Next Section

Previous Section

 
 LÄTT..................4
Kan lel lätt falla frå Sanningens Spång. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Lätt din bittra Tåre-Luth XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Dock lätt hon den Pilten leeka/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Och lätt twäta buuken reen/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 LÄTTELIG..............1
At du så lättelig kan från mig wijka/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 LÄTTLIG...............2
Kan du så lättlig dit Löffte förglömma? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Man lättlig afhämtar XVI LÄt hwem som will gå
 
 LÅGA..................1
Deß Låga stijger rätt. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 LÅGAN.................1
Haer Lågan stoor/ men Wärman lijk som Strå. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 LÅNG/.................1
Gifwa digh en lagom lång/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 LÅNGA.................2
Genom detta långa wåta XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Hafwer medh sin långa plijt XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 LÅNGSEEN..............1
At utan dig Jag långseen wore dödh; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 LÅNGT.................1
Långt bättr’ är i wijn att simma III I Männ af höga Sinnen
 
 LÅTER.................3
Jag låter ju gilliare gillia/ III I Männ af höga Sinnen
Ok låter det blij XVI LÄt hwem som will gå
Jag låter dem fahra XVI LÄt hwem som will gå
 
 LÅTER/................1
Hwad hielper at man daglig låter/ gråter; IV KOm kiäre Broder kom
 
 LÅÅR..................1
Som J/ mellan dheras låår? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 LÖFFTE................1
Kan du så lättlig dit Löffte förglömma? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 LÖIJA/................1
Eller när hon sig plä löija/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 LÖIJE.................1
Gråt kan mig intet mehr än Löije båta. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 LÖIJE/................1
Är Olust i Löije/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 LÖPA..................2
Sin Wäg til at löpa: XVI LÄt hwem som will gå
Lät löpa sin Koos XVI LÄt hwem som will gå
 
 LÖPER.................1
Han löper oförhindrat med sin Hind/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 LÖSCHEN...............1
Sich löschen soll die Loh. XIII ICh liebe dich
 
 MAAK/.................1
Medh bäste Maak/ stoor Saak IV KOm kiäre Broder kom
 
 MAAT..................1
Af ymnoger Maat XVI LÄt hwem som will gå
 
 MAAß..................1
Bödlen må wara Maaß: IV KOm kiäre Broder kom
 
 MACHET/...............1
Und sterben machet/ XIII ICh liebe dich
 
 MACHT.................2
Stoor’ Ord ok lijten Macht tycks mig eij duga/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Macht Ihr aus meiner Qwahl XIII ICh liebe dich
 
 MAGGA.................1
Magga lilla må thet weeta/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 MAGNET................1
Min Magnet ock Stierna! XV Iris aldrabäste Wänn
 
 MAKT..................1
Till at witna hennes Makt. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 MAN...................23
Et ährligt Hierta man dock hoos mig finner; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Man finner stoora Träen som litet bähra. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Mask-stungne kan man med Fingerna gnugga/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Dy lät man Lyckan med Olyckan strijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Tänck min Wänn at Man fördenskull måt’ liwa II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Till theß man blier heeter om Pannan. III I Männ af höga Sinnen
Hwad hielper at man daglig låter/ gråter; IV KOm kiäre Broder kom
Sa! Sa! så mått man Glasen lutha/ rutha IV KOm kiäre Broder kom
Was hilffts daß man sich selbst verdirbt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Kan man wäll finna större Hiertans jemmer? VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Än när man mister Then man håller kiär: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Än när man mister Then man håller kiär: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Då är som hwar Man weet XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Din Kiärleek man Förtreet/ Ostadigheet! XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Findet man nichts schöners nicht/ XIV SOll denn lieblichste Climene
När man halfwa Hierta mist XV Iris aldrabäste Wänn
Thet man billigst lijder; XV Iris aldrabäste Wänn
Måst Een lijda lijk een Man XV Iris aldrabäste Wänn
Man blifwer förmätter/ XVI LÄt hwem som will gå
Man lättlig afhämtar XVI LÄt hwem som will gå
Them man öfwerwunnin geer XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
At man dig för andra alla XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Dok så seer man Himlen gråta XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 MAN/..................2
Som een ährlig swänsker Man/ IV KOm kiäre Broder kom
Wisor? Wisor giör hwar Man/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 MANN..................1
Druckin Mann hafwer eij allestädz hickan/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 MARGARIS..............1
Margaris, min Siäls-Behag! X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 MARS..................1
Kanskee Mars den kämpen grymma XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 MASK-STUNGNE..........1
Mask-stungne kan man med Fingerna gnugga/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 MATTEN................1
Reissen aus der matten Brust. XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 MED...................28
HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Hur’ mången som med Bårg bepryder Baken I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Olyckan wäxlar ju lijka med Lyckan/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Then som på Sanningan pekar med Stickan II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Mask-stungne kan man med Fingerna gnugga/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Dy lät man Lyckan med Olyckan strijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
At Jagh är med dricken dull/ III I Männ af höga Sinnen
Släck uth een slijk Skärs-Eld med Kannan III I Männ af höga Sinnen
Han som med Then blijr Wän/ IV KOm kiäre Broder kom
Han löper oförhindrat med sin Hind/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ock will med Willia intet mehr mig känna? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Sedan med mig gå IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Med min Penna ok min Mund: X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Skall ock tiggia med en Wijsa X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Då skall Jag med sorglig Frögd X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ty at du älskar Mäi med Falskheet! Säij? XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Om Jag haer feelat med min Mund/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Utwalt/ med Kiärleek stoor) XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Ock med Wän’n förlåter. XV Iris aldrabäste Wänn
Som med Skiäl dyrckwärdig är/ XV Iris aldrabäste Wänn
Med Böner dyrt kiöpa XVI LÄt hwem som will gå
En twinga med Böner XVI LÄt hwem som will gå
Med Frijhets Förlust. XVI LÄt hwem som will gå
Med Kappa ok Kraga XVI LÄt hwem som will gå
Ok uti dit Land med fecktar/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
När hon med sin Pijl ok Båga XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Ok med wärdig tienst förähra/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Frägde så sin Mor med flit/ XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section