Next Section

Previous Section

 
 PLÅSTRA/..............1
Smöria/ plåstra/ teppa/ weela/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 POIKE/................1
Poike/ snart ell du får Baaß/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 PRAKT.................2
Alla Gudars-Här sin Prakt XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Så är rätt Dianas Prakt XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 PREIß.................1
Bleibt Venus und dem Bacchus doch der Preiß. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 PRIJSA................1
Så wil iag Dig altid prijsa X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 PRIJß.................1
Du din Prijß är från dig röfwad/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 PRIKKA................1
See Naglen/ så mått hwar til prikka drikka/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 PRUNKAR...............1
Fast Jag eij prunkar fram i stickta Kläder/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 PURPUR................1
Lijk Corall ooch Purpur leer/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 PURPUR-LÄPPARS........1
Dit Purpur-Läppars Paar (Som jag mig har XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 PUST..................4
Skal Jag förutan Lust/ i Pust IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Måst i Pust ock Olust lijfwa) X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Lijkwäl glder i min Pust XV Iris aldrabäste Wänn
Mång Sårger ok Pust XVI LÄt hwem som will gå
 
 PUST/.................2
Som lefwer i Sårg ock Pust/ III I Männ af höga Sinnen
Bårt Pust/ kom Lust/ medh Must IV KOm kiäre Broder kom
 
 PÅ....................13
Wackta Tijden hon lär full gå rätt; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Then som Sanningan pekar med Stickan II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Himmelens Dagg plär Träna neerdugga/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Rätt så tänd lät gå IV KOm kiäre Broder kom
Hwem swarar trij ra? IV KOm kiäre Broder kom
Wor’ wist Jorderijk Mig ingen ingen lijk. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Den min olycklig Lycka din Willia smedt/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Alt/ hwad här Jorden leer/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
en räddfull Leionjagt/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Rökelse Altar bähra XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Hon sa: qwinfolck ett dey/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Ällska mehr än alt mey. XIX Nys när Frigga satt i bade
Och buuk och naflan peeka/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 QWAAL.................1
Det är en Orsak til min stora Qwaal. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 QWAHL.................1
Macht Ihr aus meiner Qwahl XIII ICh liebe dich
 
 QWAL..................1
Större Qwal och Hierte styng XV Iris aldrabäste Wänn
 
 QWAL/.................1
O! Angst/ O! Qwal/ O! Peyn XIII ICh liebe dich
 
 QWAR..................1
Är twijfwels utan qwar. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 QWELLIER..............1
Qwellier Morpheus drömmar migh XV Iris aldrabäste Wänn
 
 QWIDA.................1
Ock yncksam Klaga qwida? Män du i högsta Frögd IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 QWIDER................1
At Jagh för digh qwider. XV Iris aldrabäste Wänn
 
 QWINFOLCK.............4
Syntes alt hwad qwinfolck haar. XIX Nys när Frigga satt i bade
Hon sa: qwinfolck ett på dey/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Bäär all Qwinfolck slijke såår XIX Nys när Frigga satt i bade
Alt hwad qwinfolck så fördålt XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 QWINNOR...............1
Alla Swänner/ Mör ok Qwinnor XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 QWIST.................1
Riste moot en rosen qwist? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 QWISTAR...............1
Så leeker Fisk i Siön/ Fogl upå qwistar; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 QWÄLIA................1
HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 QWÄLJ.................1
Qwälj mig intet heelt i hiäl! XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 QWÄLLIA...............1
Som mig qwällia Natt och Dag X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 QWÄLLIA/..............1
Lät then som siuk sigh qwällia/ III I Männ af höga Sinnen
 
 QWÄLSTU...............2
BEllinde warumb qwälstu mich? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Ich Irr; Bellinde warumb qwälstu dich? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 RA....................1
Hwem swarar trij på ra? IV KOm kiäre Broder kom
 
 RAAS..................1
För sådant et Raas: XVI LÄt hwem som will gå
 
 RAND/.................1
Klappa deras rosen rand/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 RASKA/................1
Ända wil i Döden raska/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 RAUB..................1
Sonst muß ich gar ein Raub XIII ICh liebe dich
 
 RAUCH/................1
Hat zwar viel Rauch/ doch wenig Gluth und Loh. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 REEBEN................1
Als Venus Spiel und Bacchus Reeben Safft/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 REEDA.................1
Han lär reeda bättre baad/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 REEN/.................1
Och lätt twäta buuken reen/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 REES..................1
Rees op din Krop/ säij top IV KOm kiäre Broder kom
 
 REES/.................1
Kung/ Bond/ Dwärg/ Rees/ stygg/ snygg/took/ klook/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 REICH/................1
Ist Juno reich/ ist gleich Minerva weiß/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 REISSEN...............1
Reissen aus der matten Brust. XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 RESA..................2
Förtröstar Jagh at han min resa lagar VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
At resa i Frijd: XVI LÄt hwem som will gå
 
 RESER.................2
Reser utur Hafwet op XV Iris aldrabäste Wänn
Reser och min Jämmer/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 RETTUNG...............1
Doch kanstu mir Rettung geben XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 RIFWA.................1
Fast om din Falskheet kädian kunde rifwa IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 RIJDA.................2
Ingen mått Skiuß-Hästen alt för hårt rijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Till rijda sig laga XVI LÄt hwem som will gå
 
 RIJDER................1
Fast om han rijder än i en Klöf-Sadel. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 RIJKDOM/..............1
Stånd/ Rijkdom/ Skönhet/ Styrkia/ wärldslig Klookheet I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 RIJKE/................1
Wij warda allesammans/ Arm ock Rijke/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 RINGA/................1
Dem håller ej ringa/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 RINNA/................2
Som lijk een Flod utur min Ögon rinna/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Öfwer alle Kinner rinna/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 RINNER................1
Som så stadigt rinner neer/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 RISTE.................1
Riste moot en rosen qwist? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 ROOS..................1
At gifwa den Roos XVI LÄt hwem som will gå
 
 ROSEN.................2
Klappa deras rosen rand/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Riste moot en rosen qwist? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 ROSEN-FÄRG............1
Dina Kinners Rosen-Färg X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 ROSEN-LIPPEN..........1
Und der Rosen-Lippen Schöne/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 ROSEN-SCHÖNER.........1
Du rosen-schöner Mund XIII ICh liebe dich
 
 ROSER/................1
Osynligt Törne bähr the skönste Roser/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 RUBINE................1
Lill rubine knappen kyste XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section