Next Section

Previous Section

 
 THENNA................3
Som hielpa kan af Nödh ock ifrå thenna Dödh. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At frelsa mig aff thenna hårda Nödh/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Trösta mig i thenna Nöd/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 THENSAMMA.............1
At Jagh strax thensamma må släkka. III I Männ af höga Sinnen
 
 THERFÖRE..............1
Therföre wil Jag altijd lustig wara I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 THERWED...............1
Kund ändra mångens Tankar; Dock tröstas Jag therwed IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 THESSE................1
Är ej thesse Wapen nog XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 THET..................18
Fast Jungfrur hata mig/ thet må the giöra/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Ogräs thet wäxer ju wid Tårp som Byar. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast än thet ginge mig aldrig så slätt/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Lustig/ fast om thet är mot ens Behag/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Troß them som thet förtryta/ III I Männ af höga Sinnen
Fritt lät them migh thet förwijta III I Männ af höga Sinnen
Hwip! thet är fullt/ guttåhr! IV KOm kiäre Broder kom
O! milde Himmel är thet så din Willia VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Et liufligt Ögnhwarf/ Skiönste! kan thet giöra/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Thet Pant som du mit liufste Hierta gifwit VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Skall thet lijkwäll uti et stadigt minne VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Hwad Iag haer swurit thet skall stå/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Thet allena tröstar mig X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
At thet rättas effter dit/ XV Iris aldrabäste Wänn
Thet man billigst lijder; XV Iris aldrabäste Wänn
Om thet möiligt ok jag kan/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ty thet blifwer snarlig sport/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Magga lilla må thet weeta/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 THEß..................2
Till theß Jagh bå hickar ock nickar. III I Männ af höga Sinnen
Till theß man blier heeter om Pannan. III I Männ af höga Sinnen
 
 THOR..................1
Sedan Thor sin Dunner-Kijl/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 TI....................1
Sårgse ti min största Lust/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 TIENST................3
Mit skall alt till din tienst stå. XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ok med wärdig tienst förähra/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Ok en gudlig Tienst betee/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 TIG...................2
(Fast Jag tröstlöös utan Tig X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ty tig giörs ey än behoof XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 TIGA..................1
Men du måste kunna tiga XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 TIGGIA................1
Skall ock tiggia med en Wijsa X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 TIJ...................1
När intet är Tij: XVI LÄt hwem som will gå
 
 TIJD..................1
At olijkt Stånd och Tijd (tråß Ijd) IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 TIJDEN................3
Wackta på Tijden hon lär full gå rätt; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Ock i dit Kiärleeks Fängsel slijta Tijden bort/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Är/ at Jag af tijden känner X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 TIJDLIG...............1
Sårg kommer tijdlig nog/ när Åldren kommer/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 TIJG/.................1
Tijg/ sad’ hon/ tin lilla boof/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 TIJNER................1
Som mäd Sorgen tijner. XV Iris aldrabäste Wänn
 
 TIJT/.................1
Skådde hijt och skådde tijt/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 TIL...................8
See Naglen/ så mått hwar til prikka drikka/ IV KOm kiäre Broder kom
Det är en Orsak til min stora Qwaal. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ock haer giort mig snart til Aska/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Til mit sielfz-Straff-Altar XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Til digh min Sol länker. XV Iris aldrabäste Wänn
Sin Wäg til at löpa: XVI LÄt hwem som will gå
Till at komma dig til dö. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Åt Lisetten til en Seger XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 TILL..................17
Alt Mynt giörs ju till at förtära? III I Männ af höga Sinnen
Till theß Jagh bå hickar ock nickar. III I Männ af höga Sinnen
Till theß man blier heeter om Pannan. III I Männ af höga Sinnen
Alt är uthe till een tåhr IV KOm kiäre Broder kom
Drick/ drick meij till Jag beer IV KOm kiäre Broder kom
Skrifw’ (och gifw’ till een an) IV KOm kiäre Broder kom
När sigh Solen till sit Lopp XV Iris aldrabäste Wänn
Om migh till at tahla/ XVI LÄt hwem som will gå
Till Hustro dig få XVI LÄt hwem som will gå
Begynna till frija/ XVI LÄt hwem som will gå
Till Kiärleek at twinga/ XVI LÄt hwem som will gå
Men frij till at wara: XVI LÄt hwem som will gå
Till rijda sig laga XVI LÄt hwem som will gå
Mit skall alt till din tienst stå. XVII HWad begär du Hierta lilla?
Will iagh digh till Wilies göra XVII HWad begär du Hierta lilla?
Till at komma dig til dö. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Till at witna hennes Makt. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 TILL/.................1
Efter Frigga sielf ståk till/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 TILLBEE...............1
Hwem will nu dig ej tillbee XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 TILLBEER/.............1
Tillbeer/ lät mig ynnest finna! XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 TIMMA/................1
Dy drick hwar Stund ock Timma/ III I Männ af höga Sinnen
 
 TIN...................2
Tin Swälg ok Bälg är tämlig widh ok bredh. IV KOm kiäre Broder kom
Tijg/ sad’ hon/ tin lilla boof/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 TING..................2
Aldrig gifwer någon Ting XV Iris aldrabäste Wänn
Weta hwad slijk ting betyda/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 TIT...................3
I Swan-hwit Hull dölgs tit stygste Frantzoser. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Haer eij Ostadigheet/ men tit Förtreet/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Kan säija dig/ hur’ tit XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 TIUF/.................1
Rädz hwarken Tiuf/ Eld eller Watn-Fahra. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 TOBAK/................1
Wärd gifwen hijt Tobak/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 TOCKA.................1
När skall Jag få tocka saker/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 TODES.................1
Des Todes werden/ XIII ICh liebe dich
 
 TODT..................4
Und vor den Todt im Leben stirbt: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Nimmer nichtes scheiden Als der grimme Todt. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Muß todt im Leben seyn. XIII ICh liebe dich
Doch meinen Todt verlacht. XIII ICh liebe dich

Next Section

Top of Section