Next Section

Previous Section

 
 STYNG.................1
Större Qwal och Hierte styng XV Iris aldrabäste Wänn
 
 STYRKA................1
Wijßheet ok Styrka sällan samman äre/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 STYRKIA/..............1
Stånd/ Rijkdom/ Skönhet/ Styrkia/ wärldslig Klookheet I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 STÄTIGLICH/...........1
Und flehe stätiglich/ XIII ICh liebe dich
 
 STÅ...................4
Hwi stå I som et Lam/ IV KOm kiäre Broder kom
Men Jag stå kan står jag bij IV KOm kiäre Broder kom
Jempt Hierta stå. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Mit skall alt till din tienst stå. XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 STÅ/..................1
Hwad Iag haer swurit thet skall stå/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 STÅK..................1
Efter Frigga sielf ståk till/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 STÅND.................1
At olijkt Stånd och Tijd (tråß Ijd) IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 STÅND/................1
Stånd/ Rijkdom/ Skönhet/ Styrkia/ wärldslig Klookheet I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 STÅNDA................1
At stånda i Bås: XVI LÄt hwem som will gå
 
 STÅNDE/...............1
Är Jag eij af hög Ätt ok adelt Stånde/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 STÅR..................4
Hwar Glädie står op i taak/ III I Männ af höga Sinnen
Att Rök ok Smök står Tökn-lijk up i Taak. IV KOm kiäre Broder kom
Men Jag stå kan står jag bij IV KOm kiäre Broder kom
Jag sitter/ ligger/ wandlar eller står VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 STÅR/.................2
Men Sorg förtaer min Röst/ min Penna står/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Som mer stadig än hon står/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 STÖRRE................3
Hwem gier en större Kup? IV KOm kiäre Broder kom
Kan man wäll finna större Hiertans jemmer? VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Större Qwal och Hierte styng XV Iris aldrabäste Wänn
 
 STÖRSTA...............2
At drikken gier största Lust; III I Männ af höga Sinnen
Sårgse ti min största Lust/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 STÖT..................1
Stöt Glas ok Stoop i hoop/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 STÜRB.................1
Ach! wie stürb ich so vergnügt. XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 SUCH..................1
Such Ehre wer nur immer will/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 SUCK..................2
Så lät min Sorg ok Suck een ända få/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Mäd Suck ok gråt! VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SUCKAN................1
Ej Suckan belöner XVI LÄt hwem som will gå
 
 SUCKAR/...............1
Jag suckar/ klagar/ gråter ok Jag dör; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 SWAN-HWIT.............1
I Swan-hwit Hull dölgs tit stygste Frantzoser. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 SWARA.................1
Ok then eij swara kan IV KOm kiäre Broder kom
 
 SWARA/................1
Ingen tårß giöra mehr än han kan swara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 SWARAD’...............1
Swarad’ Astrild kiäck och glad/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SWARAR................1
Hwem swarar trij på ra? IV KOm kiäre Broder kom
 
 SWART-SIUK............1
Han är swart-siuk öfwer Jorden/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SWEDT.................1
Måste håret wara swedt. XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SWETTIG...............1
Sedan hon sig swettig giort XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SWIJK-FULLT...........1
At Dygd ock swijk-fullt Sinne kunne samman boo? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 SWIJKA................1
Ock såleds swijka IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 SWIJKER/..............1
Dog tråtz Olycka/ at Jag derför swijker/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 SWIJN.................1
Af Öhl ok Wijn/ et Swijn IV KOm kiäre Broder kom
 
 SWOR..................1
Trooheet then Jag en gång swor XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SWURIT................2
Den Eed som du mång tusend gånger swurit IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Hwad Iag haer swurit thet skall stå/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 SWÄLG.................1
Tin Swälg ok Bälg är tämlig widh ok bredh. IV KOm kiäre Broder kom
 
 SWÄNNER/..............1
Alla Swänner/ Mör ok Qwinnor XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SWÄNSKER..............1
Som een ährlig swänsker Man/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 SYN...................1
Min Krafft förloras och min Syn förgår/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 SYN/..................1
Din liufwe Syn/ dit såcker-söta Taal? VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 SYNAS.................1
Lyckan min kan fulla synas gå krokot/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 SYNEN.................1
Som pinar Siälen mehr/ mehr Synen skämmer VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SYNES.................1
Fast än min uhrsäkt synes komma seent/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 SYNTES................1
Syntes alt hwad qwinfolck haar. XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SÄG...................2
Säg för ingen annan Piga XVII HWad begär du Hierta lilla?
Säg du Tok drag . . . . XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 SÄIJ..................2
Rees op din Krop/ säij top IV KOm kiäre Broder kom
Ty at du älskar Mäi med Falskheet! Säij? XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 SÄIJA.................1
Kan säija dig/ hur’ tit XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 SÄLLAN................2
Wijßheet ok Styrka sällan samman äre/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Lyckan hon wandlar sig/ kan sällan bliwa/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 SÄNG..................1
Öhl min Herre! gå i Säng; IV KOm kiäre Broder kom
 
 SÄTT..................1
Drick rätt/ blif mätt/ wårt sätt IV KOm kiäre Broder kom
 
 SÄYA..................1
Will här ingen säya Ja? IV KOm kiäre Broder kom
 
 SÅ....................47
kan Jag lell förnögd som andra wara/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast än thet ginge mig aldrig slätt/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Män snart Jorden haer gi’et them nog Safft II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
längi mig Beenen kunn bära. III I Männ af höga Sinnen
beer Jagh alla drickz-Bröder III I Männ af höga Sinnen
Hwij sitter du tyst/ IV KOm kiäre Broder kom
Sa! Sa! mått man Glasen lutha/ rutha IV KOm kiäre Broder kom
får Ölet bättre Smak IV KOm kiäre Broder kom
Rätt tänd på lät gå IV KOm kiäre Broder kom
See Naglen/ mått hwar til prikka drikka/ IV KOm kiäre Broder kom
är min Hug ok Sinne högst bedröfwat/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
leeker Fisk i Siön/ Fogl upå qwistar; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
O! milde Himmel är thet din Willia VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
lät min Sorg ok Suck een ända få/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
måst din stränga Lag iag undergå. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag är lijk hwar Jag är haer Jag henne kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Dy om skiähl at du wilt troo ok höra/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
håller blott mit Hopp Min Siähl uti min Kropp. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta? VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
nögdas Jagh (emot min Willia) willia VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
At klaga . VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
är dit Hierta från mig wändt IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
At du lättelig kan från mig wijka/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Kan du lättlig dit Löffte förglömma? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
wil Jag lel i Nödh ok Dödh IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
At mit Lijf ei längre X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
wil iag Dig altid prijsa X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
WAr eij wreed min kiäre Siähl/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Ock som hän snart förgår/ lijk består XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Skall leen Wäderleek XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Kullkasta Kiärleek din? är du week; XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Jag haer det eij illa meent/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Tappar du Hiertat mit/ Jag ok dit. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
skall han ock så af alt Hiertans Grund XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Så skall han ock af alt Hiertans Grund XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
draer du ock Hierta mit XV Iris aldrabäste Wänn
högt som Jag dig/ XVI LÄt hwem som will gå
Ja sant som Jagh will lifwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
Skall wäll som andra trafwa/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Dok seer man Himlen gråta XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Som stadigt rinner neer/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
är rätt Dianas Prakt XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Sedan från fierra Länder XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Den stolta Persian XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Frägde sin Mor med flit/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Doch ney/ om wore skedt XIX Nys när Frigga satt i bade
Alt hwad qwinfolck fördålt XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section