Next Section

Previous Section

 
 SEE...................2
See Naglen/ så mått hwar til prikka drikka/ IV KOm kiäre Broder kom
Men jag kan see ock måste wara blind/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 SEEL..................2
So die Seel durch Tausend Plagen XIV SOll denn lieblichste Climene
So mein Herz und Seel besiegt/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 SEELEN................2
Meiner Seelen Folter sein? XIV SOll denn lieblichste Climene
Sehe/ meiner Seelen Licht/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 SEEN..................2
(Seen Jag först burit IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
När seen Natten öfwerhölgt XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SEEN/.................2
Seen/ han glaset hafwer kyst: IV KOm kiäre Broder kom
Ja den lilla war ey seen/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SEENT/................1
Fast än min uhrsäkt synes komma seent/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 SEER..................2
Som fasta Landet seer Och måste siunka neer. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Dok så seer man Himlen gråta XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SEER/.................2
Intil Jag seer/ Hoo som winner för meij/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Jag seer/ ok kan dock lijkwäl intet niuta/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 SEGELSTEEN............1
Segelsteen och Jernet haer XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SEGER.................1
Åt Lisetten til en Seger XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SEGERWINNA............1
Wärden all at segerwinna? XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SEHE/.................1
Sehe/ meiner Seelen Licht/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 SEIN..................1
Meiner Seelen Folter sein? XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 SEIND.................1
Drumb seind wir nur ein Ich/ kein doppelt Wir: VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 SELBST................4
Was hilffts daß man sich selbst verdirbt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Daß ich nicht selbst mehr Mein XIII ICh liebe dich
Selbst meinen Todt/ wo nicht/ XIII ICh liebe dich
Venus muß selbst schamroth werden XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 SELBST-EIGEN..........1
Auch dein selbst-eigen Hertz/ wann’s mir nicht feind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 SELBST-VERDRUß........1
Ich seyn mein selbst-Verdruß. XIII ICh liebe dich
 
 SEN...................1
Sen förtwiflan mit Lycks-Lopp X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 SEUFFTZER.............1
Ihr Seufftzer Ihr :||: XIII ICh liebe dich
 
 SEUFFZ................1
Ach! was hilfft mein Seuffz und Klagen? XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 SEY...................4
SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Das sey auff meine Buß der Erste Kuß. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Sey doch nicht länger taub/ XIII ICh liebe dich
Morkiär sey om J beswimma/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SEYN..................8
Laß’t die nur hin betrübt und traurig seyn V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Laß’t Jene seyn Der Klugen Pallas hold/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Keine Schmertzen nicht: Ey was soll dieses seyn? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Sondern bloß auff den Scheyn verliebet seyn. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Soll’s dann vertragen seyn? XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Muß todt im Leben seyn. XIII ICh liebe dich
Ich seyn mein selbst-Verdruß. XIII ICh liebe dich
Solt’ Sie so frölich seyn XIII ICh liebe dich
 
 SEYN/.................1
Darumb muß der ein Un-Mensch seyn/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 SICH..................9
Was hilffts daß man sich selbst verdirbt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Der sich dem Trauren fort und fort ergiebt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Sich mühen umb der Juno schnödes Gold/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Du bist meine Du Es soll sich unser keins VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Und dem geliebten sich gantz eigen giebt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Sich löschen soll die Loh. XIII ICh liebe dich
Sich rächen will einmahl. XIII ICh liebe dich
Es kan sich wenden/ XIII ICh liebe dich
Sich ändern oder enden/ XIII ICh liebe dich
 
 SIDST.................2
Mins när Jag sidst från dig drog XV Iris aldrabäste Wänn
Mins du ey att iag mig sidst XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SIE...................1
Solt’ Sie so frölich seyn XIII ICh liebe dich
 
 SIELF.................4
När du sielf det giör. XVI LÄt hwem som will gå
Jo/ du kund det sielf besinna/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Efter Frigga sielf ståk till/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Sij Hon räkker sielf sin Pijl XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SIELFWA...............1
Ty sielfwa Hiertat dit som Jag tror mit XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 SIELFWER..............1
Han tog som han sielfwer lyste XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SIELFZ-STRAFF-ALTAR...1
Til mit sielfz-Straff-Altar XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 SIES..................1
Ihr wist ja wie sies meint/ XIII ICh liebe dich
 
 SIG...................7
När sig Solen gömer. XV Iris aldrabäste Wänn
Till rijda sig laga XVI LÄt hwem som will gå
Alla buga sig för dig/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Skall förähra som sig böör/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Pläger sig i Skogen wåga XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Eller när hon sig plä löija/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Sedan hon sig swettig giort XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SIG/..................3
Lyckan hon wandlar sig/ kan sällan bliwa/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Hafwa nu föreenat sig/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Effter hon förundrar sig/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SIGH..................4
Lät then som siuk sigh qwällia/ III I Männ af höga Sinnen
När sigh Solen till sit Lopp XV Iris aldrabäste Wänn
Dy Jag/ lijk Sool-bloman Sigh XV Iris aldrabäste Wänn
Som iagh åt sigh giöra will/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 SIJ...................9
Lät sij at I som Jagh i Lagh är Män. IV KOm kiäre Broder kom
Skenk i för Trij/ hwar sij IV KOm kiäre Broder kom
Sij kiäre sij sij sij IV KOm kiäre Broder kom
Sij kiäre sij sij sij IV KOm kiäre Broder kom
Sij kiäre sij sij sij IV KOm kiäre Broder kom
Sij kiäre sij sij sij IV KOm kiäre Broder kom
Jag giärna kan sij XVI LÄt hwem som will gå
Sij Hon räkker sielf sin Pijl XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Sij jag är din första Träl XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SIJR..................3
Ach! när sijr Jag dig igän/ XV Iris aldrabäste Wänn
At Jagh/ fåfängh-glad! sijr digh XV Iris aldrabäste Wänn
I alt hwad Jag sijr och höör/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SILKIS................1
Hennes silkis lena Hår/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SIMMA.................1
Långt bättr’ är i wijn att simma III I Männ af höga Sinnen

Next Section

Top of Section