Next Section

Previous Section

 
 OLYCKS-FALL/..........1
Tross Olycks-Fall/ tross Afwund eller Nöden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 OLYCKS-SNARA/.........1
Fly mäd Flijt hwem som kan slijk Olycks-Snara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 OM....................19
Hwad hielper om Jag daglig’n skulle gråta? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast om han rijder än i en Klöf-Sadel. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Skull’/ om hwar toge sit igen/ gå naken? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast om een måste Förföllielse lijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Lustig/ fast om thet är mot ens Behag/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Fast om I Pengar gömmen/ III I Männ af höga Sinnen
Till theß man blier heeter om Pannan. III I Männ af höga Sinnen
Om torsten migh wäkker op III I Männ af höga Sinnen
Om någon Penna kunde det beskrifwa VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Dy om så skiähl at du wilt troo ok höra/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Hwad skall Jag om din Stadigheet då dömma? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Fast om din Falskheet kädian kunde rifwa IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Fast om Jagh hatas/ älska; Tråß all din Haat/ min Siähl! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Om Jag haer feelat med min Mund/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Om migh till at tahla/ XVI LÄt hwem som will gå
Om thet möiligt ok jag kan/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Men om du migh eij will höra XVII HWad begär du Hierta lilla?
Morkiär sey om J beswimma/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Doch ney/ om så wore skedt XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 OM/...................2
Kom kom drick om/ den bortgår är een gloop. IV KOm kiäre Broder kom
Men Godtroon är bedragin; Ty Jag tänckt’ eij om/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 OMAK..................1
Är fåfängt Omak: XVI LÄt hwem som will gå
 
 OMSUNST...............1
Ok tänker omsunst XVI LÄt hwem som will gå
 
 ONÖT..................1
Wårt Hierteband skull’ aldrig onöt slijtas: IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 OOCH..................1
Lijk Corall ooch Purpur leer/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 OOK...................1
Dit Hiert-twingand’ Ook) IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 OP....................6
Dy hempten ett fullt Stoop op III I Männ af höga Sinnen
Hwar Glädie står op i taak/ III I Männ af höga Sinnen
Om torsten migh wäkker op III I Männ af höga Sinnen
Hur deth spriter op ok neer/ IV KOm kiäre Broder kom
Rees op din Krop/ säij top IV KOm kiäre Broder kom
Reser utur Hafwet op XV Iris aldrabäste Wänn
 
 ORD...................2
Stoor’ Ord ok lijten Macht tycks mig eij duga/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Et Ord är Wind som ingen slår i hiähl/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 ORSAK.................1
Det är en Orsak til min stora Qwaal. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 ORÄTTEN...............1
Rätt måst (troß Orätten) hafwa sin Gång/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 OSS...................1
Men efter Himmlen Siälf oss will åthskillia/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 OSTADIGHEET...........1
Din Kiärleek man Förtreet/ Ostadigheet! XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 OSTADIGHEET/..........1
Haer eij Ostadigheet/ men tit Förtreet/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 OSYNLIGT..............1
Osynligt Törne bähr the skönste Roser/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 OSÖRGSE...............1
Dy skal mit Blodh ock Modh osörgse wara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 OXAR..................1
En liten Bonde-pilt twå Oxar tämar; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 Oß....................4
Ok lät denne Dagh IV KOm kiäre Broder kom
Som är i Dagh i Lagh medh ogijn. IV KOm kiäre Broder kom
Hwilom från wårt glam IV KOm kiäre Broder kom
Men wiltu hårda Skäbne åthskillia/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 PAAR..................1
Dit Purpur-Läppars Paar (Som jag mig har XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 PAAR/.................1
Dein schönes Lippen Paar/ Das Ich erwehlt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 PALLAS................1
Laß’t Jene seyn Der Klugen Pallas hold/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 PANNAN................1
Till theß man blier heeter om Pannan. III I Männ af höga Sinnen
 
 PANT..................1
Thet Pant som du mit liufste Hierta gifwit VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 PAPHOS................1
Slekken Paphos eldar uth XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 PEEKA/................1
Och på buuk och naflan peeka/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 PEIN..................1
Mir vermehren meine Pein. XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 PEKAR.................1
Then som på Sanningan pekar med Stickan II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 PENGAR................1
Fast om I Pengar gömmen/ III I Männ af höga Sinnen
 
 PENGAR/...............1
Haer Jagh eij Godz ell’ Gull ok många Pengar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 PENNA.................3
Om någon Penna kunde det beskrifwa VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Men Sorg förtaer min Röst/ min Penna står/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Med min Penna ok min Mund: X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 PERSIAN...............1
Den så stolta Persian XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 PEYN..................1
O! Angst/ O! Qwal/ O! Peyn XIII ICh liebe dich
 
 PFANDT................1
Die Hand mein Pfandt und unßrer Liebe Band; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 PFANDT/...............1
Und deine Hand mein außerwehltes Pfandt/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 PFEIL/................1
Ein Wort ist ja kein Pfeil/ nur bloß ein Wind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 PFUI/.................1
Pfui/ sin koos alt förtreet/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 PIGA..................1
Säg för ingen annan Piga XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 PIJL..................2
Sij Hon räkker sielf sin Pijl XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
När hon med sin Pijl ok Båga XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 PIJPOR................1
Gån ok gi’en Pijpor fram; IV KOm kiäre Broder kom
 
 PILAR.................2
Hwem du skulle Pilar skänkia/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Tycks dig Pilar wara Gåfwor XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 PILTEN................2
Kitla Pilten innan i. XIX Nys när Frigga satt i bade
Dock lätt hon den Pilten leeka/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 PINA/.................1
Pina/ Kwal/ Olyckligheet X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 PINAR.................1
Som pinar Siälen mehr/ mehr Synen skämmer VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 PIPOR.................1
När wij först twå/ tree pipor röka/ smöka IV KOm kiäre Broder kom
 
 PLAGEN................1
So die Seel durch Tausend Plagen XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 PLIJT.................1
Hafwer medh sin långa plijt XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 PLÄ...................2
Then myckit tahlar han plä hälfften liuga. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Eller när hon sig plä löija/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 PLÄGER................2
Jag pläger slätt inga/ XVI LÄt hwem som will gå
Pläger sig i Skogen wåga XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 PLÄR..................1
Himmelens Dagg plär på Träna neerdugga/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 PLÅGA.................1
Nu Jagh Then most´/ Ach weh! Ach plåga! mista VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?

Next Section

Top of Section