Next Section

Previous Section

 
 NÄR/..................2
At wara henne när/ Som mig mäst håller kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ok du intet mäd äst när/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 NÄRR..................1
Att Herdinnor närr och fiärr XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 NÄSTAN................1
Som boor i nästan Gåhl/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 NÅGON.................3
Om någon Penna kunde det beskrifwa VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Aldrig gifwer någon Ting XV Iris aldrabäste Wänn
Wil dig någon an’ uthleeta XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 NÅGOT.................1
At Jag åt digh något giort/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 NÅNSIN................1
Hwart the nånsin kunna räkka XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 NÖD/..................1
Trösta mig i thenna Nöd/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 NÖDEN/................1
Tross Olycks-Fall/ tross Afwund eller Nöden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 NÖDH..................2
Som hielpa kan af Nödh ock ifrå thenna Dödh. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Så wil Jag lel i Nödh ok Dödh IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 NÖDH/.................1
At frelsa mig aff thenna hårda Nödh/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 NÖGDAS................1
nögdas Jagh (emot min Willia) willia VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 NÖIJE.................1
Som mit eenda Nöije. XV Iris aldrabäste Wänn
 
 O.....................10
Du ligger mig o skiönste Castalinne VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Hwad hielper mig o Skiönhetens Gudinna VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
O! milde Himmel är thet så din Willia VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ock ingen är än du o Castalinna VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
O! Hiertans Sorg/ O Kwal! när Wänner såta VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
O! Hiertans Sorg/ O Kwal! när Wänner såta VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
O bittrer Schmertzen/ XIII ICh liebe dich
O! Angst/ O! Qwal/ O! Peyn XIII ICh liebe dich
O! Angst/ O! Qwal/ O! Peyn XIII ICh liebe dich
O! Angst/ O! Qwal/ O! Peyn XIII ICh liebe dich
 
 OBS...................1
Obs gleich vor deinen Augen böse scheint/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 OCH...................21
Och sök som Jag Frögd uti Stopen. III I Männ af höga Sinnen
Skrifw’ (och gifw’ till een an) IV KOm kiäre Broder kom
Är såleds fatt och satt IV KOm kiäre Broder kom
Min Krafft förloras och min Syn förgår/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Som fasta Landet seer Och måste siunka neer. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Min Längtan och mit Hopp för Trods ok Ankar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
At olijkt Stånd och Tijd (tråß Ijd) IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Som mig qwällia Natt och Dag X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Större Qwal och Hierte styng XV Iris aldrabäste Wänn
Reser och min Jämmer/ XV Iris aldrabäste Wänn
I alt hwad Jag sijr och höör/ XV Iris aldrabäste Wänn
Segelsteen och Jernet haer XV Iris aldrabäste Wänn
Du spinner och sömmer; XVI LÄt hwem som will gå
Skådde hijt och skådde tijt/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Att Herdinnor närr och fiärr XIX Nys när Frigga satt i bade
Kryste/ kyste mun och barm/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Och på buuk och naflan peeka/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Och på buuk och naflan peeka/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Och lätt twäta buuken reen/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Swarad’ Astrild kiäck och glad/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Skembdes lell och blef heel blyg/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 OCK...................35
Wij warda allesammans/ Arm ock Rijke/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Ock i min Ungdoms-Tijdh eij Glädien spahra/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Dy skal mit Blodh ock Modh osörgse wara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Som lefwer i Sårg ock Pust/ III I Männ af höga Sinnen
Till theß Jagh bå hickar ock nickar. III I Männ af höga Sinnen
Dy drick hwar Stund ock Timma/ III I Männ af höga Sinnen
Ock mäd ett Glaaß i hwar Hand III I Männ af höga Sinnen
Men jag kan see ock måste wara blind/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ock ingen är än du o Castalinna VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Som hielpa kan af Nödh ock ifrå thenna Dödh. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ock tåla hwad iagh intet hindra må: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Min fordom Ögna-Tröst/ min Lust ock Ära/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Far wäll min Hiertans Barn ock bästa Wänn: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ock will med Willia intet mehr mig känna? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Skall Jag i daglig Längsel lifwa fort ock fort/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ock i dit Kiärleeks Fängsel slijta Tijden bort/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ock yncksam Klaga qwida? Män du i högsta Frögd IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ock såleds swijka IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
At Dygd ock swijk-fullt Sinne kunne samman boo? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Fast Himmel/ Jord ock afgrund skulle blandas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Måst i Pust ock Olust lijfwa) X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ock haer giort mig snart til Aska/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Skall ock tiggia med en Wijsa X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Natt ock Dag. X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ock som hän snart förgår/ lijk så består XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Ock Hiertat sit then andra giwer slätt/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Ock önskar hiertlig intil denna Dag/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Så skall han ock så af alt Hiertans Grund XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Bekyßa/ min Hiert- Siähl- ock Ängla-Moor. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Ock fåhr mäd dig Tala? XV Iris aldrabäste Wänn
Ock med Wän’n förlåter. XV Iris aldrabäste Wänn
Ock slijk sårg än lijder/ XV Iris aldrabäste Wänn
Så draer du ock Hierta mit XV Iris aldrabäste Wänn
Min Magnet ock Stierna! XV Iris aldrabäste Wänn
Eller ock kanskee det hände XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 ODEN..................1
Oden Brynian/ Febus Rötter/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ODER..................1
Sich ändern oder enden/ XIII ICh liebe dich
 
 OFFT..................3
Offt kan ein falscher Schein XIII ICh liebe dich
Offt wird ein Feldt gemeyt XIII ICh liebe dich
Rufft offt Atropos mein Leben XIV SOll denn lieblichste Climene

Next Section

Top of Section