Next Section

Previous Section

 
 NATTEN................1
När seen Natten öfwerhölgt XV Iris aldrabäste Wänn
 
 NATUR.................1
Är af Natur Jag tyst/ kan litet tahla/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 NEDERGÅR..............1
Dy min Sårg eij nedergår XV Iris aldrabäste Wänn
 
 NEER..................3
Som fasta Landet seer Och måste siunka neer. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Är diupast neer uti mit Bröst inskrifwit VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Som en Träl för henne neer. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 NEER/.................2
Hur deth spriter op ok neer/ IV KOm kiäre Broder kom
Som så stadigt rinner neer/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 NEERDUGGA/............1
Himmelens Dagg plär på Träna neerdugga/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 NEERLAGT..............1
Neerlagt för Lisettens Fötter/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 NEI...................1
Nei intet fins i heela Wärlden wida VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 NEI/..................2
Nei/ Skiönste! Nei/ Jag troor ey boor IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Nei/ Skiönste! Nei/ Jag troor ey boor IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 NEKA..................1
Mig som dig älskar/ ok aldrig skall neka VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 NENNEN................1
So wie wir uns nennen Bleiben wir doch Eins. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 NEREUS................1
I Ekels-wijk widh Nereus salta Stranden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 NEY/..................1
Doch ney/ om så wore skedt XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 NEYDEN/...............1
Trotz aller Neyden/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 NEYN..................1
Und unbarmhertzig? Neyn. XIII ICh liebe dich
 
 NEYN/.................2
Heiß’t das beständig? Neyn/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Sprich Ja/ mein Kind/ und nicht ein tödtlichs Neyn/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 NICH..................1
SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 NICHT.................15
Die nicht verstehn was Lieben ist und Wein. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Und Venus Dich und Bacchus auch nicht liebt. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Daß ich vor Liebe nicht gestorben bin. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Keine Schmertzen nicht: Ey was soll dieses seyn? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Liebt sonder Wanckelmuht/ wird nicht betrübt/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Dein Lieben ist nicht so/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Es war so böß ja nicht gemeint XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Auch dein selbst-eigen Hertz/ wann’s mir nicht feind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Sprich Ja/ mein Kind/ und nicht ein tödtlichs Neyn/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Nicht wissend wann/ wie/ wo XIII ICh liebe dich
Daß ich nicht selbst mehr Mein XIII ICh liebe dich
Sey doch nicht länger taub/ XIII ICh liebe dich
Ich bin nun nicht mehr Ich/ XIII ICh liebe dich
Weil es dir nicht ist bewust XIV SOll denn lieblichste Climene
Daß mein Hertz nicht gar erstick/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 NICHT/................3
Ich komm dir/ Mir nicht/ zu; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Selbst meinen Todt/ wo nicht/ XIII ICh liebe dich
Findet man nichts schöners nicht/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 NICHTES...............1
Nimmer nichtes scheiden Als der grimme Todt. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 NICHTS................3
Nichts ist auff dieser Welt das mir so wohl gefällt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Mit der es nichts bewand/ blos Unbestand. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Findet man nichts schöners nicht/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 NICKAR................1
Till theß Jagh bå hickar ock nickar. III I Männ af höga Sinnen
 
 NIMMER................1
Nimmer nichtes scheiden Als der grimme Todt. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 NIUTA.................1
Ej niuta den Frögd. XVI LÄt hwem som will gå
 
 NIUTA/................1
Jag seer/ ok kan dock lijkwäl intet niuta/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 NOCH..................4
Viel härter noch als Stahl und Stein/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Mich wundert/ wenn’s mir noch kömt in den Sinn/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Keine Lust noch Leyd/ Kein Schmertzen/ keine Noth/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Wird mirs gleich noch so schwer XIII ICh liebe dich
 
 NOG...................2
Män så snart Jorden haer gi’et them nog Safft II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Är ej thesse Wapen nog XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 NOG/..................1
Sårg kommer tijdlig nog/ när Åldren kommer/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 NOR...................1
Östan/Wästan/ Nor ok Sör. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 NORDEN................1
Ok afundas hårt at Norden XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 NOTH/.................1
Keine Lust noch Leyd/ Kein Schmertzen/ keine Noth/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 NU....................10
Kom nu/ nu will wij taas IV KOm kiäre Broder kom
Nu wille Jag wähl gierna mehra siunga VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Nu Jagh Then most´/ Ach weh! Ach plåga! mista VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Jagh sitter nu beklemd aff dröfwe tankar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Skall nu min Kiärleek ökas/ din förswinna/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Hwad tänker nu du? XVI LÄt hwem som will gå
Du menar wist nu: XVI LÄt hwem som will gå
Hafwa nu föreenat sig/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Hwem will nu dig ej tillbee XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Att nu bara barnen wetta XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 NU/...................1
Kom nu/ nu will wij taas IV KOm kiäre Broder kom
 
 NUN...................1
Ich bin nun nicht mehr Ich/ XIII ICh liebe dich
 
 NUNMEHR...............1
Und nunmehr fast entseelt/ XIII ICh liebe dich
 
 NUR...................7
Laß’t die nur hin betrübt und traurig seyn V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Such Ehre wer nur immer will/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Drumb seind wir nur ein Ich/ kein doppelt Wir: VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Ein Wort ist ja kein Pfeil/ nur bloß ein Wind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Wornach mein Geist nur wachet/ XIII ICh liebe dich
Denn wenn ich dich nur erblick XIV SOll denn lieblichste Climene
Möcht Ich nur der Gunst geniessen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 NYA...................1
Din Kiärlekz nya Wåhr; XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 NYS...................1
Nys när Frigga satt i bade/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 NÄIJ/.................1
Troor du dig stadig? Näij/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 NÄR...................31
Jag får min lijke wäl när jag först frijar; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Sårg kommer tijdlig nog/ när Åldren kommer/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Samma/ när Yxen ens haer inte Skafft? II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Modet blier fritt när som Kroppen är eij. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Fängsel giör Längsel när Lyckan är wrång. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
När Jagh hafwer fylt mig full III I Männ af höga Sinnen
När under ett Wijnfaat uthsträkka III I Männ af höga Sinnen
När wij först twå/ tree pipor röka/ smöka IV KOm kiäre Broder kom
Ach! Ach! när skall min Sorg ok Ångest ända/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
O! Hiertans Sorg/ O Kwal! när Wänner såta VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Än när man mister Then man håller kiär: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Allenast när som iagh uppå Digh tänker VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
När som Jag först betagin I din Wänskap kom/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ach! när sijr Jag dig igän/ XV Iris aldrabäste Wänn
När uprinner dok then Dagh XV Iris aldrabäste Wänn
När man halfwa Hierta mist XV Iris aldrabäste Wänn
Mins när Jag sidst från dig drog XV Iris aldrabäste Wänn
När sigh Solen till sit Lopp XV Iris aldrabäste Wänn
När sig Solen gömer. XV Iris aldrabäste Wänn
När seen Natten öfwerhölgt XV Iris aldrabäste Wänn
När Flickan hon söner XVI LÄt hwem som will gå
När Kattan upsätter XVI LÄt hwem som will gå
När intet är Tij: XVI LÄt hwem som will gå
När Klädet det flämtar XVI LÄt hwem som will gå
När du sielf det giör. XVI LÄt hwem som will gå
När hon med sin Pijl ok Båga XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Eller när hon sig plä löija/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Nys när Frigga satt i bade/ XIX Nys när Frigga satt i bade
När skall Jag få tocka saker/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Frigga när hon detta hörde XIX Nys när Frigga satt i bade
Giort/ när J hafft sådant feel? XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section