Next Section

Previous Section

 
 TODT/.................1
Selbst meinen Todt/ wo nicht/ XIII ICh liebe dich
 
 TOG...................1
Han tog som han sielfwer lyste XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 TOG/..................1
At Jagh gråt-ögd afsked tog/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 TOGE..................1
Skull’/ om hwar toge sit igen/ gå naken? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 TOK...................1
Säg du Tok drag . . . . XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 TOKHEET...............1
Fast hon åt din Tokheet log/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 TOKHET................1
Är fåfeng/ intet/ Glas/ Fnas/ As ok Tokhet; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 TOKOT.................1
SKulle Jag sörja då wore Jag tokot II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 TOOK..................1
Jag trodde/ Ach! mit arme Took! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 TOOK/.................1
Grymme Tartar/ stygge Took/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 TOP...................1
Rees op din Krop/ säij top IV KOm kiäre Broder kom
 
 TORSTEN...............1
Om torsten migh wäkker op III I Männ af höga Sinnen
 
 TRAFWA/...............1
Skall så wäll som andra trafwa/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 TRAUR.................1
Soll mein Ächzend Traur Getöne XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 TRAUREN...............1
Der sich dem Trauren fort und fort ergiebt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 TRAURIG...............1
Laß’t die nur hin betrübt und traurig seyn V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 TRAURIGKEIT/..........1
Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 TREE..................1
När wij först twå/ tree pipor röka/ smöka IV KOm kiäre Broder kom
 
 TRENNEN/..............1
Vom andren trennen/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 TRIEGEN/..............1
Ich kan mich triegen/ XIII ICh liebe dich
 
 TRIJ..................1
Hwem swarar trij på ra? IV KOm kiäre Broder kom
 
 TRIJ/.................1
Skenk i för Trij/ hwar sij IV KOm kiäre Broder kom
 
 TRINDA................1
Trinda brösten i sin hand XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 TRODDE/...............1
Jag trodde/ Ach! mit arme Took! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 TRODS.................1
Min Längtan och mit Hopp för Trods ok Ankar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 TROLL-BÄR.............1
Ell Troll-Bär ok Krijkon/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 TROO..................1
Dy om så skiähl at du wilt troo ok höra/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 TROO/.................1
Ach! liufste Belikinne/ Huru kan Jag troo/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 TROOHEET..............1
Trooheet then Jag en gång swor XV Iris aldrabäste Wänn
 
 TROOR.................3
Mången troor wunnit hwad Endlycktan tafft. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Nei/ Skiönste! Nei/ Jag troor ey boor IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Troor du dig stadig? Näij/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 TROR..................1
Ty sielfwa Hiertat dit som Jag tror mit XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 TROSS.................3
Tross Olycks-Fall/ tross Afwund eller Nöden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Tross Olycks-Fall/ tross Afwund eller Nöden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Tross Harm Förtreet. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 TROSSA................1
At the kunn’ trossa Skyn/ hwem kan kullhugga II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 TROTZ.................2
Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Trotz aller Neyden/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 TROß..................2
Rätt måst (troß Orätten) hafwa sin Gång/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Troß them som thet förtryta/ III I Männ af höga Sinnen
 
 TRUGA.................1
Ty wij will’ ingen/ som will buga/ truga. IV KOm kiäre Broder kom
 
 TRUTH.................1
Weet huth/ drick uth/ din Truth IV KOm kiäre Broder kom
 
 TRÄDDE................1
Trädde mellan hennes been. XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 TRÄEN.................1
Man finner stoora Träen som litet bähra. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 TRÄHL.................2
Blier Jagh lijkwäl din Trähl. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Som/ mit hierta! dig/ lijk Trähl XV Iris aldrabäste Wänn
 
 TRÄL..................2
Som en Träl för henne neer. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Sij jag är din första Träl XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 TRÄNA.................1
Himmelens Dagg plär på Träna neerdugga/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 TRÅ...................1
Han må fritt gå/ ok trå IV KOm kiäre Broder kom
 
 TRÅTZ.................1
Dog tråtz Olycka/ at Jag derför swijker/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 TRÅß..................2
At olijkt Stånd och Tijd (tråß Ijd) IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Fast om Jagh hatas/ älska; Tråß all din Haat/ min Siähl! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 TRÖSTA................1
Trösta mig i thenna Nöd/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 TRÖSTAR...............1
Thet allena tröstar mig X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 TRÖSTAS...............1
Kund ändra mångens Tankar; Dock tröstas Jag therwed IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 TRÖSTLÖÖS.............1
(Fast Jag tröstlöös utan Tig X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 TRÖTTAR...............1
Tröttar du honom/ förtreeter han deij; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 TUNGA/................1
Mit Hierta darrar/ tunger är min Tunga/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 TUNGER................1
Mit Hierta darrar/ tunger är min Tunga/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 TUPPAR................1
The Tuppar är’ eij bäst som myckit gahla; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 TUSEND................2
Den Eed som du mång tusend gånger swurit IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Som har tusend andra Håfwor XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 TWIJFWELS.............1
Är twijfwels utan qwar. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 TWINGA................1
En twinga med Böner XVI LÄt hwem som will gå
 
 TWINGA/...............1
Till Kiärleek at twinga/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 TWÄTA.................1
Och lätt twäta buuken reen/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 TWÅ...................1
En liten Bonde-pilt twå Oxar tämar; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 TWÅ/..................1
När wij först twå/ tree pipor röka/ smöka IV KOm kiäre Broder kom
 
 TWÅNG/................1
Lasse rädz hwarken haat/ Afwund ell Twång/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 TY....................10
Ty wij will’ ingen/ som will buga/ truga. IV KOm kiäre Broder kom
Men Godtroon är bedragin; Ty Jag tänckt’ eij om/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ty min Lust/ mit Lifw/ min Död X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ty at du älskar Mäi med Falskheet! Säij? XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Ty sielfwa Hiertat dit som Jag tror mit XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Ty hwad ingen ändra kan XV Iris aldrabäste Wänn
Ty kattost ok Fijkon/ XVI LÄt hwem som will gå
Ty thet blifwer snarlig sport/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ty han såg alt hwad hon hade; XIX Nys när Frigga satt i bade
Ty tig giörs ey än behoof XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 TYCKS.................2
Stoor’ Ord ok lijten Macht tycks mig eij duga/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Tycks dig Pilar wara Gåfwor XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 TYDER.................1
Som/ hwad wärst/ bäst tyder. XV Iris aldrabäste Wänn
 
 TYST/.................2
Är af Natur Jag tyst/ kan litet tahla/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Hwij sitter du så tyst/ IV KOm kiäre Broder kom

Next Section

Top of Section