Next Section

Previous Section

 
 SIN...................14
Rätt måst (troß Orätten) hafwa sin Gång/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Han löper oförhindrat med sin Hind/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Pfui/ sin koos alt förtreet/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Sin Wäg til at löpa: XVI LÄt hwem som will gå
Sin Willja strax få: XVI LÄt hwem som will gå
Lät löpa sin Koos XVI LÄt hwem som will gå
Sin Rumpa förlätter XVI LÄt hwem som will gå
Sij Hon räkker sielf sin Pijl XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Sedan Thor sin Dunner-Kijl/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Alla Gudars-Här sin Prakt XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
När hon med sin Pijl ok Båga XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Trinda brösten i sin hand XIX Nys när Frigga satt i bade
Frägde så sin Mor med flit/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Hafwer medh sin långa plijt XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SINN..................2
Sagt mein Sinn auff dieser Erden XIV SOll denn lieblichste Climene
Siälen/ Hiertat/ Sinn ok Hug XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SINN/.................1
Mich wundert/ wenn’s mir noch kömt in den Sinn/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 SINNE.................2
Så är min Hug ok Sinne högst bedröfwat/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At Dygd ock swijk-fullt Sinne kunne samman boo? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 SINNE/................1
Ok i min Siäl/ lijk som uthi mit Sinne/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SINNEN................2
I Männ af höga Sinnen III I Männ af höga Sinnen
För hwilket Sinnen mehr behöfwe lida VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SINN’.................1
Altijd för Ögon/ i mit Sinn’ ok Minne/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 SIT...................3
Skull’/ om hwar toge sit igen/ gå naken? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Ock Hiertat sit then andra giwer slätt/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
När sigh Solen till sit Lopp XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SITT..................1
Had’ hon Astrild i sitt skiöt/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SITTER................2
Hwij sitter du så tyst/ IV KOm kiäre Broder kom
Jagh sitter nu beklemd aff dröfwe tankar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SITTER/...............1
Jag sitter/ ligger/ wandlar eller står VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 SIUK..................2
Lät then som siuk sigh qwällia/ III I Männ af höga Sinnen
Siuk aff min Soot. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SIUNGA................1
Nu wille Jag wähl gierna mehra siunga VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 SIUNGOM...............1
Siungom medh lustigt Skråhl IV KOm kiäre Broder kom
 
 SIUNKA................1
Som fasta Landet seer Och måste siunka neer. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 SIÄHL.................3
Så håller blott mit Hopp Min Siähl uti min Kropp. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Fast om Jagh hatas/ älska; Tråß all din Haat/ min Siähl! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Dy slut mig uti din Siähl XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SIÄHL-................1
Bekyßa/ min Hiert- Siähl- ock Ängla-Moor. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 SIÄHL/................1
WAr eij så wreed min kiäre Siähl/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 SIÄL..................2
Min Siäl wil i min Krop eij länger wista/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At min Siäl ok andra Jagh/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SIÄL/.................2
Far wäll min Wän/ min Siäl/ mit Lijf/ min Kiära/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ok i min Siäl/ lijk som uthi mit Sinne/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SIÄLEN................1
Som pinar Siälen mehr/ mehr Synen skämmer VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SIÄLEN/...............1
Siälen/ Hiertat/ Sinn ok Hug XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SIÄLF.................1
Men efter Himmlen Siälf oss will åthskillia/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SIÄLS-BEHAG...........1
Margaris, min Siäls-Behag! X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 SIÖN/.................1
Så leeker Fisk i Siön/ Fogl upå qwistar; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 SKADA/................1
Morkiär huggit sådan skada/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SKAFFT................1
Samma/ när Yxen ens haer inte Skafft? II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 SKAHRA................1
Alt uti en Skahra XVI LÄt hwem som will gå
 
 SKAL..................3
HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Dy skal mit Blodh ock Modh osörgse wara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Skal Jag förutan Lust/ i Pust IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 SKALKERIJ.............1
Effter kättians skalkerij XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SKALL.................23
Ach! Ach! när skall min Sorg ok Ångest ända/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Mig som dig älskar/ ok aldrig skall neka VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Dy skall iag älska dig alt intill Döden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Skall thet lijkwäll uti et stadigt minne VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Skall Elden bränna/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Skall nu min Kiärleek ökas/ din förswinna/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Skall Jag i daglig Längsel lifwa fort ock fort/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Hwad skall Jag om din Stadigheet då dömma? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Hwad Iag haer swurit thet skall stå/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Dödz-Gudinnan skall snart klyfwa X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Skall ock tiggia med en Wijsa X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
skall Jag med sorglig Frögd X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Skall så leen Wäderleek XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Skall Jag eij wara kwit! XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
skall han ock så af alt Hiertans Grund XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Skall män Lijf i Bröste boor XV Iris aldrabäste Wänn
Mit skall alt till din tienst stå. XVII HWad begär du Hierta lilla?
Hand ok Fötter skall then hafwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
Skall så wäll som andra trafwa/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ok skall wara mönstergill. XVII HWad begär du Hierta lilla?
Skall förähra som sig böör/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Skall besittia sådan Skatt. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
När skall Jag få tocka saker/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SKALL/................1
Hon går eii dermedh i Skall/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 SKALT.................1
Du/ migh skalt hugswala. XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SKAM..................1
Weet I hwarken Huth ell’ Skam? IV KOm kiäre Broder kom
 
 SKATT.................1
Skall besittia sådan Skatt. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SKECKTAR/.............1
Lade du din’ hwassa Skecktar/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SKEDT.................3
Ok ingen baak kan rycka Hwad som een gång skedt: IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
En Kyss som ingen weet/ Förlijkning skedt. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Doch ney/ om så wore skedt XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section