Next Section

Previous Section

 
 OFFTA.................1
Har han ey Ehr offta heel XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 OFÖRHINDRAT...........1
Han löper oförhindrat med sin Hind/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 OFÖRMODLIGT...........1
Oförmodligt af Vulcan/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 OGIJN.................1
Som är i Dagh i Lagh medh oß ogijn. IV KOm kiäre Broder kom
 
 OGRÄS.................1
Ogräs thet wäxer ju wid Tårp som Byar. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 OK....................73
Är Jag eij af hög Ätt ok adelt Stånde/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Haer Jagh eij Godz ell’ Gull ok många Pengar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Haer Jag eij krusat Håår ok röda Kinner/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Är Jag eij stoor ok stark af Krop ok Lemar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Är Jag eij stoor ok stark af Krop ok Lemar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Wijßheet ok Styrka sällan samman äre/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Stoor’ Ord ok lijten Macht tycks mig eij duga/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Är fåfeng/ intet/ Glas/ Fnas/ As ok Tokhet; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Ok lät oß denne Dagh IV KOm kiäre Broder kom
Uthi Lust ok Behagh IV KOm kiäre Broder kom
Af Öhl ok Wijn/ et Swijn IV KOm kiäre Broder kom
Han må fritt gå/ ok trå IV KOm kiäre Broder kom
Tin Swälg ok Bälg är tämlig widh ok bredh. IV KOm kiäre Broder kom
Tin Swälg ok Bälg är tämlig widh ok bredh. IV KOm kiäre Broder kom
Gån ok gi’en Pijpor fram; IV KOm kiäre Broder kom
Att Rök ok Smök står Tökn-lijk up i Taak. IV KOm kiäre Broder kom
Bårt Speel/ Krakeel/ bårt Terning/ Bräd ok Kort. IV KOm kiäre Broder kom
Hur deth spriter op ok neer/ IV KOm kiäre Broder kom
Stöt Glas ok Stoop i hoop/ IV KOm kiäre Broder kom
Ok then eij swara kan IV KOm kiäre Broder kom
Så är min Hug ok Sinne högst bedröfwat/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Altijd för Ögon/ i mit Sinn’ ok Minne/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag suckar/ klagar/ gråter ok Jag dör; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag seer/ ok kan dock lijkwäl intet niuta/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ach! Ach! när skall min Sorg ok Ångest ända/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Så lät min Sorg ok Suck een ända få/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Mig som dig älskar/ ok aldrig skall neka VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Dy om så skiähl at du wilt troo ok höra/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Moot Hug ok Willian måste skillias åth/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Mäd Suck ok gråt! VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Min Längtan och mit Hopp för Trods ok Ankar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ok Himlen fäller/ lika som Jag/ tårar VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ok fast det skiött aff wädre måst förgå VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ok i min Siäl/ lijk som uthi mit Sinne/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Förutan Sloknan? Ok du wilt eij brinna! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ok ingen baak kan rycka Hwad som een gång skedt: IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Så wil Jag lel i Nödh ok Dödh IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Tårkar ut min Blod ok Märg/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Med min Penna ok min Mund: X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ok intil min Dödzstund kwijdit X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Tappar du Hiertat mit/ Jag ok så dit. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
At min Siäl ok andra Jagh/ XV Iris aldrabäste Wänn
Ok du intet mäd äst när/ XV Iris aldrabäste Wänn
Förtretlig ok lat. XVI LÄt hwem som will gå
Ok låter det blij XVI LÄt hwem som will gå
Ty kattost ok Fijkon/ XVI LÄt hwem som will gå
Ell Troll-Bär ok Krijkon/ XVI LÄt hwem som will gå
Mång Sårger ok Pust XVI LÄt hwem som will gå
Ok tänker omsunst XVI LÄt hwem som will gå
Derhoos ok bekant XVI LÄt hwem som will gå
Ok Witnen wäl bährat XVI LÄt hwem som will gå
Med Kappa ok Kraga XVI LÄt hwem som will gå
Ok Hornen brewijd: XVI LÄt hwem som will gå
Om thet möiligt ok jag kan/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Som Jag haer ok kan förmå/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ok begiär lijkwäl een Sång/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Hand ok Fötter skall then hafwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ok skall wara mönstergill. XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ok en skänk åt sådan Mö XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Siälen/ Hiertat/ Sinn ok Hug XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Ok uti dit Land med fecktar/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Ok du Cypern war bedröfwad/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Alla Gudar ok Gudinnor/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Alla Swänner/ Mör ok Qwinnor XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Ok then Skiöna Frigga kalla XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Östan/Wästan/ Nor ok Sör. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Gråter altså Dag ok Natt/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Ok afundas hårt at Norden XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
När hon med sin Pijl ok Båga XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Ok i Jagten måtta dröija XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Ok med wärdig tienst förähra/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Ok en gudlig Tienst betee/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Tartarn ok från Astracan. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 OLIJKT................1
At olijkt Stånd och Tijd (tråß Ijd) IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 OLUST.................2
Måst i Pust ock Olust lijfwa) X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Är Olust i Löije/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 OLYCKA/...............1
Dog tråtz Olycka/ at Jag derför swijker/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 OLYCKAN...............2
Olyckan wäxlar ju lijka med Lyckan/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Dy lät man Lyckan med Olyckan strijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 OLYCKLIG..............2
At I olycklig är lustig som Jag. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Den min olycklig Lycka på din Willia smedt/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 OLYCKLIGHEET..........1
Pina/ Kwal/ Olyckligheet X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet

Next Section

Top of Section