Next Section

Previous Section

 
 SKEMBDES..............1
Skembdes lell och blef heel blyg/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SKENK.................1
Skenk i för Trij/ hwar sij IV KOm kiäre Broder kom
 
 SKIJNER...............1
Dina Läppars Skiönheet skijner X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 SKIJNER/..............1
Utaf Stiernor/ skijner/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SKILLIA...............1
Kan Jagh migh från Sorgen bäst skillia. III I Männ af höga Sinnen
 
 SKILLIAS..............1
Moot Hug ok Willian måste skillias åth/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SKIUß-HÄSTEN..........1
Ingen mått Skiuß-Hästen alt för hårt rijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 SKIÄHL................1
Dy om så skiähl at du wilt troo ok höra/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 SKIÄL.................1
Som med Skiäl dyrckwärdig är/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SKIÄMTAR..............1
Det Jungfrun hon skiämtar XVI LÄt hwem som will gå
 
 SKIÖNA................1
Ok then Skiöna Frigga kalla XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SKIÖNHEET.............1
Dina Läppars Skiönheet skijner X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 SKIÖNHETENS...........3
Hwad hielper mig o Skiönhetens Gudinna VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At Hon Skiönhetens Gudinna XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Som dig Skiönhetens Gudinna XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SKIÖNSTE..............3
Du ligger mig o skiönste Castalinne VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Et liufligt Ögnhwarf/ Skiönste! kan thet giöra/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Nei/ Skiönste! Nei/ Jag troor ey boor IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 SKIÖT/................1
Had’ hon Astrild i sitt skiöt/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SKIÖTT................1
Ok fast det skiött aff wädre måst förgå VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SKOGAR................1
En Hiort som uti mörka Skogar wistar VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 SKOGEN................1
Pläger sig i Skogen wåga XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SKOLKAR/..............1
Then som för Glaaß/ Stoop/ Kannor/ Bolkar skolkar/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 SKREEK................1
Skreek han/ hwem haer i ehr been XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SKRIFWER..............1
Jagh skrifwer här dit Nampn i wåta Sanden VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SKRIFW’...............1
Skrifw’ (och gifw’ till een an) IV KOm kiäre Broder kom
 
 SKRIWA................1
Dy haer Jag hoppet I lär een gång skriwa II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 SKRÄTT................1
Mången mått liwa som eij äter skrätt. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 SKRÅHL................1
Siungom medh lustigt Skråhl IV KOm kiäre Broder kom
 
 SKRÅMA................1
Huggit denne skråma dijt? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SKULD.................1
At Jag haer för din skuld lijdit X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 SKULL.................1
Skull intet då mit bröst i sönder brista VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SKULLE................4
Hwad hielper om Jag daglig’n skulle gråta? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
SKulle Jag sörja då wore Jag tokot II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Fast Himmel/ Jord ock afgrund skulle blandas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Hwem du skulle Pilar skänkia/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SKULL’................2
Skull’ ewig hållas; eij falskas/ eij brytas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Wårt Hierteband skull’ aldrig onöt slijtas: IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 SKULL’/...............1
Skull’/ om hwar toge sit igen/ gå naken? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 SKUTA.................1
Jag är lijk som een wäder-drifwen Skuta VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 SKYN/.................1
At the kunn’ trossa Skyn/ hwem kan kullhugga II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 SKÄBNE................1
Men wiltu hårda Skäbne oß åthskillia/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 SKÄLM/................1
Min Faer war ingen Skälm/ fast han war Bonde; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 SKÄMMER...............1
Som pinar Siälen mehr/ mehr Synen skämmer VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SKÄMMES...............1
Som skämmes at drikka/ minnen III I Männ af höga Sinnen
 
 SKÄNK.................1
Ok en skänk åt sådan Mö XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SKÄNKIA/..............1
Hwem du skulle Pilar skänkia/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SKÄRS-ELD.............1
Släck uth een slijk Skärs-Eld med Kannan III I Männ af höga Sinnen
 
 SKÅDDE................2
Skådde hijt och skådde tijt/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Skådde hijt och skådde tijt/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SKÅHL.................1
Drikk hin lilla Flikkans Skåhl IV KOm kiäre Broder kom
 
 SKÖLJ’................1
Dreng fort/ fort skölj’ et Glaaß IV KOm kiäre Broder kom
 
 SKÖNHEET..............1
Mången Skönheet finnes här XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SKÖNHET/..............1
Stånd/ Rijkdom/ Skönhet/ Styrkia/ wärldslig Klookheet I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 SKÖNSTE...............1
Osynligt Törne bähr the skönste Roser/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 SLEKKEN...............1
Slekken Paphos eldar uth XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SLIJK.................5
Fly mäd Flijt hwem som kan slijk Olycks-Snara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Släck uth een slijk Skärs-Eld med Kannan III I Männ af höga Sinnen
Slijk Falskheet i dit Hierta: Den Dygd du fordom bar IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ock slijk sårg än lijder/ XV Iris aldrabäste Wänn
Weta hwad slijk ting betyda/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SLIJKE................1
Bäär all Qwinfolck slijke såår XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SLIJTA................1
Ock i dit Kiärleeks Fängsel slijta Tijden bort/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 SLIJTAS...............1
Wårt Hierteband skull’ aldrig onöt slijtas: IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 SLOKNAN...............1
Förutan Sloknan? Ok du wilt eij brinna! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 SLUG..................1
Fast en mehr än Tartar slug. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SLUT..................1
Dy slut mig uti din Siähl XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SLÄCK.................1
Släck uth een slijk Skärs-Eld med Kannan III I Männ af höga Sinnen
 
 SLÄKKA................1
At Jagh strax thensamma må släkka. III I Männ af höga Sinnen
 
 SLÄTT.................1
Jag pläger slätt inga/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 SLÄTT/................2
Fast än thet ginge mig aldrig så slätt/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Ock Hiertat sit then andra giwer slätt/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 SLÅR..................1
Et Ord är Wind som ingen slår i hiähl/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 SMAAK.................1
Som hafwer then bästa Smaak: III I Männ af höga Sinnen
 
 SMAK..................1
Så får Ölet bättre Smak IV KOm kiäre Broder kom
 
 SMEDT/................1
Den min olycklig Lycka på din Willia smedt/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 SMÖK..................1
Att Rök ok Smök står Tökn-lijk up i Taak. IV KOm kiäre Broder kom
 
 SMÖKA.................1
När wij först twå/ tree pipor röka/ smöka IV KOm kiäre Broder kom
 
 SMÖRIA/...............1
Smöria/ plåstra/ teppa/ weela/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SNARLIG...............1
Ty thet blifwer snarlig sport/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 SNART.................8
Män så snart Jorden haer gi’et them nog Safft II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Poike/ snart ell du får Baaß/ IV KOm kiäre Broder kom
Snart hijt igen. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Dödz-Gudinnan skall snart klyfwa X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ock haer giort mig snart til Aska/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ock som hän snart förgår/ lijk så består XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
At blifwa snart Bru XVI LÄt hwem som will gå
Effter han snart hennes arm XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section