Next Section

Previous Section

 
 MINA..................1
Äre mina föllie-Swänner X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 MINERVA...............1
Ist Juno reich/ ist gleich Minerva weiß/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 MINNE.................1
Skall thet lijkwäll uti et stadigt minne VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 MINNE/................1
Altijd för Ögon/ i mit Sinn’ ok Minne/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 MINNEN................1
Som skämmes at drikka/ minnen III I Männ af höga Sinnen
 
 MINS..................2
Mins när Jag sidst från dig drog XV Iris aldrabäste Wänn
Mins du ey att iag mig sidst XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 MINSKAS...............1
Min Kiärleek minskas eij fast Kroppen wijker/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 MIR...................14
Nichts ist auff dieser Welt das mir so wohl gefällt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Jens giebt mir Lust und dieses giebt mir Krafft: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Jens giebt mir Lust und dieses giebt mir Krafft: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Bezeuge du mit mir Belinde meine Zier/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Mich wundert/ wenn’s mir noch kömt in den Sinn/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Du lebst Bellinde fort und fort in Mir VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Ich komm dir/ Mir nicht/ zu; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Auch dein selbst-eigen Hertz/ wann’s mir nicht feind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Die mir mein Hertz enthertzen/ XIII ICh liebe dich
Bleibstu gleich nach mir hier/ XIII ICh liebe dich
So stirbstu doch mit mir. XIII ICh liebe dich
Doch gieb mir Liebstes Licht/ XIII ICh liebe dich
Mir vermehren meine Pein. XIV SOll denn lieblichste Climene
Doch kanstu mir Rettung geben XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 MIR/..................1
Den dies is dir/ so wohl alß mir/ bewust V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 MIRS..................1
Wird mirs gleich noch so schwer XIII ICh liebe dich
 
 MIST..................1
När man halfwa Hierta mist XV Iris aldrabäste Wänn
 
 MISTA.................1
Nu Jagh Then most´/ Ach weh! Ach plåga! mista VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 MISTER................1
Än när man mister Then man håller kiär: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 MIT...................30
Dy skal mit Blodh ock Modh osörgse wara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Die eylen immer mit uns nach der Bahr; V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Bezeuge du mit mir Belinde meine Zier/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Altijd för Ögon/ i mit Sinn’ ok Minne/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Mit Hierta darrar/ tunger är min Tunga/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Mit Blek förbleknar af min fälte Tår VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Så håller blott mit Hopp Min Siähl uti min Kropp. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Skull intet då mit bröst i sönder brista VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Thet Pant som du mit liufste Hierta gifwit VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Är diupast neer uti mit Bröst inskrifwit VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Far wäll min Wän/ min Siäl/ mit Lijf/ min Kiära/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Min Längtan och mit Hopp för Trods ok Ankar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ok i min Siäl/ lijk som uthi mit Sinne/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Weg mit dem Schertze VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Jag trodde/ Ach! mit arme Took! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Mit Behag X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
At mit Lijf ei längre så X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Sen förtwiflan mit Lycks-Lopp X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ty min Lust/ mit Lifw/ min Död X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ty sielfwa Hiertat dit som Jag tror mit XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Til mit sielfz-Straff-Altar XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Mit der es nichts bewand/ blos Unbestand. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
So stirbstu doch mit mir. XIII ICh liebe dich
Es muß doch mit der Zeit XIII ICh liebe dich
Som mit eenda Nöije. XV Iris aldrabäste Wänn
Så draer du ock Hierta mit XV Iris aldrabäste Wänn
Som/ mit hierta! dig/ lijk Trähl XV Iris aldrabäste Wänn
Mit skall alt till din tienst stå. XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 MIT/..................1
Tappar du Hiertat mit/ Jag ok så dit. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 MIßGUND...............1
Din Mißgund. X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 MODET.................1
Modet blier fritt när som Kroppen är eij. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 MODH..................1
Dy skal mit Blodh ock Modh osörgse wara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 MOOT..................3
Moot Hug ok Willian måste skillias åth/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Moot egit Behag. XVI LÄt hwem som will gå
Riste moot en rosen qwist? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 MOR...................1
Frägde så sin Mor med flit/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 MORKIÄR...............2
Morkiär huggit sådan skada/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Morkiär sey om J beswimma/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 MORPHEUS..............1
Qwellier Morpheus drömmar migh XV Iris aldrabäste Wänn
 
 MOST´/................1
Nu Jagh Then most´/ Ach weh! Ach plåga! mista VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 MOT...................2
Då Jag mot Willian min måst blifwa frommer. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Lustig/ fast om thet är mot ens Behag/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 MUN...................1
Kryste/ kyste mun och barm/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 MUND..................5
Alß Ich mein’n Mund auff dein’n gedrückt; V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Med min Penna ok min Mund: X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Hat mein vermeßner Mund gefehlt/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
So soll mein Mund zur Straffe ungezehlt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Du rosen-schöner Mund XIII ICh liebe dich
 
 MUND/.................1
Om Jag haer feelat med min Mund/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 MUST..................1
Bårt Pust/ kom Lust/ medh Must IV KOm kiäre Broder kom
 
 MUß...................6
Darumb muß der ein Un-Mensch seyn/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Muß todt im Leben seyn. XIII ICh liebe dich
Ach; leyder/ Ach! so muß XIII ICh liebe dich
Sonst muß ich gar ein Raub XIII ICh liebe dich
Es muß doch mit der Zeit XIII ICh liebe dich
Venus muß selbst schamroth werden XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 MYCKET................1
Men gudinnor mycket tåhl! XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section