...................1
Vom andren trennen/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 VOR...................4
Und vor den Todt im Leben stirbt: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Waß bey dem Lieben giebt vor süsse Lust: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Daß ich vor Liebe nicht gestorben bin. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Obs gleich vor deinen Augen böse scheint/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 VORMAHLS..............1
Das vormahls lag beschneyt. XIII ICh liebe dich
 
 VULCAN/...............1
Oförmodligt af Vulcan/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 WACHET/...............1
Wornach mein Geist nur wachet/ XIII ICh liebe dich
 
 WACKTA................1
Wackta på Tijden hon lär full gå rätt; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 WAKAR/................1
(Jag såfwer/ wakar/ lijka hwad Jag giör/) VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 WANCKELMUHT/..........1
Liebt sonder Wanckelmuht/ wird nicht betrübt/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 WANDLAR...............2
Lyckan hon wandlar sig/ kan sällan bliwa/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Jag sitter/ ligger/ wandlar eller står VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 WANN..................1
Wann Ich deine Kunst-Geberden XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 WANN/.................1
Nicht wissend wann/ wie/ wo XIII ICh liebe dich
 
 WANN’S................1
Auch dein selbst-eigen Hertz/ wann’s mir nicht feind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 WANTRIFWES............1
Ja Hästen wantrifwes XVI LÄt hwem som will gå
 
 WAPEN.................1
Är ej thesse Wapen nog XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 WAR...................12
Min Faer war ingen Skälm/ fast han war Bonde; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Min Faer war ingen Skälm/ fast han war Bonde; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Tack min Broer deth war bra! IV KOm kiäre Broder kom
At rätt blier giort/ war fort IV KOm kiäre Broder kom
Du weist ja wie Ich war entzückt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Den dig förr war kiär! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
WAr eij så wreed min kiäre Siähl/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Es war so böß ja nicht gemeint XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Föga war du den gång klook; XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Ok du Cypern war bedröfwad/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Effter hon war naken/ baar/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Ja den lilla war ey seen/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 WARA..................10
Therföre wil Jag altijd lustig wara I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Bödlen må wara Maaß: IV KOm kiäre Broder kom
At wara henne när/ Som mig mäst håller kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Men jag kan see ock måste wara blind/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Skall Jag eij wara kwit! XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Men frij till at wara: XVI LÄt hwem som will gå
Ok skall wara mönstergill. XVII HWad begär du Hierta lilla?
Tycks dig Pilar wara Gåfwor XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Intet länger wara wil. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Måste håret wara swedt. XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section