Next Section

Previous Section

 
 MENAR.................1
Du menar wist nu: XVI LÄt hwem som will gå
 
 MER...................1
Som mer stadig än hon står/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 MEY...................1
Ällska mehr än alt på mey. XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 MICH..................7
Mich wundert/ wenn’s mir noch kömt in den Sinn/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
BEllinde warumb qwälstu mich? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Daß du mich bringst zur Erden? XIII ICh liebe dich
Die mich zum sterben bracht/ XIII ICh liebe dich
Ich kan mich triegen/ XIII ICh liebe dich
Drumb sprich mich loß :||: XIII ICh liebe dich
Und laß mich sterben/ XIII ICh liebe dich
 
 MICH/.................1
Und Du verlierest mich/ Mein ander Ich. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 MIG...................38
HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Gråt kan mig intet mehr än Löije båta. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast mig eij föllier et halft dusin Drängar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Et ährligt Hierta man dock hoos mig finner; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Stoor’ Ord ok lijten Macht tycks mig eij duga/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Hoo weet hwart Lyckan min mig än kan föhra? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast än thet ginge mig aldrig så slätt/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Så längi mig Beenen kunn bära. III I Männ af höga Sinnen
När Jagh hafwer fylt mig full III I Männ af höga Sinnen
MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At wara henne när/ Som mig mäst håller kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Du ligger mig o skiönste Castalinne VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Wor’ wist på Jorderijk Mig ingen ingen lijk. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Hwad hielper mig o Skiönhetens Gudinna VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
För än som Döden mig förmordar jemmerlig. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At frelsa mig aff thenna hårda Nödh/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Mig som dig älskar/ ok aldrig skall neka VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Mädömksam aff then Sorgen som mig sårar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
SÅ är dit Hierta från mig wändt IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ock will med Willia intet mehr mig känna? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
(Den du i mig tändt) IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
At du så lättelig kan från mig wijka/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Sedan med migIX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Som mig qwällia Natt och Dag X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Thet allena tröstar mig X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ock haer giort mig snart til Aska/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Trösta mig i thenna Nöd/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Dit Purpur-Läppars Paar (Som jag mig har XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Lell mig ingen kräncker; XV Iris aldrabäste Wänn
Dy slut mig uti din Siähl XV Iris aldrabäste Wänn
Ej heller mig kwijda/ XVI LÄt hwem som will gå
At kunna mig hija XVI LÄt hwem som will gå
Det mig icke bör/ XVI LÄt hwem som will gå
At du mig begiärat XVI LÄt hwem som will gå
Tillbeer/ lät mig ynnest finna! XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Qwälj mig intet heelt i hiäl! XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Mig som Ehr må hålla kär? XIX Nys när Frigga satt i bade
Mins du ey att iag mig sidst XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 MIG/..................2
Fast Jungfrur hata mig/ thet må the giöra/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Men älska de mig/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 MIGH..................9
Fritt lät them migh thet förwijta III I Männ af höga Sinnen
Kan Jagh migh från Sorgen bäst skillia. III I Männ af höga Sinnen
Om torsten migh wäkker op III I Männ af höga Sinnen
Du/ migh skalt hugswala. XV Iris aldrabäste Wänn
Qwellier Morpheus drömmar migh XV Iris aldrabäste Wänn
Effter Soolen wänder/ migh XV Iris aldrabäste Wänn
Ey från migh förswinna; XV Iris aldrabäste Wänn
Om migh till at tahla/ XVI LÄt hwem som will gå
Men om du migh eij will höra XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 MIGH/.................1
Din Sorg migh/ mehr än som min egen/ kränker VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 MILDE.................1
O! milde Himmel är thet så din Willia VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 MIN...................67
Min Faer war ingen Skälm/ fast han war Bonde; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Bepryder eij min Hatt en brokot Fiäder; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Hoo weet hwart Lyckan min mig än kan föhra? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Jag får min lijke wäl när jag först frijar; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Ock i min Ungdoms-Tijdh eij Glädien spahra/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Då Jag mot Willian min måst blifwa frommer. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Lyckan min kan fulla synas gå krokot/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Tänck min Wänn at Man fördenskull måt’ liwa II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Att the min afdödde Krop III I Männ af höga Sinnen
Uppå min Edh tål wedh/ IV KOm kiäre Broder kom
Tack min Broer deth war bra! IV KOm kiäre Broder kom
Öhl min Herre! gå i Säng; IV KOm kiäre Broder kom
Min Krafft förloras och min Syn förgår/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Min Krafft förloras och min Syn förgår/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Min Siäl wil i min Krop eij länger wista/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Min Siäl wil i min Krop eij länger wista/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Så är min Hug ok Sinne högst bedröfwat/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Det är en Orsak til min stora Qwaal. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ach! Ach! när skall min Sorg ok Ångest ända/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Så lät min Sorg ok Suck een ända få/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Min Kiärleek minskas eij fast Kroppen wijker/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Men Sorg förtaer min Röst/ min Penna står/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Men Sorg förtaer min Röst/ min Penna står/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Mit Hierta darrar/ tunger är min Tunga/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Mit Blek förbleknar af min fälte Tår VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Som lijk een Flod utur min Ögon rinna/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Så håller blott mit Hopp Min Siähl uti min Kropp. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Så håller blott mit Hopp Min Siähl uti min Kropp. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Så nögdas Jagh (emot min Willia) willia VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Din Sorg migh/ mehr än som min egen/ kränker VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Far wäll min Wän/ min Siäl/ mit Lijf/ min Kiära/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Far wäll min Wän/ min Siäl/ mit Lijf/ min Kiära/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Far wäll min Wän/ min Siäl/ mit Lijf/ min Kiära/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Min fordom Ögna-Tröst/ min Lust ock Ära/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Min fordom Ögna-Tröst/ min Lust ock Ära/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Far wäll min Hiertans Barn ock bästa Wänn: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ifall at Himmlen helsan min behagar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Förtröstar Jagh at han min resa lagar VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Min Längtan och mit Hopp för Trods ok Ankar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Siuk aff min Soot. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ok i min Siäl/ lijk som uthi mit Sinne/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Skall nu min Kiärleek ökas/ din förswinna/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Den min olycklig Lycka på din Willia smedt/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Fast om Jagh hatas/ älska; Tråß all din Haat/ min Siähl! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Min Lijfs-trå. X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Jempt min Kropp X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Tårkar ut min Blod ok Märg/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ty min Lust/ mit Lifw/ min Död X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ty min Lust/ mit Lifw/ min Död X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Med min Penna ok min Mund: X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Med min Penna ok min Mund: X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Min Dödz Stund X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Margaris, min Siäls-Behag! X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ok intil min Dödzstund kwijdit X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
WAr eij så wreed min kiäre Siähl/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Fast än min uhrsäkt synes komma seent/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Om Jag haer feelat med min Mund/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Bekyßa/ min Hiert- Siähl- ock Ängla-Moor. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
At min Siäl ok andra Jagh/ XV Iris aldrabäste Wänn
Sårgse ti min största Lust/ XV Iris aldrabäste Wänn
Lijkwäl glder i min Pust XV Iris aldrabäste Wänn
Reser och min Jämmer/ XV Iris aldrabäste Wänn
Dy min Sårg eij nedergår XV Iris aldrabäste Wänn
Til digh min Sol länker. XV Iris aldrabäste Wänn
Min Magnet ock Stierna! XV Iris aldrabäste Wänn
Dyrckar/ min Gudinna! XV Iris aldrabäste Wänn
Min Frijheet försälia XVI LÄt hwem som will gå

Next Section

Top of Section