Next Section

Previous Section

 
 ATROPOS...............1
Rufft offt Atropos mein Leben XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 ATT...................6
Långt bättr’ är i wijn att simma III I Männ af höga Sinnen
Att the min afdödde Krop III I Männ af höga Sinnen
Att Rök ok Smök står Tökn-lijk up i Taak. IV KOm kiäre Broder kom
Att Herdinnor närr och fiärr XIX Nys när Frigga satt i bade
Mins du ey att iag mig sidst XIX Nys när Frigga satt i bade
Att nu bara barnen wetta XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 AUCH..................3
Und Venus Dich und Bacchus auch nicht liebt. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Der/ wie Er bald entsteht/ auch so geschwind XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Auch dein selbst-eigen Hertz/ wann’s mir nicht feind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 AUFF..................5
Nichts ist auff dieser Welt das mir so wohl gefällt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Alß Ich mein’n Mund auff dein’n gedrückt; V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Sondern bloß auff den Scheyn verliebet seyn. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Das sey auff meine Buß der Erste Kuß. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Sagt mein Sinn auff dieser Erden XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 AUGEN.................3
Obs gleich vor deinen Augen böse scheint/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Ihr Augen Ihr :||: XIII ICh liebe dich
Deiner Augen heller Schein XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 AUGENBLICK............2
Hakt halt ein Augenblick XIII ICh liebe dich
Ein Augenblick zurück/ XIII ICh liebe dich
 
 AUS...................2
Macht Ihr aus meiner Qwahl XIII ICh liebe dich
Reissen aus der matten Brust. XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 AUß...................1
Auß des Charons Boot zurück. XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 AUßERWEHLTES..........1
Und deine Hand mein außerwehltes Pfandt/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 BAAD/.................1
Han lär reeda bättre baad/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BAAK..................1
Ok ingen baak kan rycka Hwad som een gång skedt: IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 BAAR/.................1
Effter hon war naken/ baar/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BAAß/.................1
Poike/ snart ell du får Baaß/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 BACCHUS...............3
Als Venus Spiel und Bacchus Reeben Safft/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Und Venus Dich und Bacchus auch nicht liebt. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Bleibt Venus und dem Bacchus doch der Preiß. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 BAD...................1
Frigga wred bad Astrild bijda/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BADA/.................1
Men som bäst som Frigga bada/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BADE/.................1
Nys när Frigga satt i bade/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BAHR..................1
Die eylen immer mit uns nach der Bahr; V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 BAKEN.................1
Hur’ mången som med Bårg bepryder Baken I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 BALD..................1
Der/ wie Er bald entsteht/ auch so geschwind XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 BAND..................1
Die Hand mein Pfandt und unßrer Liebe Band; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 BAR...................1
Slijk Falskheet i dit Hierta: Den Dygd du fordom bar IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 BARA..................1
Att nu bara barnen wetta XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BARM/.................1
Kryste/ kyste mun och barm/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BARN..................1
Far wäll min Hiertans Barn ock bästa Wänn: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 BARNEN................1
Att nu bara barnen wetta XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BEBANT/...............1
At du dig bebant/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 BEDENCKE..............1
Bedencke doch :||: XIII ICh liebe dich
 
 BEDRAGIN..............1
Men Godtroon är bedragin; Ty Jag tänckt’ eij om/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 BEDRÖFWAD/............1
Ok du Cypern war bedröfwad/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 BEDRÖFWAT/............1
Så är min Hug ok Sinne högst bedröfwat/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 BEEN..................2
Trädde mellan hennes been. XIX Nys när Frigga satt i bade
Skreek han/ hwem haer i ehr been XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BEENEN................1
Så längi mig Beenen kunn bära. III I Männ af höga Sinnen
 
 BEER..................2
beer Jagh alla drickz-Bröder III I Männ af höga Sinnen
Drick/ drick meij till Jag beer IV KOm kiäre Broder kom
 
 BEGIÄR................1
Ok begiär lijkwäl een Sång/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 BEGIÄRA...............1
Begiära din Gunst XVI LÄt hwem som will gå
 
 BEGIÄRAT..............1
At du mig begiärat XVI LÄt hwem som will gå
 
 BEGYNNA...............1
Begynna till frija/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 BEGYNSEL..............1
Alt hwad Begynsel haer ändas en gång; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 BEGÄR.................1
HWad begär du Hierta lilla? XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 BEHAG.................3
Mit Behag X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Öfwer Himmelens Behag XV Iris aldrabäste Wänn
Moot egit Behag. XVI LÄt hwem som will gå
 
 BEHAG/................1
Lustig/ fast om thet är mot ens Behag/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 BEHAGA................1
(Fast andra behaga) XVI LÄt hwem som will gå
 
 BEHAGAR/..............1
Ifall at Himmlen helsan min behagar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 BEHAGH................1
Uthi Lust ok Behagh IV KOm kiäre Broder kom
 
 BEHOOF................1
Ty tig giörs ey än behoof XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BEHÖFWE...............1
För hwilket Sinnen mehr behöfwe lida VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 BEKANT................1
Derhoos ok bekant XVI LÄt hwem som will gå
 
 BEKLEMD...............1
Jagh sitter nu beklemd aff dröfwe tankar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 BEKYßA/...............1
Bekyßa/ min Hiert- Siähl- ock Ängla-Moor. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 BEKÜSSEN..............1
Beküssen Tausendmahl/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 BELIKINNE/............1
Ach! liufste Belikinne/ Huru kan Jag troo/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 BELINDE...............1
Bezeuge du mit mir Belinde meine Zier/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 BELLINDE..............3
BEllinde warumb qwälstu mich? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Ich Irr; Bellinde warumb qwälstu dich? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Du lebst Bellinde fort und fort in Mir VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 BELÖNER...............1
Ej Suckan belöner XVI LÄt hwem som will gå
 
 BENÖGD................1
Jag blifwer benögd XVI LÄt hwem som will gå
 
 BEPRYDER..............2
Bepryder eij min Hatt en brokot Fiäder; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Hur’ mången som med Bårg bepryder Baken I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 BERÖFWAT..............1
At Jag af alle Medel är beröfwat VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 BESCHNEYT.............1
Das vormahls lag beschneyt. XIII ICh liebe dich
 
 BESIEGT/..............1
So mein Herz und Seel besiegt/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 BESINNA/..............1
Jo/ du kund det sielf besinna/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 BESITTIA..............1
Skall besittia sådan Skatt. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 BESKRIFWA.............1
Om någon Penna kunde det beskrifwa VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 BESTÄNDIG.............1
Heiß’t das beständig? Neyn/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind

Next Section

Top of Section