Next Section

Previous Section

 
 RUBINER...............1
Som the rödeste Rubiner X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 RUFF..................1
Doch ruff ich in den Wind XIII ICh liebe dich
 
 RUFFT.................1
Rufft offt Atropos mein Leben XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 RUMPA.................1
Sin Rumpa förlätter XVI LÄt hwem som will gå
 
 RUNDADINELLULA........1
Rundadinellula! IV KOm kiäre Broder kom
 
 RUNDOM................1
Sa/ lät Glasen gå rundom: IV KOm kiäre Broder kom
 
 RUTHA.................1
Sa! Sa! så mått man Glasen lutha/ rutha IV KOm kiäre Broder kom
 
 RYCKA.................1
Ok ingen baak kan rycka Hwad som een gång skedt: IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 RÄCHEN................1
Sich rächen will einmahl. XIII ICh liebe dich
 
 RÄDD..................1
För en rädd dok snäller Hiort. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 RÄDDFULL..............1
På en räddfull Leionjagt/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 RÄDZ..................2
Rädz hwarken Tiuf/ Eld eller Watn-Fahra. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Lasse rädz hwarken haat/ Afwund ell Twång/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 RÄKKA.................1
Hwart the nånsin kunna räkka XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 RÄKKER................1
Sij Hon räkker sielf sin Pijl XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 RÄMNAR................1
Fast Buken (det Jagh lel eij ämnar) rämnar IV KOm kiäre Broder kom
 
 RÄTT..................8
Wackta på Tijden hon lär full gå rätt; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Rätt måst (troß Orätten) hafwa sin Gång/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Rätt så tänd på lät gå IV KOm kiäre Broder kom
At rätt blier giort/ war fort IV KOm kiäre Broder kom
Deß Låga stijger rätt. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
At blifwa rätt spaak: XVI LÄt hwem som will gå
Han weta rätt bör. XVI LÄt hwem som will gå
Så är rätt Dianas Prakt XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 RÄTT/.................2
Drick rätt/ blif mätt/ wårt sätt IV KOm kiäre Broder kom
Et Hierta som En älskar rätt/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 RÄTTAS................1
At thet rättas effter dit/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 RÄTTLIG...............1
Then Dygden adlar Han är rättlig Adel I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 RÖDA..................1
Haer Jag eij krusat Håår ok röda Kinner/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 RÖDESTE...............1
Som the rödeste Rubiner X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 RÖFWAD/...............1
Du din Prijß är från dig röfwad/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 RÖK...................1
Att Rök ok Smök står Tökn-lijk up i Taak. IV KOm kiäre Broder kom
 
 RÖKA/.................1
När wij först twå/ tree pipor röka/ smöka IV KOm kiäre Broder kom
 
 RÖKELSE...............1
Rökelse på Altar bähra XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 RÖST/.................1
Men Sorg förtaer min Röst/ min Penna står/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 RÖTTER/...............1
Oden Brynian/ Febus Rötter/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 SA....................3
Sa! Sa! så mått man Glasen lutha/ rutha IV KOm kiäre Broder kom
Sa! Sa! så mått man Glasen lutha/ rutha IV KOm kiäre Broder kom
Hon sa: qwinfolck ett på dey/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SA/...................1
Sa/ lät Glasen gå rundom: IV KOm kiäre Broder kom
 
 SAAK..................1
Medh bäste Maak/ stoor Saak IV KOm kiäre Broder kom
 
 SAD’..................1
Tijg/ sad’ hon/ tin lilla boof/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SAFFT.................1
Män så snart Jorden haer gi’et them nog Safft II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 SAFFT/................1
Als Venus Spiel und Bacchus Reeben Safft/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 SAGT..................1
Sagt mein Sinn auff dieser Erden XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 SAGT’.................1
Sagt’ es geschah in Schertz. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 SAKER/................1
När skall Jag få tocka saker/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SALTA.................1
I Ekels-wijk widh Nereus salta Stranden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SAMMA/................1
Samma/ när Yxen ens haer inte Skafft? II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 SAMMAN................2
Wijßheet ok Styrka sällan samman äre/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
At Dygd ock swijk-fullt Sinne kunne samman boo? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 SAMNAS................1
At de samnas giärna/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SANDEN................1
Jagh skrifwer här dit Nampn i wåta Sanden VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SANNINGAN.............1
Then som på Sanningan pekar med Stickan II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 SANNINGEN.............1
Du Sanningen glömmer XVI LÄt hwem som will gå
 
 SANNINGENS............1
Kan lel lätt falla frå Sanningens Spång. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 SANT..................2
Det är Fillis sant XVI LÄt hwem som will gå
Ja så sant som Jagh will lifwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 SATT..................2
Är såleds fatt och satt IV KOm kiäre Broder kom
Nys när Frigga satt i bade/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SCHAMROTH.............1
Venus muß selbst schamroth werden XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 SCHATTENS.............1
Du meines Schattens Sonn/ XIII ICh liebe dich
 
 SCHAU.................2
Schau Schönste Schau :||: XIII ICh liebe dich
Schau Schönste Schau :||: XIII ICh liebe dich
 
 SCHEIDEN..............1
Nimmer nichtes scheiden Als der grimme Todt. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 SCHEIN................2
Offt kan ein falscher Schein XIII ICh liebe dich
Deiner Augen heller Schein XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 SCHEINT/..............2
Obs gleich vor deinen Augen böse scheint/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Die Ihr gleich Sternen scheint/ XIII ICh liebe dich
 
 SCHERTZ...............1
Sagt’ es geschah in Schertz. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 SCHERTZE..............1
Weg mit dem Schertze VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 SCHEYN................1
Sondern bloß auff den Scheyn verliebet seyn. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 SCHICKSEL.............1
Das mein Schicksel es so fügt XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 SCHLIESSEN/...........1
Solt ich gleich mein Leben schliessen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 SCHMERTZEN............1
Keine Schmertzen nicht: Ey was soll dieses seyn? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 SCHMERTZEN/...........2
Keine Lust noch Leyd/ Kein Schmertzen/ keine Noth/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
O bittrer Schmertzen/ XIII ICh liebe dich
 
 SCHNÖDES..............1
Sich mühen umb der Juno schnödes Gold/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 SCHWEBEN..............1
In Liebes zweiffel schweben? XIII ICh liebe dich
 
 SCHWER................1
Wird mirs gleich noch so schwer XIII ICh liebe dich
 
 SCHÖNE/...............1
Und der Rosen-Lippen Schöne/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 SCHÖNERS..............1
Findet man nichts schöners nicht/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 SCHÖNES...............1
Dein schönes Lippen Paar/ Das Ich erwehlt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 SCHÖNSTE..............2
Schau Schönste Schau :||: XIII ICh liebe dich
Was hilfft dichs schönste Zier XIII ICh liebe dich
 
 SCHÖNSTES.............1
Wie? fühlstu Schönstes Licht VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 SEDAN.................5
Sedan med mig gå IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Sedan Thor sin Dunner-Kijl/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Sedan hon sig swettig giort XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Sedan från så fierra Länder XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Sedan sått han lenge spaker XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section