Next Section

Previous Section

 
 SNYGG/TOOK/...........1
Kung/ Bond/ Dwärg/ Rees/ stygg/ snygg/took/ klook/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 SNÄLLER...............1
För en rädd dok snäller Hiort. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SO....................21
Nichts ist auff dieser Welt das mir so wohl gefällt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Den dies is dir/ so wohl alß mir/ bewust V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
So wie wir uns nennen Bleiben wir doch Eins. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Der/ wie Er bald entsteht/ auch so geschwind XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Soll ein so linder Hauch XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
So ist dein Lieb’ ein Tand/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Es war so böß ja nicht gemeint XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
So soll mein Mund zur Straffe ungezehlt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Und fehl Ich Eins/ so küß Ich sonder Zahl; XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Wie lange soll ich so XIII ICh liebe dich
Ach; leyder/ Ach! so muß XIII ICh liebe dich
So stirbstu doch mit mir. XIII ICh liebe dich
Solt’ Sie so frölich seyn XIII ICh liebe dich
So geh ich in mein Grab. XIII ICh liebe dich
So leyd Ich gerne mehr/ XIII ICh liebe dich
Wird mirs gleich noch so schwer XIII ICh liebe dich
So die Seel durch Tausend Plagen XIV SOll denn lieblichste Climene
Das mein Schicksel es so fügt XIV SOll denn lieblichste Climene
So mein Herz und Seel besiegt/ XIV SOll denn lieblichste Climene
Ach! wie stürb ich so vergnügt. XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 SO/...................1
Dein Lieben ist nicht so/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 SOL...................1
Til digh min Sol länker. XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SOLEN.................2
När sigh Solen till sit Lopp XV Iris aldrabäste Wänn
När sig Solen gömer. XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SOLL..................9
Keine Schmertzen nicht: Ey was soll dieses seyn? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Du bist meine Du Es soll sich unser keins VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Drumb soll und keine Zeit/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Soll ein so linder Hauch XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
So soll mein Mund zur Straffe ungezehlt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Wie lange soll ich so XIII ICh liebe dich
Sich löschen soll die Loh. XIII ICh liebe dich
SOll denn/ lieblichste Climene, XIV SOll denn lieblichste Climene
Soll mein Ächzend Traur Getöne XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 SOLL’S................1
Soll’s dann vertragen seyn? XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 SOLT..................1
Solt ich gleich mein Leben schliessen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 SOLT’.................1
Solt’ Sie so frölich seyn XIII ICh liebe dich
 
