Next Section

Previous Section

 
 SÅ/...................1
Din Kiärleek är eij så/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 SÅCKER-SÖTA...........1
Din liufwe Syn/ dit såcker-söta Taal? VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 SÅDAN.................4
Jagh will digh een sådan gifwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ok en skänk åt sådanXVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Skall besittia sådan Skatt. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Morkiär huggit sådan skada/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SÅDANT................3
För sådant et Raas: XVI LÄt hwem som will gå
Då J feck ett sådant håhl? XIX Nys när Frigga satt i bade
Giort/ när J hafft sådant feel? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SÅFWER/...............1
(Jag såfwer/ wakar/ lijka hwad Jag giör/) VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 SÅG...................1
Ty han såg alt hwad hon hade; XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SÅLEDS................2
Är såleds fatt och satt IV KOm kiäre Broder kom
Ock såleds swijka IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 SÅNG..................1
Lust föllier Gråten/ Gråt ändas i Sång; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 SÅNG/.................1
Ok begiär lijkwäl een Sång/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 SÅRAR/................1
Mädömksam aff then Sorgen som mig sårar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SÅRE..................1
Dödligt är ju Såre wist XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SÅRG..................4
Sårg kommer tijdlig nog/ när Åldren kommer/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Som lefwer i Sårg ock Pust/ III I Männ af höga Sinnen
Ock slijk sårg än lijder/ XV Iris aldrabäste Wänn
Dy min Sårg eij nedergår XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SÅRGER................1
Mång Sårger ok Pust XVI LÄt hwem som will gå
 
 SÅRGSE................1
Sårgse ti min största Lust/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SÅTA..................1
O! Hiertans Sorg/ O Kwal! när Wänner såta VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SÅTHER/...............1
Än en Wänn som såther/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SÅTT..................1
Sedan sått han lenge spaker XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SÅÅR..................1
Bäär all Qwinfolck slijke såår XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SÖK...................1
Och sök som Jag Frögd uti Stopen. III I Männ af höga Sinnen
 
 SÖMMER................1
Du spinner och sömmer; XVI LÄt hwem som will gå
 
 SÖNDER................1
Skull intet då mit bröst i sönder brista VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SÖNER.................1
När Flickan hon söner XVI LÄt hwem som will gå
 
 SÖR...................1
Östan/Wästan/ Nor ok Sör. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SÖRJA.................1
SKulle Jag sörja då wore Jag tokot II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 SÜSSE.................1
Waß bey dem Lieben giebt vor süsse Lust: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 TAAK..................1
Att Rök ok Smök står Tökn-lijk up i Taak. IV KOm kiäre Broder kom
 
 TAAK/.................1
Hwar Glädie står op i taak/ III I Männ af höga Sinnen
 
 TAAL..................1
Din liufwe Syn/ dit såcker-söta Taal? VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 TAAS..................1
Kom nu/ nu will wij taas IV KOm kiäre Broder kom
 
 TACK..................1
Tack min Broer deth war bra! IV KOm kiäre Broder kom
 
 TAFFT.................1
Mången troor wunnit hwad Endlycktan tafft. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 TAG...................1
Ich winsle Tag und Nacht/ XIII ICh liebe dich
 
 TAGER.................1
Det tager ej lag XVI LÄt hwem som will gå
 
 TAHLA/................2
Är af Natur Jag tyst/ kan litet tahla/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Om migh till at tahla/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 TAHLAR................1
Then myckit tahlar han plä hälfften liuga. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 TALA..................1
Ock fåhr mäd dig Tala? XV Iris aldrabäste Wänn
 
 TAND/.................1
So ist dein Lieb’ ein Tand/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 TANKAR................1
Kund ändra mångens Tankar; Dock tröstas Jag therwed IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 TANKAR/...............1
Jagh sitter nu beklemd aff dröfwe tankar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 TAPPAR................1
Tappar du Hiertat mit/ Jag ok så dit. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 TARTAR................1
Fast en mehr än Tartar slug. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 TARTAR/...............1
Grymme Tartar/ stygge Took/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 TARTARN...............1
Tartarn ok från Astracan. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 TAUB/.................1
Sey doch nicht länger taub/ XIII ICh liebe dich
 
 TAUSEND...............1
So die Seel durch Tausend Plagen XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 TAUSENDMAHL/..........1
Beküssen Tausendmahl/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 TEPPA/................1
Smöria/ plåstra/ teppa/ weela/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 TERNING/..............1
Bårt Speel/ Krakeel/ bårt Terning/ Bräd ok Kort. IV KOm kiäre Broder kom
 
 THE...................8
Osynligt Törne bähr the skönste Roser/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
The Tuppar är’ eij bäst som myckit gahla; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast Jungfrur hata mig/ thet må the giöra/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
At the kunn’ trossa Skyn/ hwem kan kullhugga II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Att the min afdödde Krop III I Männ af höga Sinnen
Som the rödeste Rubiner X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Dy the binda/ bränna bräkka XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Hwart the nånsin kunna räkka XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 THEM..................7
Män så snart Jorden haer gi’et them nog Safft II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Wij kasta them eij i Strömmen/ III I Männ af höga Sinnen
Wij hälla them i wår Krop. III I Männ af höga Sinnen
Troß them som thet förtryta/ III I Männ af höga Sinnen
Fritt lät them migh thet förwijta III I Männ af höga Sinnen
Wexel-Kiärlek som them draer XV Iris aldrabäste Wänn
Them man öfwerwunnin geer XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 THEN..................18
Then Dygden adlar Han är rättlig Adel I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Then myckit tahlar han plä hälfften liuga. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Then som på Sanningan pekar med Stickan II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Förachten then hiernlösa Hopen III I Männ af höga Sinnen
Lät then som siuk sigh qwällia/ III I Männ af höga Sinnen
Wij wele then Dricken wällia III I Männ af höga Sinnen
Som hafwer then bästa Smaak: III I Männ af höga Sinnen
Then som för Glaaß/ Stoop/ Kannor/ Bolkar skolkar/ IV KOm kiäre Broder kom
Han som med Then blijr Wän/ IV KOm kiäre Broder kom
Ok then eij swara kan IV KOm kiäre Broder kom
Än när man mister Then man håller kiär: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Nu Jagh Then most´/ Ach weh! Ach plåga! mista VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Mädömksam aff then Sorgen som mig sårar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ock Hiertat sit then andra giwer slätt/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
När uprinner dok then Dagh XV Iris aldrabäste Wänn
Trooheet then Jag en gång swor XV Iris aldrabäste Wänn
Hand ok Fötter skall then hafwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ok then Skiöna Frigga kalla XVIII Grymme Tartar/ stygge Took

Next Section

Top of Section