Next Section

Previous Section

 
 MEDEL.................1
At Jag af alle Medel är beröfwat VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 MEDH..................7
Bårt Pust/ kom Lust/ medh Must IV KOm kiäre Broder kom
Som är i Dagh i Lagh medh oß ogijn. IV KOm kiäre Broder kom
Siungom medh lustigt Skråhl IV KOm kiäre Broder kom
Medh bäste Maak/ stoor Saak IV KOm kiäre Broder kom
Hafwer medh sin långa plijt XIX Nys när Frigga satt i bade
Ehr medh heeta iärnet brände? XIX Nys när Frigga satt i bade
Haa medh kiorteln öfwerhålt. XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 MEENT/................1
Jag haer det eij så illa meent/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 MEER/.................1
Laßít andre hin und her/ zu Land und über Meer/ V Laßít uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 MEHR..................12
Gråt kan mig intet mehr än Löije båta. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Ingen tårß giöra mehr än han kan swara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Som pinar Siälen mehr/ mehr Synen skämmer VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
För hwilket Sinnen mehr behöfwe lida VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Din Sorg migh/ mehr än som min egen/ kränker VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ock will med Willia intet mehr mig känna? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ja hwad mehr! X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Daß ich nicht selbst mehr Mein XIII ICh liebe dich
Ich bin nun nicht mehr Ich/ XIII ICh liebe dich
Fast en mehr än Tartar slug. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
At ey Astrild mehr förstog/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Ällska mehr än alt på mey. XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 MEHR/.................2
Som pinar Siälen mehr/ mehr Synen skämmer VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
So leyd Ich gerne mehr/ XIII ICh liebe dich
 
 MEHRA.................1
Nu wille Jag wähl gierna mehra siunga VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 MEIJ..................1
Drick/ drick meij till Jag beer IV KOm kiäre Broder kom
 
 MEIJ/.................1
Intil Jag seer/ Hoo som winner för meij/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 MEIN..................31
Ich lieb die Lieb und bleibt mein Ziel: V Laßít uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Dich/ denn du weist du bist mein Ander-Ich; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Und frag dies mein Hertze Denn das Hertz ist dein. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Mein Hertz bleibt stets in deine Hand/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Und deine Hand mein außerwehltes Pfandt/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Die Hand mein Pfandt und unßrer Liebe Band; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Sprich Ja/ mein Kind/ und nicht ein tödtlichs Neyn/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Und Du verlierest mich/ Mein ander Ich. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Hat mein vermeßner Mund gefehlt/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
So soll mein Mund zur Straffe ungezehlt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Die mir mein Hertz enthertzen/ XIII ICh liebe dich
Daß ich nicht selbst mehr Mein XIII ICh liebe dich
Mein Hertz verzehret/ XIII ICh liebe dich
Mein brennend Feur ernehret. XIII ICh liebe dich
Ich seyn mein selbst-Verdruß. XIII ICh liebe dich
Lisille du mein Leben/ XIII ICh liebe dich
Der mein kranck Hertz gesund XIII ICh liebe dich
Sprich doch mein Urtheil ab/ XIII ICh liebe dich
Wornach mein Geist nur wachet/ XIII ICh liebe dich
So geh ich in mein Grab. XIII ICh liebe dich
Soll mein Ächzend Traur Getöne XIV SOll denn lieblichste Climene
Sagt mein Sinn auff dieser Erden XIV SOll denn lieblichste Climene
Ach! was hilfft mein Seuffz und Klagen? XIV SOll denn lieblichste Climene
Wie mein Hertz in Angst und Zagen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
Daß mein Hertz nicht gar erstick/ XIV SOll denn lieblichste Climene
Und all mein Betrübnüß heben XIV SOll denn lieblichste Climene
Rufft offt Atropos mein Leben XIV SOll denn lieblichste Climene
Das mein Schicksel es so fügt XIV SOll denn lieblichste Climene
So mein Herz und Seel besiegt/ XIV SOll denn lieblichste Climene
Solt ich gleich mein Leben schliessen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 MEINE.................5
Bezeuge du mit mir Belinde meine Zier/ V Laßít uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Du bist meine Du Es soll sich unser keins VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Das sey auff meine Buß der Erste Kuß. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Lisille meine Wonn/ XIII ICh liebe dich
Mir vermehren meine Pein. XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 MEINEM................1
Zu meinem Buß-Altar/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 MEINEN................2
Doch meinen Todt verlacht. XIII ICh liebe dich
Selbst meinen Todt/ wo nicht/ XIII ICh liebe dich
 
 MEINER................3
Macht Ihr aus meiner Qwahl XIII ICh liebe dich
Meiner Seelen Folter sein? XIV SOll denn lieblichste Climene
Sehe/ meiner Seelen Licht/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 MEINES................2
Brich meines Lebens Stab XIII ICh liebe dich
Du meines Schattens Sonn/ XIII ICh liebe dich
 
 MEINT/................1
Ihr wist ja wie sies meint/ XIII ICh liebe dich
 
 MEINíN................1
Alß Ich meinín Mund auff deinín gedrückt; V Laßít uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 MELLAN................2
Trädde mellan hennes been. XIX Nys när Frigga satt i bade
Som J/ mellan dheras låår? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 MEN...................18
Men Jag stå kan står jag bij IV KOm kiäre Broder kom
Men jag kan see ock måste wara blind/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Men wiltu hårda Skäbne oß åthskillia/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Men Sorg förtaer min Röst/ min Penna står/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Men efter Himmlen Siälf oss will åthskillia/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Men Godtroon är bedragin; Ty Jag täncktí eij om/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Men som jag andas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Haer eij Ostadigheet/ men tit Förtreet/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Haer Lågan stoor/ men Wärman lijk som Strå. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Men heller will bija XVI LÄt hwem som will gå
Men älska de mig/ XVI LÄt hwem som will gå
Men blifwer god Wän. XVI LÄt hwem som will gå
Men frij till at wara: XVI LÄt hwem som will gå
Men iagh wil din Längtan stilla XVII HWad begär du Hierta lilla?
Men om du migh eij will höra XVII HWad begär du Hierta lilla?
Men du måste kunna tiga XVII HWad begär du Hierta lilla?
Men som bäst som Frigga bada/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Men gudinnor mycket tåhl! XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section