Next Section

Previous Section

 
 MYCKIT................2
The Tuppar är’ eij bäst som myckit gahla; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Then myckit tahlar han plä hälfften liuga. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 MYNT..................1
Alt Mynt giörs ju till at förtära? III I Männ af höga Sinnen
 
 MÄD...................6
Fly mäd Flijt hwem som kan slijk Olycks-Snara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Ock mäd ett Glaaß i hwar Hand III I Männ af höga Sinnen
Mäd Suck ok gråt! VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ock fåhr mäd dig Tala? XV Iris aldrabäste Wänn
Som mäd Sorgen tijner. XV Iris aldrabäste Wänn
Ok du intet mäd äst när/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 MÄDÖMKSAM.............1
Mädömksam aff then Sorgen som mig sårar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 MÄI...................1
Ty at du älskar Mäi med Falskheet! Säij? XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 MÄN...................4
Män så snart Jorden haer gi’et them nog Safft II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Lät sij at I som Jagh i Lagh är Män. IV KOm kiäre Broder kom
Ock yncksam Klaga qwida? Män du i högsta Frögd IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Skall män Lijf i Bröste boor XV Iris aldrabäste Wänn
 
 MÄNN..................1
I Männ af höga Sinnen III I Männ af höga Sinnen
 
 MÄRG/.................1
Tårkar ut min Blod ok Märg/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 MÄST..................2
Jagh älskar mäst dubblade drickar III I Männ af höga Sinnen
At wara henne när/ Som mig mäst håller kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 MÄTT/.................1
Drick rätt/ blif mätt/ wårt sätt IV KOm kiäre Broder kom
 
 MÅ....................8
Fast Jungfrur hata mig/ thet the giöra/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
At Jagh strax thensamma släkka. III I Männ af höga Sinnen
Bödlen wara Maaß: IV KOm kiäre Broder kom
Han fritt gå/ ok trå IV KOm kiäre Broder kom
Ock tåla hwad iagh intet hindra : VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Eij frija jag XVI LÄt hwem som will gå
Magga lilla thet weeta/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Mig som Ehr hålla kär? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 MÅHL..................1
Lijk som du hadd’ eij Måhl? IV KOm kiäre Broder kom
 
 MÅLNE.................1
Målne kappan/ Månen fölgdt XV Iris aldrabäste Wänn
 
 MÅNEN.................1
Målne kappan/ Månen fölgdt XV Iris aldrabäste Wänn
 
 MÅNG..................2
Den Eed som du mång tusend gånger swurit IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Mång Sårger ok Pust XVI LÄt hwem som will gå
 
 MÅNGA.................1
Haer Jagh eij Godz ell’ Gull ok många Pengar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 MÅNGEN................4
Hur’ mången som med Bårg bepryder Baken I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Mången mått liwa som eij äter skrätt. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Mången troor wunnit hwad Endlycktan tafft. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Mången Skönheet finnes här XV Iris aldrabäste Wänn
 
 MÅNGENS...............1
Kund ändra mångens Tankar; Dock tröstas Jag therwed IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 MÅST..................6
Då Jag mot Willian min måst blifwa frommer. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Rätt måst (troß Orätten) hafwa sin Gång/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
måst din stränga Lag iag undergå. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ok fast det skiött aff wädre måst förgå VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Måst i Pust ock Olust lijfwa) X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Måst Een lijda lijk een Man XV Iris aldrabäste Wänn
 
 MÅSTE.................9
Fast om een måste Förföllielse lijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
I hwad för ynckligheet Jag måste lifwa/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Men jag kan see ock måste wara blind/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Som fasta Landet seer Och måste siunka neer. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Det gör at Jag i Kiärleek måste brinna/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta? VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Moot Hug ok Willian måste skillias åth/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Men du måste kunna tiga XVII HWad begär du Hierta lilla?
Måste håret wara swedt. XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 MÅTT..................4
Mången mått liwa som eij äter skrätt. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Ingen mått Skiuß-Hästen alt för hårt rijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Sa! Sa! så mått man Glasen lutha/ rutha IV KOm kiäre Broder kom
See Naglen/ så mått hwar til prikka drikka/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 MÅTTA.................1
Ok i Jagten måtta dröija XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 MÅT’..................1
Tänck min Wänn at Man fördenskull måt’ liwa II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 MÖ....................1
Ok en skänk åt sådan XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 MÖCHT.................1
Möcht Ich nur der Gunst geniessen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 MÖGLIGT...............1
Jag undrar huru mögligt är IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 MÖILIGT...............1
Om thet möiligt ok jag kan/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 MÖNSTERGILL...........1
Ok skall wara mönstergill. XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 MÖR...................1
Alla Swänner/ Mör ok Qwinnor XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 MÖRKA.................3
En Hiort som uti mörka Skogar wistar VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
I mörka Grafwen/ i Tystheet at blifwa/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Uthi mörka wärkestaan XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 MÜHEN.................1
Sich mühen umb der Juno schnödes Gold/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 NACH..................4
Die eylen immer mit uns nach der Bahr; V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Der immer nach und nach XIII ICh liebe dich
Der immer nach und nach XIII ICh liebe dich
Bleibstu gleich nach mir hier/ XIII ICh liebe dich
 
 NACHT/................1
Ich winsle Tag und Nacht/ XIII ICh liebe dich
 
 NAFLAN................1
Och på buuk och naflan peeka/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 NAGLEN/...............1
See Naglen/ så mått hwar til prikka drikka/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 NAKEN.................1
Skull’/ om hwar toge sit igen/ gå naken? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 NAKEN/................1
Effter hon war naken/ baar/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 NAMPN.................1
Jagh skrifwer här dit Nampn i wåta Sanden VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 NASSE.................1
Da dieser nasse Fluß XIII ICh liebe dich
 
 NATT..................3
At han/ som kan eij dricka/ biud’ godh Natt. IV KOm kiäre Broder kom
Som mig qwällia Natt och Dag X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Natt ock Dag. X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 NATT/.................1
Gråter altså Dag ok Natt/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took

Next Section

Top of Section