 SOM...................90
Så kan Jag lell förnögd som andra wara/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Hur’ mången som med Bårg bepryder Baken I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Man finner stoora Träen som litet bähra. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
The Tuppar är’ eij bäst som myckit gahla; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Ogräs thet wäxer ju wid Tårp som Byar. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
All Werlden älskar Ju hwad som är brokot/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Mången mått liwa som eij äter skrätt. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Then som på Sanningan pekar med Stickan II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Intil Jag seer/ Hoo som winner för meij/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Modet blier fritt när som Kroppen är eij. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Fly mäd Flijt hwem som kan slijk Olycks-Snara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
At I olycklig är lustig som Jag. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Som skämmes at drikka/ minnen III I Männ af höga Sinnen
Som lefwer i Sårg ock Pust/ III I Männ af höga Sinnen
Och sök som Jag Frögd uti Stopen. III I Männ af höga Sinnen
Lät then som siuk sigh qwällia/ III I Männ af höga Sinnen
Som hafwer then bästa Smaak: III I Männ af höga Sinnen
Troß them som thet förtryta/ III I Männ af höga Sinnen
Som är i Dagh i Lagh medh oß ogijn. IV KOm kiäre Broder kom
Then som för Glaaß/ Stoop/ Kannor/ Bolkar skolkar/ IV KOm kiäre Broder kom
Han som med Then blijr Wän/ IV KOm kiäre Broder kom
Lät sij at I som Jagh i Lagh är Män. IV KOm kiäre Broder kom
Lijk som du hadd’ eij Måhl? IV KOm kiäre Broder kom
Som boor i nästan Gåhl/ IV KOm kiäre Broder kom
Hwi stå I som et Lam/ IV KOm kiäre Broder kom
Du dricker som een Drängh/ IV KOm kiäre Broder kom
Som een ährlig swänsker Man/ IV KOm kiäre Broder kom
Ty wij will’ ingen/ som will buga/ truga. IV KOm kiäre Broder kom
At han/ som kan eij dricka/ biud’ godh Natt. IV KOm kiäre Broder kom
At wara henne när/ Som mig mäst håller kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
En Hiort som uti mörka Skogar wistar VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag är lijk som een wäder-drifwen Skuta VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Som fasta Landet seer Och måste siunka neer. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
För än som Döden mig förmordar jemmerlig. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Som lijk een Flod utur min Ögon rinna/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Som hielpa kan af Nödh ock ifrå thenna Dödh. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Mig som dig älskar/ ok aldrig skall neka VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Som pinar Siälen mehr/ mehr Synen skämmer VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Som kiärast är. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Allenast när som iagh uppå Digh tänker VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Din Sorg migh/ mehr än som min egen/ kränker VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Thet Pant som du mit liufste Hierta gifwit VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Mädömksam aff then Sorgen som mig sårar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ok Himlen fäller/ lika som Jag/ tårar VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ok i min Siäl/ lijk som uthi mit Sinne/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Den Eed som du mång tusend gånger swurit IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
När som Jag först betagin I din Wänskap kom/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Men som jag andas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ok ingen baak kan rycka Hwad som een gång skedt: IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Som mig qwällia Natt och Dag X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Tänder Eelden som Jag haer X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Som the rödeste Rubiner X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Et Ord är Wind som ingen slår i hiähl/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Ock som hän snart förgår/ lijk så består XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Då är som hwar Man weet XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Et Hierta som En älskar rätt/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Haer Lågan stoor/ men Wärman lijk som Strå. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Ty sielfwa Hiertat dit som Jag tror mit XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Dit Purpur-Läppars Paar (Som jag mig har XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
En Kyss som ingen weet/ Förlijkning skedt. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Än en Wänn som såther/ XV Iris aldrabäste Wänn
Som mer stadig än hon står/ XV Iris aldrabäste Wänn
Som mäd Sorgen tijner. XV Iris aldrabäste Wänn
Uti alt hwad som Jag giör XV Iris aldrabäste Wänn
Som mit eenda Nöije. XV Iris aldrabäste Wänn
Som med Skiäl dyrckwärdig är/ XV Iris aldrabäste Wänn
Wexel-Kiärlek som them draer XV Iris aldrabäste Wänn
LÄt hwem som will gå XVI LÄt hwem som will gå
Lät hwem som will eå XVI LÄt hwem som will gå
Den som will bårtlöpa XVI LÄt hwem som will gå
Som ej blifwer hoos XVI LÄt hwem som will gå
Enär som han drifwes XVI LÄt hwem som will gå
Ej äre som et: XVI LÄt hwem som will gå
Så högt som Jag dig/ XVI LÄt hwem som will gå
Som Hustro will få: XVI LÄt hwem som will gå
Som Jag haer ok kan förmå/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ja så sant som Jagh will lifwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
Som iagh åt sigh giöra will/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Skall så wäll som andra trafwa/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Som har tusend andra Håfwor XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Äre Kädior/ Eld som tänder/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Som en Träl för henne neer. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Skall förähra som sig böör/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Som så stadigt rinner neer/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Som dig Skiönhetens Gudinna XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Han tog som han sielfwer lyste XIX Nys när Frigga satt i bade
Mig som Ehr må hålla kär? XIX Nys när Frigga satt i bade
Men som bäst som Frigga bada/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Men som bäst som Frigga bada/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Som J/ mellan dheras låår? XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section